โพสต์


พุทธประวัติ ตอนที่ 19

พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระโพธิสัตว์

ในวันนี้เอง...

ก็เป็นวันเดียวกันกับที่พระโพธิสัตว์

ได้เสด็จบิณฑบาตรมื้อแรก

หลังจากที่พวกเหล่าราชบุรุษที่ได้

รับคำสั่งของพระเจ้าพิมพิสารแล้ว

ก็ได้เร่งรีบติดตาม พิจารณาดูพระโพธิสัตว์ในทุกขณะกิจ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำ

พวกราชบุรุษเหล่านี้เองก็ติดตาม

ดูพระโพธิสัตว์ ตั้งแต่ภายในตัวเมืองพระนครจวบจน กระทั่งตามพระองค์ไปจนถึง เชิงเขามัณฑวบรรพต

และก็เห็นพระองค์นั้นกำลังประทับเสวยพระกระยาหารอยู่นั้น

พวกราชบุรุษนั้นก็ได้สนทนากันว่า :

***การพวกเราที่เฝ้าได้ติดตามพิจารณาดูสมณะรูปงามผู้นี้แล้ว

ในทุกอิริยาบถของท่านนั้นดูสง่างาม น่าเลื่อมใสยิ่งนัก อย่ากระนั้นเลย

พวกเรา ควรกลับไปกราบทูลแก่

พระเจ้าพิมพิสารองค์ราชา

ของเราโดยเร็วพลันเถิด***

ดังนี้แล้ว...

จึงได้บอกให้ราชบุรุษอีกผู้หนึ่ง

เร่งรีบนำความเข้าไปกราบทูล

พระเจ้าพิมพิสารโดยทันที

ตัดเหตุการณ์มาที่

พระราชวังของพระเจ้าพิมพิสาร

ราชบุรุษเข้ากราบทูลแจ้งข่าว :

***ข้าแต่พระเจ้าพิมพิสารองค์ราชา

ข้าแต่พระองค์ ในระหว่างนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เฝ้าติดตามและพิจารณาสมณะรูปงามท่านนั้น ตั้งแต่ภายในตัวพระนคร จวบจนถึงเชิงเขา

มัณฑวบรรพตนั้น สมณะรูปงามผู้นั้น มีกริยาและจริยาวัตร ที่น่าเลื่อมใสอย่างยิ่ง และบัดนี้ สมณะรูปงามท่านนั้น กำลังฉันภัตตาหารอยู่ที่เชิงเขามัณฑวบรรพต พระเจ้าข้า***

ซึ่งเมื่อพระองค์ได้ทรงสดับความนั้นแล้ว จึงเกิดปีติโสมนัส ต่อพระโพธิสัตว์เป็นอย่างมาก จึงได้ตรัสว่า...

พระเจ้าพิมพิสารทรงตรัสขึ้นว่า :

***โอ้ช่างประเสริฐแท้จริงหนอ...

ที่มีสมณะผู้ที่บริบูรณ์ไปด้วยรูป

กริยาและจริยาวัตร ได้จาริกเข้ามาใน

เขตแว่นแคว้นพระนครราชคฤห์ของเรา***

พระเจ้าพิมพิสารทรงตรัสต่อไปอีกว่า :

***เอาล่ะ พวกท่านทั้งหลายจงรีบ

ไปจัดเตรียมพระเวชยันตราชรถ

ให้เราโดยทันที เราจักออกเสด็จออก

ไปนมัสการท่าน สมณะรูปงามผู้นั้น...

และในเวลาไม่นานนัก...

ขบวนเสด็จของพระเจ้าพิมพิสาร

ก็ได้เคลื่อนมาถึงที่เชิงเขา

มัณฑวบรรพตแห่งนั้น

ครั้นแล้ว...

เมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงทอดพระเนตรเห็น องค์พระบรมโพธิสัตว์ และได้เห็นพระอิริยาบถของ

พระโพธิสัตว์ ก็ยิ่งเลื่อมใสศรัทธา

จึงได้เสด็จเข้าไป นมัสการและสนทนาไต่ถามเรื่องราวของพระโพธิสัตว์...

พระเจ้าพิมพิสารทรงตรัสถาม :

***ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท่านสมณะ

ที่พร้อมด้วยรูปและจริยาวัตรอันงาม

ท่านเที่ยวจาริก มาแต่ที่ใด...

จึงได้มาสู่แว่นแคว้นในพระนครราชคฤห์นี้***

พระมหาโพธิสัตว์ตรัสตอบ :

***ดูก่อนมหาบพิตร อาตมา มาแต่ศากยชนบท***

พระเจ้าพิมพิสารทรงตรัสถาม :

***เมืองพระนครที่ท่านอยู่นั้น มีนามว่ากระไร ?***

พระมหาโพธิสัตว์ตรัสตอบ :

***มหาบพิตร เมืองพระนครที่ อาตมาเคยอยู่นั้นมีนามว่า (กรุงกบิลพัสดุ์)***

ครั้นเมื่อ...

พระเจ้าพิมพิสารได้ตรัสสนทนาไต่ถามไล่ไปตามลำดับก็ทรงทราบว่า

แท้จริง สมณะรูปงามผู้นี้

เป็นขัตติยราชกุมารสกุล

มีพระนามว่า "สิทธัตถะ" ซึ่งเป็นพระสหาย ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนของพระองค์นั้นเอง จึงได้ทรงพระดำริสงสัยอยู่ในพระทัยว่า...

