โพสต์


พุทธ​ประวัติ​ตอนที่​ 24

พิณสามสาย กับ ปัญจวัคคีย์​หลีกหนี

หลังจากที่...

พระ​บรม​โพธิสัตว์​ ได้สติหวนคืนกลับมาทั้งหมดแล้ว จากการที่พระองค์ได้สลบหมดสติลงไป...

ใน​ลำดับนั้น​เอง...

ณ สวรรค์​ชั้นดาวดึงส์

แท่นปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ของ

สมเด็จ​อมรินทราธิราชก็ร้อนระอุขึ้นมา เป็นเหตุทำให้พระอินทร์นั้นท่านได้ทรงทราบถึงความปริวิตกของ

พระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้า

พระอินทร์​ท่านจึงรีบ เนรมิต​พิณสามสายทองคำอันเป็นทิพย์ แล้วรีบเหาะลงมาปรากฏ​กายสู่เบื้องหน้า

พระพักตร์​ ของพระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้า จากนั้นท่านก็ได้ดีดพิณสามสายนั้นถวายให้ แก่พระ​บรมโพธิสัตว์​เจ้าได้สดับฟัง เพื่อหวังว่าพระโพธิสัตว์จะคลายความกังวลได้บ้าง...

ครั้นเมื่อ พระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้า

​พระองค์​ได้ทรงสดับรับฟังเสียงพิณแล้ว ก็​ทรง​หวน​ระลึก​ นึกถึงพิณที่พระองค์เคยทรงเล่นมาก่อนในสมัยเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชาย

***พระองค์​จึง​ทรง​พิจารณา​เปรียบเทียบกับพิณสามสายนี้ว่า...

พระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้า​พิจารณา​ :

***สายพิณทั้งสามนี้

(สายหนึ่งขึงตึงยิ่งนัก)

พอดีดไปหน่อยก็จักขาด

(สายหนึ่งหย่อนยานยิ่งนัก)

พอดีดไปแล้วก็จักมิมีเสียง

(ส่วนอีกสายหนึ่งนั้น มิตึงนัก

มิหย่อนนัก ขึงพอปานกลาง)

เมื่อดีดแล้วลงแล้ว พิณนั้นก็จักมีเสียง

ดังอันไพเราะ***

ด้วยเหตุ​นี้...

พระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้า​ ก็ทรงถือเอาเสียงพิณนั้นเป็นนิมิต ใช้เป็นหลักพิจารณา​ด้วยพระสติ และพระปัญญาญาณของพระองค์...

แล้วก็ทรงเห็น​แจ้งแก่​พระองค์​แล้วว่า...

***(มัชฌิม​าปฏิปทา) นั้น คือการปฏิบัติ​พอเป็นกลางๆ ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป ชะรอยว่าทางนี้ละ คงจักต้องเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้อย่างแน่นอน***

ในลำดับนั้นเอง...

องค์สมเด็จ​อมรินทร์​ท่านได้เห็นความปริวิตกของพระ​บรมโพธิสัตว์​เจ้าได้ผ่อนคลายหายไปแล้ว

ท่าน​จึงตั้งพนมมือขึ้นกล่าว สาธุการแก่ พระ​บรมโพธิสัตว์​เจ้า ครั้นแล้วท่านก็อันตรธาน​หายกลับไปสู่​ดาวดึงส์​สวรรค์ดังเดิมในบัดนั้นทันที...

จากนั้น...

พระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้า จึงทรงตัดสินพระทัยเลือกมุ่งเน้นที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตแทน

และพระองค์​ทรง​ดำริ​ต่อไป​อีกว่า...

***อันบุคคล​ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง และมีสภาพทุพพลภาพอย่างเราบัดนี้ จักไม่สามารถจักทำเจริญสมาธิได้ เราควรจักเสวยพระกระยาหาร เพื่อบำรุงร่างกายให้มีกำลังก่อน แล้วจึงค่อยกระทำ ความเพียรทางสมาธิจิต

ดังนั้นแล้ว...

ใน​เช้าวันรุ่งขึ้น พระองค์​ก็ได้ทรงทำกิจส่วนพระองค์จนเสร็จแล้ว จึงได้ทรงถือบาตรและเที่ยวโคจร

เสด็จบิณฑบาตรตามหมู่บ้าน เพื่อนำอาหารนั้นมาเสวยบำรุงธาตุขันธ์ตามเดิมเหมือนครั้งแต่ก่อน...

***ปัญจวัคคีย์​ทั้ง 5 หลีกหนี​***

ขณะเดียวกันนั้น...

ในส่วน​ของฝ่าย ปัญจวัคคีย์​ทั้ง 5 ผู้ที่มีวิสัยศรัทธา​ในการปฏิบัติ แบบทรมานร่างกาย เมื่อได้​เห็น​พระ​บรม​โพธิสัตว์​ ท่านได้ละทิ้งความเพียรในการทรมานร่างกายแล้วนั้น...

