โพสต์


พุทธประวัติ ตอนที่ 18

เสด็จบิณฑบาตอาหารมื้อแรก

พระบรมโพธิสัตว์...

หลังจากที่พระองค์ได้ส่งนายฉันนะ และม้ากัณฐกะกลับคืนสู่พระนครแล้ว

พระองค์นั้นก็ทรงประทับ อยู่ตามลำพังแต่เพียงพระองค์เดียว...

และยามเวลาในวันนั้น ก็ค่อยๆลุผ่านไปจนแสงตะวันเริ่มบ่ายคล้อย...

บรรยากาศอันเงียบสงัดในดงไพรสณฑ์ ที่หนาทึบอันนั้นย่อมแปรเปลี่ยนไปทุกเวลา...

ด้วยสภาพบรรยากาศเช่นนี้

จึงทำให้พระบรมโพธิสัตว์

ได้เกิดความรู้สึกเปล่าเปลี่ยว

รันทดสลดสังเวชในพระทัยยิ่งนัก

ที่บัดนี้ตัวของพระองค์นั้นต้องได้มา

ประสบสภาพชีวิตที่โดดเดี่ยวเช่นนี้

จนพระองค์ถึงกับมี

พระปริวิตกอุทานตรัสขึ้นบอกแก่พระองค์เองว่า..

พระบรมโพธิสัตว์ตรัสขึ้น :

***ธรรมดาสงสารสันนิวาสนี้

มีสภาพแปรปรวนวิปริตเช่นนี้

มิได้เที่ยงแท้แน่นอนเลยหนอ***

และในแนวดงไพรสณฑ์นั้น ที่พระองค์ประทับอยู่ ก็มีสถานที่ๆ หนึ่ง ณ บริเวณอยู่ใกล้ๆ กันนั้น มีสวนป่ามะม่วง แห่งหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า...

(อนุปิยอัมพวัน)

ลำดับนั้น...

พระบรมโพธิสัตว์ จึงได้เสด็จเข้าไปประทับและพักแรมอยู่ ณ สถานที่นั้น พระองค์ได้ทรงเสวยปีติสุข

อันเกิดจากการบรรพชา

และงดเว้นจากการเสวย

พระกระยาหาร ตลอดทั้ง 7 วัน

เมื่อครั้งเวลาผ่านเลยมาจนถึง

วันที่ 8 แล้ว

พระบรมโพธิสัตว์

จึงได้ทรงเสด็จออกจากป่ามะม่วง

อนุปิยอัมพวัน และจาริกไปโดยลำดับ จนถึงกรุงราชคฤห์...

ซึ่งกรุงราชคฤห์แห่งแคว้นมคธ  

ในครั้งสมัยนั้น เป็นเมืองที่มีขนาด

ใหญ่มากๆ อีกทั้งมีความเจริญทั้งการค้าการขาย และการศึกษาศิลปวิชาการต่างๆ นั้นก็เฟื่องฟูเป็นอย่างมาก

และเหล่าบรรดาเจ้าลัทธิต่างๆ ก็มีมากมายเช่นกันที่อยู่อาศัยในกรุงราชคฤห์นี้

และพระนครนี้จะเห็นได้ว่ามีความมั่งคั่งอย่างมาก ด้วยพลเมืองและมีอำนาจมากเทียบเท่า กับอีกแคว้นหนึ่ง ที่อยู่​ในสมัยเดียวกันนี้ก็ คือ  

แคว้นโกศล ซึ่งมีกรุงสาวัตถีเป็นเมืองหลวงนั้นเองครับ...

ครั้นเมื่อพระบรมโพธิสัตว์...

ทรงเสด็จถึงภายในตัวเมืองพระนครของกรุงราชคฤห์แล้ว

พระองค์ก็ทรงเสด็จบิณฑบาตอาหาร

จากประชาชนชาวเมืองนั่นเอง

และในตอนที่พระองค์เสด็จบิณฑบาตอยู่นั้น ด้วยพระสิริโฉมอันงดงาม และกริยาท่าทางอันน่าเลื่อมใส

โดยเฉพาะกิริยาเวลาที่พระองค์เสด็จดำเนินนั้น ก็ยังคงลีลาลักษณะของกษัตริย์ชัดเจน คือ สง่างามผิดแผกสามัญชน และมิเหมือนนักบวชทั่วๆไป จึงเป็นเหตุทำให้ประชาชนทั้งหลาย

ในพระนครนั้น ต่างได้กล่าวขานเล่าลือกันไป อย่างแตกตื่นเอิกเกริก โกลาหลไปทั่วพระนคร!!!

ประชาชนทั้งหลายต่างพูดคุยสนทนากันถึงสมณะรูปงามผู้นี้ว่า...

