6 ตุลาคม เวลา 03:50

พุทธ​ประวัติ​ตอนที่​ 24

พิณสามสาย กับ ปัญจวัคคีย์​หลีกหนี

หลังจากที่...

พระ​บรม​โพธิสัตว์​ ได้สติหวนคืนกลับมาทั้งหมดแล้ว จากการที่พระองค์ได้สลบหมดสติลงไป...

ใน​ลำดับนั้น​เอง...

ณ สวรรค์​ชั้นดาวดึงส์

แท่นปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ของ

สมเด็จ​อมรินทราธิราชก็ร้อนระอุขึ้นมา เป็นเหตุทำให้พระอินทร์นั้นท่านได้ทรงทราบถึงความปริวิตกของ

พระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้า

พระอินทร์​ท่านจึงรีบ เนรมิต​พิณสามสายทองคำอันเป็นทิพย์ แล้วรีบเหาะลงมาปรากฏ​กายสู่เบื้องหน้า

พระพักตร์​ ของพระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้า จากนั้นท่านก็ได้ดีดพิณสามสายนั้นถวายให้ แก่พระ​บรมโพธิสัตว์​เจ้าได้สดับฟัง เพื่อหวังว่าพระโพธิสัตว์จะคลายความกังวลได้บ้าง...

ครั้นเมื่อ พระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้า

​พระองค์​ได้ทรงสดับรับฟังเสียงพิณแล้ว ก็​ทรง​หวน​ระลึก​ นึกถึงพิณที่พระองค์เคยทรงเล่นมาก่อนในสมัยเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชาย

***พระองค์​จึง​ทรง​พิจารณา​เปรียบเทียบกับพิณสามสายนี้ว่า...

พระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้า​พิจารณา​ :

***สายพิณทั้งสามนี้

(สายหนึ่งขึงตึงยิ่งนัก)

พอดีดไปหน่อยก็จักขาด

(สายหนึ่งหย่อนยานยิ่งนัก)

พอดีดไปแล้วก็จักมิมีเสียง

(ส่วนอีกสายหนึ่งนั้น มิตึงนัก

มิหย่อนนัก ขึงพอปานกลาง)

เมื่อดีดแล้วลงแล้ว พิณนั้นก็จักมีเสียง

ดังอันไพเราะ***

ด้วยเหตุ​นี้...

พระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้า​ ก็ทรงถือเอาเสียงพิณนั้นเป็นนิมิต ใช้เป็นหลักพิจารณา​ด้วยพระสติ และพระปัญญาญาณของพระองค์...

แล้วก็ทรงเห็น​แจ้งแก่​พระองค์​แล้วว่า...

***(มัชฌิม​าปฏิปทา) นั้น คือการปฏิบัติ​พอเป็นกลางๆ ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป ชะรอยว่าทางนี้ละ คงจักต้องเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้อย่างแน่นอน***

ในลำดับนั้นเอง...

องค์สมเด็จ​อมรินทร์​ท่านได้เห็นความปริวิตกของพระ​บรมโพธิสัตว์​เจ้าได้ผ่อนคลายหายไปแล้ว

ท่าน​จึงตั้งพนมมือขึ้นกล่าว สาธุการแก่ พระ​บรมโพธิสัตว์​เจ้า ครั้นแล้วท่านก็อันตรธาน​หายกลับไปสู่​ดาวดึงส์​สวรรค์ดังเดิมในบัดนั้นทันที...

จากนั้น...

พระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้า จึงทรงตัดสินพระทัยเลือกมุ่งเน้นที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตแทน

และพระองค์​ทรง​ดำริ​ต่อไป​อีกว่า...

***อันบุคคล​ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง และมีสภาพทุพพลภาพอย่างเราบัดนี้ จักไม่สามารถจักทำเจริญสมาธิได้ เราควรจักเสวยพระกระยาหาร เพื่อบำรุงร่างกายให้มีกำลังก่อน แล้วจึงค่อยกระทำ ความเพียรทางสมาธิจิต

ดังนั้นแล้ว...

ใน​เช้าวันรุ่งขึ้น พระองค์​ก็ได้ทรงทำกิจส่วนพระองค์จนเสร็จแล้ว จึงได้ทรงถือบาตรและเที่ยวโคจร

เสด็จบิณฑบาตรตามหมู่บ้าน เพื่อนำอาหารนั้นมาเสวยบำรุงธาตุขันธ์ตามเดิมเหมือนครั้งแต่ก่อน...

***ปัญจวัคคีย์​ทั้ง 5 หลีกหนี​***

ขณะเดียวกันนั้น...

ในส่วน​ของฝ่าย ปัญจวัคคีย์​ทั้ง 5 ผู้ที่มีวิสัยศรัทธา​ในการปฏิบัติ แบบทรมานร่างกาย เมื่อได้​เห็น​พระ​บรม​โพธิสัตว์​ ท่านได้ละทิ้งความเพียรในการทรมานร่างกายแล้วนั้น...

จึงได้​ปรึกษา​สนทนา​กันว่า...

