4 ก.ย. 2019 เวลา 11:46History

พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 The Second King

พระบาทสมเด็จฯ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชสมภพเมื่อ 4 กันยายน พ.ศ. 2351

พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4

ทรงได้รับพระบวรราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 รองจากสมเด็จพระเชษฐาธิราช สูงศักดิ์กว่า "วังหน้า" กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (พระมหาอุปราช) พระองค์ใดในอดีต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2394 เมื่อมีพระชนมายุได้ 43 พรรษา

พระราชสมภพในสมัย รัชกาลที่ 1 ตรงกับวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2351 ณ พระราชวังเดิม คลองบางกอกใหญ่

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชบุตรลำดับที่ 50 หรือพระราชโอรสพระองค์ที่ 27 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เป็นพระราชโอรสลำดับที่ 5 ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

ภายหลังพระองค์ประสูติได้ประมาณ 1 ปี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคต

เป็นผลให้สมเด็จพระราชบิดาของพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี

เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 12 พรรษา 6 เดือน มีการพระราชพิธีโสกันต์อย่างธรรมเนียมสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า

เมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ผนวชเป็นสามเณร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อศึกษาศีลธรรมและพระศาสนา

ทรงรับราชการ

พระองค์ทรงเข้ารับราชการในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวใกล้สวรรคต เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) เดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งทรงผนวชอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร กราบทูลว่าจะเชิญเสด็จขึ้นครองราชย์

สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎตรัสว่าท่านฟากข้างโน้น (หมายถึงเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ พระนามเดิมของพระบาทสมเด็จฯ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) มีพระชะตาแรงต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

ให้ถวายราชสมบัติแก่ท่านนั้นด้วย เพราะหากพระองค์รับราชสมบัติเพียงพระองค์เดียวจะเกิดอัปมงคล ด้วยไปกีดกันบารมีของสมเด็จพระอนุชา

ถ้ามีพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์เหมือนอย่างสมเด็จพระนเรศวรสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยก็จะพ้นจากอัปมงคล

เจ้าพระยาพระคลังจึงไปเข้าเฝ้าเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ (พระนามเดิมของพระองค์)ณ พระราชวังเดิมตามรับสั่ง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394

สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าทั้ง 2 พระองค์ได้เสด็จยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เหล่าขุนนางมาประชุมพร้อมกันแล้วกราบทูลเชิญทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

เมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว

จึงมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ก็ทรงพระปรีชารอบรู้กิจการต่าง ๆ

มีผู้ใหญ่ผู้น้อยนิยมนับถือมาก สมควรที่จะพระราชทานยศใหญ่กว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่ก่อน ๆ

แต่เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศฯ ยังไม่ได้รับพระสุพรรณบัฏตั้งพระนาม ทำให้ไม่มีพระนามเดิม ดูเป็นการต่ำทรามไป

จึงพระราชทานพระสุพรรณบัฏตั้งพระนามเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าอิศเรศจุฑามณี ชั้นหนึ่งก่อน

แล้วจึงพระราชทานพระสุพรรณบัฏในการพระราชพิธีบวรราชาภิเษกในวันที่ 25 พฤษภาคม ว่า

"พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศวร์ มหิศเรศรรังสรรค์ มหันตวรเดโช ไชยมโหฬารคุณอดุลยเดช สรรพเทเวศรานุรักษ บวรจุลจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาติสังสุทธเคราะหณีจักรีบรมนารถ อิศวรราชรามวรังกูร บรมมงกุฎนเรนทรสูรยโสทรานุชาธิบดินทร เสนางคนิกรินทรบวราธิเบศร พลพยุหเนตรนเรศวรมหิทธิวรนายก สยามาทิโลกดิลกมหาบุรุษรัตน ไพบูลยพิพัฒนสรรพศิลปาคม สุนทโรดมกิจโกศล สัตปดลเศวตฉัตร สิริรัตนบวรมหาราชาภิเศกาภิสิต สรรพทศทิศพิชิตไชย อุดมมไหสวริยมหาสวามินทร สเมกธรณินทรานุราช บวรนารถชาติอาชาวศรัย ศรีรัตนไตรสรณารักษ อุกฤษฐศักดิสรรพรัษฎาธิเบนทร ปวเรนทรธรรมมิกราชบพิตร พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระองค์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2408 สิริพระชนมายุ 58 พรรษา ทรงอยู่ในบวรราชสมบัติทั้งสิ้น 15 ปี

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถมาก ทรงรอบรู้งานใน ด้านต่างๆ มากมาย

ทั้งงานด้านกองทัพบก กองทัพเรือ ด้านต่างประเทศ วิชาช่างจักรกล และวิชาการปืนใหญ่ ทรงรอบรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

สามารถที่จะทรงเขียนโต้ตอบจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ กับ เซอร์ จอห์น เบาริง ราชทูตอังกฤษ ที่เดินทางมาเจริญพระราชไมตรีกับประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855)