จึงได้​ปรึกษา​สนทนา​กันว่า...

***ในบัดนี้​ พระสิทธัตถกุมาร พระองค์​ได้ทรง​บำเพ็ญ​เพียร​ ทุกรกิริยา​มานานถึง 6 พรรษาแล้ว แต่พระองค์​ก็ยังมิอาจตรัส​รู​้พระ​สัพพัญญู​พุทธะได้...

อีกทั้งในตอนนี้ พระองค์​ยังทรงละทิ้งความเพียรอันยิ่งใหญ่เสียแล้ว พระองค์​หันกลับมาถือบาตรและเสวยพระกระยาหารใหม่อีกครั้ง เหตุไฉนเลยเล่า ที่พระองค์​จัก​ตรัสรู้​ได้

เช่นนั้น​แล้ว พวกเราทั้ง 5 จัก​มา​อยู่​เฝ้า​ปฏิบัติ​อุปัฏฐาก​พระองค์​ไปเพื่อประโยชน์อันใดอีกเล่า***

เมื่อ ปัญจวัคคีย์​ทั้ง 5 ได้พูดคุยกันแล้ว จึงตกลงตัดสินใจพากันละทิ้งหลีกหนี พระ​บรมโพธิสัตว์​ ให้ประทับอยู่ตามลำพังเพียงพระองค์เดียวในที่นั้น...

แล้วต่างก็ได้พากันเที่ยวสัญจรหนีออกไปไกลตลอดระยะทาง 15 โยชน์​ (240 กม.)

จนถึง (ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน) ใกล้กับกรุงพาราณสี และได้พากัน​พำนัก​พักอาศัยกันอยู่ ณ ที่นั้น...

ในส่วนของ พระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้านั้น ด้วยเหตุที่พระองค์นั้นได้เริ่มเสวย

พระกายาหารเหมือนปกติดังเดิม

แล้วนั้น...

พละกำลังและพระวรกายของพระองค์ที่เคยหดหู่ท้อถอย ร่างกายที่เคยเหลือแต่ซี่โครงอันหม่นหมอง​นั้น

ก็ค่อยๆ พลิกฟื้น​กลับคืนขึ้นมาโดยสมบูรณ์​ตามลำดับ...

และพระมหา​ปุ​ริ​สส​ลักษณะ​ 32 ประการ​ พร้อมทั้ง อนุพยัญชนะ 80 ก็ได้กลับมาประทับคืนสู่

พระ​บรม​โพธิสัตว์​เจ้าดังเดิมนั้นแล...

เอวัง​ก็มี​ด้วย​ประการ​ฉะนี้​

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขออภัย ท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

หากท่านผู้ใดชอบ ก็ขอฝากติดตามอ่านตอนต่อไปด้วยนะขอรับ ^-^

ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน​ผู้อ่าน​ขอธรรมของพระพุทธองค์จงมีแด่ ท่าน​ สาธุครับ​ (ต้นธรรม)

เอกสารอ้างอิง

#หนังสือ.ปฐมสมโพธิกถา

#หนังสือพุทธประวัติ​ตามแนวปฐมสมโพธิ (พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์)

#เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่/ภาพประกอบ.ต้นธรรม

#Facebook Page🔜 :