***ในบัดนี้​ พระสิทธัตถกุมาร พระองค์​ได้ทรง​บำเพ็ญ​เพียร​ ทุกรกิริยา​มานานถึง 6 พรรษาแล้ว แต่พระองค์​ก็ยังมิอาจตรัส​รู​้พระ​สัพพัญญู​พุทธะได้...

อีกทั้งในตอนนี้ พระองค์​ยังทรงละทิ้งความเพียรอันยิ่งใหญ่เสียแล้ว พระองค์​หันกลับมาถือบาตรและเสวยพระกระยาหารใหม่อีกครั้ง เหตุไฉนเลยเล่า ที่พระองค์​จัก​ตรัสรู้​ได้

เช่นนั้น​แล้ว พวกเราทั้ง 5 จัก​มา​อยู่​เฝ้า​ปฏิบัติ​อุปัฏฐาก​พระองค์​ไปเพื่อประโยชน์อันใดอีกเล่า***

เมื่อ ปัญจวัคคีย์​ทั้ง 5 ได้พูดคุยกันแล้ว จึงตกลงตัดสินใจพากันละทิ้งหลีกหนี พระ​บรมโพธิสัตว์​ ให้ประทับอยู่ตามลำพังเพียงพระองค์เดียวในที่นั้น...

แล้วต่างก็ได้พากันเที่ยวสัญจรหนีออกไปไกลตลอดระยะทาง 15 โยชน์​ (240 กม.)

จนถึง (ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน) ใกล้กับกรุงพาราณสี และได้พากัน​พำนัก​พักอาศัยกันอยู่ ณ ที่นั้น...

ในส่วนของ พระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้านั้น ด้วยเหตุที่พระองค์นั้นได้เริ่มเสวย

พระกายาหารเหมือนปกติดังเดิม

แล้วนั้น...

พละกำลังและพระวรกายของพระองค์ที่เคยหดหู่ท้อถอย ร่างกายที่เคยเหลือแต่ซี่โครงอันหม่นหมอง​นั้น

ก็ค่อยๆ พลิกฟื้น​กลับคืนขึ้นมาโดยสมบูรณ์​ตามลำดับ...

และพระมหา​ปุ​ริ​สส​ลักษณะ​ 32 ประการ​ พร้อมทั้ง อนุพยัญชนะ 80 ก็ได้กลับมาประทับคืนสู่

พระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้าดังเดิมนั้นแล...

เอวัง​ก็มี​ด้วย​ประการ​ฉะนี้​

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขออภัย ท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

หากท่านผู้ใดชอบ ก็ขอฝากติดตามอ่านตอนต่อไปด้วยนะขอรับ ^-^

ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน​ผู้อ่าน​ขอธรรมของพระพุทธองค์จงมีแด่ ท่าน​ สาธุครับ​ (ต้นธรรม)

เอกสารอ้างอิง

#หนังสือ.ปฐมสมโพธิกถา

#หนังสือพุทธประวัติ​ตามแนวปฐมสมโพธิ (พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์)

#เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่/ภาพประกอบ.ต้นธรรม

#Facebook Page🔜 :