***ชะลอยว่าสมณะผู้นี้ คงจักเป็น

เทพบุตรเจ้า พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง บนสวรรค์ ที่ใคร่เสด็จลงมาสู่เมืองมนุษย์ เพื่อหวังจักชมเล่นเป็นให้ขวัญตาเป็นแน่แท้ เสียกระมัง***

ลำดับนั้นเอง...

ข่าวเล่าลือต่างๆ ของพระบรมโพธิสัตว์

ก็ได้แพร่กระจายไปถึงยังฝ่ายพวกราชบุรุษของพระเจ้าพิมพิสาร

จึงได้รีบนำความเรื่องนี้ เข้าไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสาร ผู้เป็นองค์ราชาให้ทรงทราบโดยทันที

ตัดเหตุการมายัง...

ณ พระราชวัง กรุงราชคฤห์

ราชบุรุษเข้ากราบทูล :

***ข้าแต่พระเจ้าพิมพิสารองค์ราชา

บัดนี้ในพระนครนั้นได้มีข่าวเล่าลือว่า

มีประชาชนชาวเมืองของพระองค์ได้พบเห็น และตักบาตรอาหารแก่นักบวชที่ทรงพระรูปสิริลักษณะอันเป็นเลิศงดงามกว่าบุรุษผู้อื่น และยังลือว่ากันว่า สมณะรูปนี้อาจจักเป็น

เทพบุตร ที่ใคร่ประสงค์จักมาเที่ยว เยี่ยมชมเมืองพระนครของพระองค์

ก็เป็นได้ พระเจ้าข้า***

พระเจ้าพิมพิสารสดับฟังความแล้วจึงตรัสตอบกลับว่า :

***เรื่องราวข่าวลือนี้ จักจริงเท็จประการใดกันแน่หนอ...

เอาล่ะ พวกท่านทั้งหลาย จงเร่งรีบไปติดตามสืบข่าวคราวเรื่องราวให้ละเอียดแน่ชัด!!!

* ถ้าสมณะผู้นั้นเป็นเทพยดาก็จักเหาะ ลอยไปในอากาศ

* ทว่าสมณะผู้นั้นเป็นพญานาคก็จักชำแรกแทรกพื้นปฐพีลงไปสู่เมืองบาดาล

* แต่หากแม้นว่าสมณะผู้นั้นท่านเป็นมนุษย์เช่นเรา ก็จักต้องไปนั่งบริโภคฉันภัตตาหารโดยควรประมาณแก่ตน

ท่านทั้งหลายจงรีบไปพิจารณาดู

ให้รู้เหตุประจักษ์แจ้งที่แท้จริง...

เกี่ยวกับสมณะรูปงามผู้นี้...

แล้วรีบนำความกลับมารายงานเราใหม่โดยเร็วอีกครั้ง***

ด้วยเหตุนี้...

เหล่าราชบุรุษที่ได้รับสั่งจากองค์ราชาแล้วก็ได้ไปคอยติดตามเฝ้าดูพระบรมโพธิสัตว์ อยู่ห่างๆ

ตัดเหตุการณ์ไปที่...

พระบรมโพธิสัตว์

ขณะนั้นเอง พระบรมโพธิสัตว์

เมื่อพระองค์ได้บิณฑบาตอาหาร จากชาวเมือง จนเพียงพอประมานแก่พระองค์แล้ว จึงได้เสด็จออกจากพระนครราชคฤห์​ทันที แล้วเสด็จดำเนินโดยพระบาทเปล่า ไปยัง (มัณฑวบรรพต)

[*มัณฑบรรพต นี้ผมพยายามสืบค้นหาข้อมูลแล้ว แต่หาไม่เจอจริงๆครับ หรือว่าปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นไปแล้วก็มิทราบครับ แต่ขอมูลนี้ในหนังสือพุทธประวัติตามแนวปฐมปฐมสมโพธิท่านมีเขียนระบุไว้ว่ามี (ภูเขามัณฑบรรพต)

และถ้าเทียบดูจากภาพวาดของชาวพม่าแล้ว ในตอนที่พระเจ้าพิมพิสารเสด็จเข้าไปหาพระมหาโพธิสัตว์ ก็จะอยู่บนเชิงเขาลูกหนึ่ง ที่อยู่​นอกกรุง ราชคฤห์​ เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเขาลูกเดียวกันก็ได้

ด้วย​เหตุนี้​ ผมจึงขอเล่าอิงตามหนังสือพุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธินะครับ ถ้ามีข้อมูลใหม่จะนำมาแก้ไขให้ในภายหลังครับ

เมื่อพระองค์ถึงเชิงเขามัณฑวบรรพต

แล้ว ก็ทรงประทับนั่งพิจารณาอาหารในบารต ที่ผสมเจือปนกันหลายสิ่งหลายอย่างมีทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน...