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
ศิริวรรตน์
เรื่องเทวดาดีดพิณ 3 สาย เคยเห็นภาพเขียนตามฝาผนัง แต่อ่านพระไตรปิฎกของเถรวาทเราผมมไม่เคยเจอเรื่องนี้ครับ แม้แต่ในอรรถกถาก็ไม่มี แต่ในชั้นฎีกามีหรือเปล่าไม่รู้ แต่เจอในปฐมสมโภชน์ที่เขียนขึ้นไม่่กี่ร้อยปีนี้เอง จนคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เขียนเสริมเข้าไป สิ่งที่พระโพธิสัตว์ทรงอุปมาก่อนตรัสรู้ไม่ใช่เรื่องของสายพิณ แต่เป็นเรื่องของไม้ชุ่มน้ำ ...ดูเพิ่มเติม
22 ต.ค. 2019 เวลา 05:21
ชาวศิวิไลซ์
มีคนสงสัย เรื่อง การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เรื่องการตรัสรู้ นี่ รู้ได้ ตามกำลังญาณ ผู้ที่รู้ รอบที่สุด คือ พระพุทธเจ้า ถึงมี คัมภีร์พุทธวงศ์ แต่จริงๆ แล้ว ...ดูเพิ่มเติม
6 ต.ค. 2019 เวลา 13:04
2
ธรรม STORY
เป็นคำตอบที่ถูกต้องตามที่คุณ Kuan ตอบเลยจ้า😄 ซึ่งสิ่งนั้นท่านเรียกว่า (ความรู้ตามชั้นภูมิธรรม) ในพุทธประวัติที่ผมจัดทำอยู่นี้ก็มีเนื้อหาตรงนั้นเช่นกันครับ แต่ตอนนี้ลำดับ timeline​ ยังไปไม่ถึงเท่านั้นครับ😅 ...ดูเพิ่มเติม
6 ต.ค. 2019 เวลา 13:19
1
ชาวศิวิไลซ์
อ่านทุกตอนอยู่ครับ ตั้งแต่ ลงแอพ บล็อกดิท แต่ บางทีไม่ได้ ปรากฏตัว อ่านของหลายไม่สน เหมือนกัน เป็นแหล่งความรู้ ที่ดี ...ดูเพิ่มเติม
6 ต.ค. 2019 เวลา 13:24
1
ชาวศิวิไลซ์
แก้ไข อ่านของหลายท่าน
6 ต.ค. 2019 เวลา 13:24
สิทธา สมบัติพูนศิริ
แสดงว่าพระอินทร์รู้ว่า ทางสายกลาง คือ มรรคแห่งการตรัสรู้ งั้นเหรอ ถึงได้มาบอกใบ้ ครับ น่าคิดนะ ทำไมพระอินทร์ถึงรู้เรื่องนี้ ทั้งที่ยังไม่มรใครตรัสรู้เลย
6 ต.ค. 2019 เวลา 09:52
1
ธรรม STORY
กระผมอนุญาตขอตอบแบบนี้ครับ จากเนื้อความ 1. พระ​อินทร์ มีประสงค์เพียงเพื่อจะดีดพิณช่วยให้ พระ​โพธิสัตว์​ ได้ผ่อนคลายความปริวิตกเท่านั้นครับ 2. พระองค์​ทรงนึกย้อนเปรียบเทียบตอนที่พระองค์เคยเล่นพิณ3สายครับ เวลาตั้งสาย ในแต่ละแบบจะทำให้ได้ยินเสียงแบบไหนครับ ...ดูเพิ่มเติม
6 ต.ค. 2019 เวลา 12:01
1
สิทธา สมบัติพูนศิริ
ขอบคุณครับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
7 ต.ค. 2019 เวลา 12:21
1
ศิริวรรตน์
พระอินทร์ไม่รู้ครับ เพราะในขณะนั้นท่านยังเป็นปุถุชน แต่ถามว่าแล้วมีคนอื่นรู้ไหม ตอบว่ามีครับ ในขณะที่ในโลกว่างจากพระศาสนา และไม่มีพระอริยะบุคคลเลย แต่บนพรหมโลกมีเพียบครับ ในสุทธาวาสพรหมโลกมีพระพรหมอนาคามีอยู่เยอะเลย ท่านเหล่านี้สำเร็จเป็นพระอนาคามีตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนๆ แล้วไปอุบัติอยู่ในพรหมโลก เสวยสุขอยู่ในสุทธาวาทที่อายุยืนยาวมาก และจะค่อยๆ ขยับชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ ตามลำดับ ครบ 5 ชั้นจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ...ดูเพิ่มเติม
22 ต.ค. 2019 เวลา 05:33
พวงเพ็ญ หรุ่นพานิช
สาธุ สาธุ สาธุ
6 ต.ค. 2019 เวลา 09:40
1
ธรรม STORY
สาธุครับ​จ๊ะป้า🙏🙏❤️
6 ต.ค. 2019 เวลา 11:12
palida
สวัสดีวันพระ พร้อมรับธรรมะดีๆอีกแล้ว สาธุจ้า😊
6 ต.ค. 2019 เวลา 08:11
1
ธรรม STORY
ขอบคุณ​มากครับ​ คุณ palida สาธุจ้า​🙏
6 ต.ค. 2019 เวลา 08:47
1
FISHWAY
อธิบายดีมากเลยคับ ชอบ
6 ต.ค. 2019 เวลา 07:17
1
ธรรม STORY
สาธุครับ​ ขอบคุณที่ชอบครับ​ผม 🙏🙏😄
6 ต.ค. 2019 เวลา 07:37
1
เรื่องเล่าจากดาวนี้
ขอบคุณค่ะ ได้ข้อคิดดีๆเพิ่มจากบทความนี้เยอะเลยค่ะ 😍🙏🙏
6 ต.ค. 2019 เวลา 06:30
1
ธรรม STORY
สาธุจ้า รับธรรมะดีๆในวันพระจ้า🙏😄👍
6 ต.ค. 2019 เวลา 07:37
1
เรื่องเล่าจากภาพถ่าย
สนุกเหมือนเดิมค่า ติดตามต่อค่า
6 ต.ค. 2019 เวลา 06:16
1
ธรรม STORY
สาธุครับผม ขอบคุณ​ที่ชอบอ่านจ้า😄
6 ต.ค. 2019 เวลา 06:31