ซึ่งข้อความในสนธิสัญญานั้น ถ้าเอ่ยถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีคำกำกับว่า The First King ส่วนพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีคำกำกับว่า The Second King

สำหรับในภาษาไทยนั้น ตามสนธิสัญญา ทางไมตรีกับประเทศอังกฤษ ในบทภาค ภาษาไทยจะแปลคำว่า The First King ว่า พระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์เอก

ส่วนคำว่า The Second King นั้นจะแปลว่า พระเจ้าประเทศสยามพระองค์ที่ 2 นั่นเอง

แอดมินหวังว่าบทความนี้ จะทำให้ผู้อ่าน รู้จักพระองค์มากขึ้นนะครับ😀😀😀

หากบทความนี้เป็นประโยชน์ LIKE + SHARE ส่งต่อได้นะครับ❤❤

ประธาน
ได้ไปอ่านหนังสือตอบโต้ของพระปิ่นเกล้าฯ ท่านเขียนได้ไพเราะมาก
26 ธ.ค. 2019 เวลา 11:30
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
อยากอ่านบ้างครับ ฝากเพจผมด้วยนะ
26 ธ.ค. 2019 เวลา 11:31
2
ประธาน
ต้องไปที่ วังเดิม กองทัพเรือครับ ช่วงนี้เปิดให้เข้าชมฟรีจนถึง 28 ธันวาคม เลยครับ
26 ธ.ค. 2019 เวลา 11:33
2
26 ธ.ค. 2019 เวลา 13:04
1
Tanny
ไม่เคยรู้มาก่อน ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ
5 ก.ย. 2019 เวลา 15:36
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
ยินดีครับ วันนี้ผมเขียน เรื่องม้า เพกาซัส ฝากทีนะครับ
5 ก.ย. 2019 เวลา 15:37
T
Tanny
อ่านแล้วค่ะ สนุกดี
5 ก.ย. 2019 เวลา 15:38
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
อีกนิดจะดาวละครับ ขอสักlike เป็นกำลังใจครับ
5 ก.ย. 2019 เวลา 15:38
1
ตามนี้เลย
ไม่เคยอ่านมาก่อนเลยค่ะ
4 ก.ย. 2019 เวลา 15:41
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
อ่านแล้วเป็นไงครับ
4 ก.ย. 2019 เวลา 23:46
แอดพี่บี
สมัยเด็กๆ ก็เคยเถียงกับเพื่อนนะ ว่ารัชกาลที่ 4 ทรงมีพระนามว่าอะไร ตอบไม่ตรงกัน 5555
4 ก.ย. 2019 เวลา 15:18
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
5555 เป็นความทรงจำในวัยเด็กเลย
4 ก.ย. 2019 เวลา 15:19
1
Blockพูดได้byข้าวน้อยฯ
เมื่อก่อนก็งงๆนะ เยี่ยมเลย
4 ก.ย. 2019 เวลา 14:12
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
งง ที่มี 2 king ใช่ไหมครับ
4 ก.ย. 2019 เวลา 14:14
4 ก.ย. 2019 เวลา 14:16
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
ขอบคุณที่แวะมาอ่านนะคับ
4 ก.ย. 2019 เวลา 14:32
ลุงพุงกะทิ
ยอดเยี่ยม​ครับ​
4 ก.ย. 2019 เวลา 13:46
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
ขอบคุณครับลุง
4 ก.ย. 2019 เวลา 13:58
1
Si nin
ขอบคุณค่ะ เหมือนได้ทบทวนไปในประวัติศาสตร์อีกครั้ง
4 ก.ย. 2019 เวลา 13:15
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
ยินดีครับพี่
4 ก.ย. 2019 เวลา 13:16
ผมก็ว่าอย่างนั้น
ขอบคุณมากครับ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
4 ก.ย. 2019 เวลา 13:15
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
ขอบคุณที่สนใจเช่นกันครับ
4 ก.ย. 2019 เวลา 13:15
1
แม่เฒ่ากิมฮวย
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า...ขอบคุณค่า ข้อมูลที่มาที่ไป😊
4 ก.ย. 2019 เวลา 13:15
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
อ่อ 5555 ระวังตำรวจจับนะ
4 ก.ย. 2019 เวลา 13:21
1
แม่เฒ่ากิมฮวย
ม้าข้ามีใบขับขี่ตลอดชีพจ้า🐎🐎
4 ก.ย. 2019 เวลา 13:22
1
4 ก.ย. 2019 เวลา 13:34
1
ใครว่าธรรมะน่าเบื่อ
ขอบคุณมากค่ะ…ได้รับรู้ประวัติที่แท้จริงของทั้งสองพระองค์ก็วันนี้เอง
4 ก.ย. 2019 เวลา 13:09
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
ยินดีมากๆครับ
4 ก.ย. 2019 เวลา 13:15