ซึ่งอาหารเช่นนี้ พระองค์นั้น มิเคยทอดพระเนตรเห็น และไม่เคยเสวยมาก่อนเลย...

จึงเป็นเหตุให้บังเกิด "ปฏิกูลสัญญา"

อันน่าสะอิดสะเอียน เปรียบประหนึ่งว่า" ลำไส้ใหญ่จักไหลออกมาจากทางพระโอษฐ์ (ปาก)"

เหตุนี้แล้ว...

พระบรมโพธิสัตว์ จึงได้ประทานโอวาทแก่พระองค์เองว่า...

***ดูก่อนสิทธัตถะ ตัวท่านนั้นบังเกิดขึ้นในขัตติยสุขุมาลชาติสกุล

เคยบริโภคแต่อาหารอันปรุงด้วยของประณีต มีรสอันเป็นเลิศ

แต่เหตุไฉนหนอ ท่านถึงมิทำความรู้สึกว่าบัดนี้ ตนเป็นเพศบรรพชิตแล้ว การเที่ยวบิณฑบาตนี้ จักทำให้ได้อาหารอันสะอาดประณีต มาจากที่ใด...

แล้วท่านจักทำอย่างไรกับอาหารที่ได้มาเหล่านี้กันเล่า***

เมื่อพระองค์ได้ให้โอวาทแก่พระองค์เองเสร็จแล้ว...

พระบรมโพธิสัตว์เจ้า ก็จึง​ได้มีพระสติ ทำให้ปราศจากการรังเกียจอาหาร

อันเป็นปฏิกูลเหล่านั้น และขณะนั้นก็ทรงพิจารณา "ปัจจเวกขณะ"

แล้วเสวยอาหารที่บิณฑบาตเหล่านั้น ประดุจดัง *อมฤตรส (น้ำทิพย์ในรส พระธรรม)*

และทรงกำหนดพระทัยทราบว่า...

***ตั้งแต่บรรพชามาได้ 7 วัน

เราพึ่งจักได้ฉันภัตตาหารก็ในวันนี้***

เอวัง​ก็มี​ด้วย​ประการ​ฉะนี้​

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขออภัย ท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

หากท่านผู้ใดชอบ ก็ขอฝากติดตามอ่านตอนต่อไปด้วยนะขอรับ ^-^

ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน​ผู้อ่าน​ขอธรรมของพระพุทธองค์จงมีแด่ ท่าน​ สาธุครับ​ (ต้นธรรม)

เอกสารอ้างอิง

#สมุดภาพพระพุทธประวัติ

ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร

ภาพที่ ๑๗

เสด็จจาริกผ่านกรุงราชคฤห์ มหาชนเห็นแล้วโจษจันกันทั่วเมือง

#หนังสือ.ปฐมสมโพธิกถา

#หนังสือพุทธประวัติ​ตามแนวปฐมสมโพธิ (พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์)

#เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่/ภาพประกอบ.ต้นธรรม

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
อิ่มบุญ
สาธุครับ
13 ก.พ. เวลา 04:35
1
ธรรม STORY
สาธุจ้า 🙏
14 ก.พ. เวลา 04:44
Feel Good
สาธุ
25 ก.ย. 2019 เวลา 10:36
1
ธรรม STORY
สาธุครับ​ผม🙏👍😊
25 ก.ย. 2019 เวลา 11:02
SaraUpdate
สาธุค่ะ
25 ก.ย. 2019 เวลา 06:14
1
ธรรม STORY
สาธุ​เช่นกัน​จ้า 🙏😊
25 ก.ย. 2019 เวลา 06:28
พวงเพ็ญ หรุ่นพานิช
พระบารมีแห่งพระศาสดาเจ้า สาธุ สาธุ สาธุ
25 ก.ย. 2019 เวลา 06:08
2
ธรรม STORY
ใช่เลยครับป้าเพ็ญ สาธุจ้า🙏👍
25 ก.ย. 2019 เวลา 06:27
palida
ขอบคุณธรรมะตอนเที่ยงค่ะ สาธุ😄
25 ก.ย. 2019 เวลา 05:20
2
ธรรม STORY
จ้า สาธุ​จ้า🙏😄👍
25 ก.ย. 2019 เวลา 05:21
1
ชาวศิวิไลซ์
สาธุครับ
25 ก.ย. 2019 เวลา 05:08
1
ธรรม STORY
อนุโมทนา​สาธุ​ ที่แวะเข้ามาอ่านจ้า 🙏😊😊
25 ก.ย. 2019 เวลา 05:14
1