พระเจ้าพิมพิสารทรงพระดำริในพระทัย :

***ชะรอยแล้วเจ้าชายสิทธัตถะ อาจจักมีความทะเลาะวิวาทบาทหมาง กับเหล่าพระประยูรญาติด้วยในเรื่อง

ของสมบัติเสียกระมัง พระองค์จึงได้เสด็จมาสู่พระแห่งนครนี้***

ด้วยเหตุนี้แล้ว...

พระเจ้าพิมพิสารจึงทรงชักชวน

พระมหาโพธิสัตว์ให้มาปกครองเมืองร่วมกัน

พระเจ้าพิมพิสารทรงตรัสชวน :

***แต่การที่พระองค์ ได้เสด็จมาสู่แว่นแคว้นนี้ก็นับว่าเป็นสิริมงคล แก่ข้าพเจ้ายิ่งนัก ด้วยว่าข้าพเจ้านี้ก็เป็น อทิฏฐสหาย (สหายผู้ไม่เคยเห็นกัน)

ของพระองค์ มีนามว่า "พิมพิสาร"

ปกครองเป็นใหญ่ในแคว้นอังคะ และแคว้นมคธ มีอาณาเขตขัณฑสีมา ถึงห้าร้อยโยชน์ (8,000 กม.)

ข้าพเจ้านั้นจักแบ่งพระราชสมบัติพร้อมทั้งแว่นแคว้นให้พระองค์กึ่งหนึ่ง

แล ช่วยกันปกครองดูแลขอบขัณฑสีมา และประชาราษฎร์ ให้เจริญผาสุกด้วยกันในประเทศนี้เถิด***

พระมหาโพธิสัตว์ตรัสตอบ :

***อาตมา ขอบพระทัย ที่ทรงมีพระเมตตาแก่อาตมา แต่ในเหตุผลที่แท้จริงแล้ว ที่อาตมาออกบรรพชา

และได้สละทิ้งราชสมบัติแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ อีกทั้ง ยังมิได้มีเหตุผลขัดแย้ง กับเหล่าประยูรญาติทั้งหลายเลย

เพียงแต่ทว่า...

อาตมานั้น มีจุดมุ่งหมายเพียงหนึ่งเดียวคือ ค้นหาทาง อันทำให้ได้เข้าถึงซึ่ง (พระปรมาภิสัมโพธิญาณ) เท่านั้น

มหาบิพตร***

เมื่อพระเจ้าพิมพิสาร ได้สดับรับฟัง

คำตอบที่แท้จริงของพระมหาโพธิสัตว์แล้ว พระองค์นั้นก็พนมมือขึ้น แล้วตรัสกล่าว

***อนุโมทนาสาธุ และยังขอปฏิญาณ

ต่อพระมหาโพธิสัตว์เจ้าไว้ว่า...***

***ถ้าหากพระองค์นั้น ได้เข้าถึงบรรลุ

ซึ่งพระปรมาภิสัมโพธิญาณแล้ว

ก็ขออัญเชิญ พระองค์ทรงพระกรุณา

เสด็จมาสู่กรุงราชคฤห์นี้ เพื่อจักได้เทศนาโปรดข้าพเจ้าก่อนให้จงได้***

ในลำดับนั้น

พระมหาโพธิสัตว์ ก็ทรงรับคำ

ปฏิญาณของพระเจ้าพิมพิสาร

จากนั้น

พระเจ้าพิมพิสารก็ถวายบังคม

ลากลับสู่พระราชนิเวศน์ดังเดิม

นั้นแล...

เอวัง​ก็มี​ด้วย​ประการ​ฉะนี้​

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขออภัย ท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

หากท่านผู้ใดชอบ ก็ขอฝากติดตามอ่านตอนต่อไปด้วยนะขอรับ ^-^

ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน​ผู้อ่าน​ขอธรรมของพระพุทธองค์จงมีแด่ ท่าน​ สาธุครับ​ (ต้นธรรม)

เอกสารอ้างอิง

#หนังสือ.ปฐมสมโพธิกถา

#หนังสือพุทธประวัติ​ตามแนวปฐมสมโพธิ (พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์)

#เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่/ภาพประกอบ.ต้นธรรม

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
อิ่มบุญ
สาธุครับ
13 ก.พ. เวลา 04:36
1
ธรรม STORY
สาธุครับผม
14 ก.พ. เวลา 04:44
เรื่องเล่าจากภาพถ่าย
ภาพสวยมากๆเลยค่ะ น่าอ่านมากๆ
29 ก.ย. 2019 เวลา 05:57
1
ธรรม STORY
ขอบคุณ​จ้า 🙏😄
29 ก.ย. 2019 เวลา 13:47
Feel Good
🙏🙏🙏
26 ก.ย. 2019 เวลา 08:46
1
ธรรม STORY
สาธุจ้า 🙏🙏🙏
26 ก.ย. 2019 เวลา 09:29
palida
สาธุ สาธุ สาธุ ขอบคุณสำหรับบทความดีๆค่ะแอด 🙏😄
26 ก.ย. 2019 เวลา 06:21
1
ธรรม STORY
สาธุครับ​ผม 🙏👍😊
26 ก.ย. 2019 เวลา 06:23
1