27
แชร์ 2 ครั้งรับชม 2.9k ครั้ง
Kuan THA NEWs
มีคนสงสัย เรื่อง การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เรื่องการตรัสรู้ นี่ รู้ได้ ตามกำลังญาณ ผู้ที่รู้ รอบที่สุด คือ พระพุทธเจ้า ถึงมี คัมภีร์พุทธวงศ์ แต่จริงๆ แล้ว เป็นพุทธประเพณี ที่ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ต้อง พยากรณ์ ใครจะเป็นพระพุทธเจ้า ใน ลำดับต่อไป พระพุทธเจ้า ท่านรู้ดีที่สุด และ รู้ไป ไม่สิ้นสุด คือ ไม่จำกัดกาล ต่างจากอำนาจของเทพยดา รู้ได้ เพียงแค่ กำลังตน เช่น เทวดาจาตูมมหาราช รู้ ไม่เท่า เทวดาดาวดึงส์ เทวดาดาวดึงส์ รู้ไม่เท่า เทวดาดุสิต และ แม้แต่ พรหม ก็ยังรู้ไม่เท่ากัน เทวดาชั้นต่ำ บางองค์ ก็ยังไม่รู้เลยว่า สวรรค์มีกี่ชั้น เพราะ ทำกุศล เพียงเล็กน้อย ก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้ ส่วนจะอยู่นาน อยู่ไม่นาน อีกเรื่อง
6 ตุลาคม เวลา 13:04
1
ธรรม STORY
เป็นคำตอบที่ถูกต้องตามที่คุณ Kuan ตอบเลยจ้า😄 ซึ่งสิ่งนั้นท่านเรียกว่า (ความรู้ตามชั้นภูมิธรรม) ในพุทธประวัติที่ผมจัดทำอยู่นี้ก็มีเนื้อหาตรงนั้นเช่นกันครับ แต่ตอนนี้ลำดับ timeline​ ยังไปไม่ถึงเท่านั้นครับ😅 ขอบคุณ​ที่แวะมาพูดคุยสาระธรรมที่นี่จ้า สาธุในธรรมขอรับ 🙏🙏🙏
6 ตุลาคม เวลา 13:19
1
Kuan THA NEWs
อ่านทุกตอนอยู่ครับ ตั้งแต่ ลงแอพ บล็อกดิท แต่ บางทีไม่ได้ ปรากฏตัว อ่านของหลายไม่สน เหมือนกัน เป็นแหล่งความรู้ ที่ดี แต่ ถ้ามีรูป_ลงภาพ ที่น่ากลัว จะไม่เข้าไปอ่าน
6 ตุลาคม เวลา 13:24
1
Kuan THA NEWs
แก้ไข อ่านของหลายท่าน
6 ตุลาคม เวลา 13:24
สิทธา สมบัติพูนศิริ
แสดงว่าพระอินทร์รู้ว่า ทางสายกลาง คือ มรรคแห่งการตรัสรู้ งั้นเหรอ ถึงได้มาบอกใบ้ ครับ น่าคิดนะ ทำไมพระอินทร์ถึงรู้เรื่องนี้ ทั้งที่ยังไม่มรใครตรัสรู้เลย
6 ตุลาคม เวลา 09:52
1
ธรรม STORY
กระผมอนุญาตขอตอบแบบนี้ครับ จากเนื้อความ 1. พระ​อินทร์ มีประสงค์เพียงเพื่อจะดีดพิณช่วยให้ พระ​โพธิสัตว์​ ได้ผ่อนคลายความปริวิตกเท่านั้นครับ 2. พระองค์​ทรงนึกย้อนเปรียบเทียบตอนที่พระองค์เคยเล่นพิณ3สายครับ เวลาตั้งสาย ในแต่ละแบบจะทำให้ได้ยินเสียงแบบไหนครับ 3. สุดท้าย​พระองค์​ก็นำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติธรรมของพระองค์ที่เคยกระทำมา และยังไม่เคยครับ ซึ่งทางสายกลางพระองค์ยังมิเคยทำครับ 4. ทางสายกลาง​นี้​พระองค์​ยังไม่ได้บอกออกไป เพียงแต่พิจารณาอยู่ในใจเท่านั้นครับ 5. ที่พระอินทร์​สาธุ ก็เพราะว่า เห็นพระองค์ทรงคลายความกังวลลง และเหมือนกับว่าบัดนี้พระองค์​นั้นอาจจะเจอหนทางที่แท้จริงในการพ้นทุกข์แล้วก็ได้ จึงได้กล่าวสาธุไป มิใช่ว่าพระอินทร์นั้นจะรู้ทางตรัสรู้ครับ 6. ในยุคที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นจะไม่มีผู้ใดใน โลก สวรรค์​ หรือ พรหม จะรู้หนทางแห่งการตรัสรู้ได้ นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นครับ คำตอบ​เหล่า​นี้เป็นคำตอบตามเนื้อความที่นำมาเสนอครับ สุดท้ายแล้วอยู่ที่ท่านผู้อ่านเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาธรรมครับผม สาธุ​ที่แวะมาพูดคุยจ้า 🙏🙏🙏
6 ตุลาคม เวลา 12:01
1
สิทธา สมบัติพูนศิริ
ขอบคุณครับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
7 ตุลาคม เวลา 12:21
1
พวงเพ็ญ หรุ่นพานิช
สาธุ สาธุ สาธุ
6 ตุลาคม เวลา 09:40
1
ธรรม STORY
สาธุครับ​จ๊ะป้า🙏🙏❤️
6 ตุลาคม เวลา 11:12
palida
สวัสดีวันพระ พร้อมรับธรรมะดีๆอีกแล้ว สาธุจ้า😊
6 ตุลาคม เวลา 08:11
1
ธรรม STORY
ขอบคุณ​มากครับ​ คุณ palida สาธุจ้า​🙏
6 ตุลาคม เวลา 08:47
1
FISHWAY
อธิบายดีมากเลยคับ ชอบ
6 ตุลาคม เวลา 07:17
1
ธรรม STORY
สาธุครับ​ ขอบคุณที่ชอบครับ​ผม 🙏🙏😄
6 ตุลาคม เวลา 07:37
1
เรื่องเล่าจากดาวนี้
ขอบคุณค่ะ ได้ข้อคิดดีๆเพิ่มจากบทความนี้เยอะเลยค่ะ 😍🙏🙏
6 ตุลาคม เวลา 06:30
1
ธรรม STORY
สาธุจ้า รับธรรมะดีๆในวันพระจ้า🙏😄👍
6 ตุลาคม เวลา 07:37
1
เรื่องเล่าจากภาพถ่าย
สนุกเหมือนเดิมค่า ติดตามต่อค่า
6 ตุลาคม เวลา 06:16
1
ธรรม STORY
สาธุครับผม ขอบคุณ​ที่ชอบอ่านจ้า😄
6 ตุลาคม เวลา 06:31