Post


25 ม.ค. เวลา 15:01Business

Mindset is Everything

Mindset – มายด์เซต ตัวกำหนดพฤติกรรมและผลลัพธ์

และเป็นดัชนีที่ฟันธงได้ ว่าองค์กรจะรอดหรือร่วง ในยุค 4.0

เมื่อนานมาแล้วมนุษย์คิดว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อให้ได้ “ผลลัพธ์” ที่ดีขึ้น

“พฤติกรรม” มักเป็นตัวกำหนดบทบาทที่ชัดเจน

แต่เมื่อศึกษาและค้นคว้าแบบเจาะลึก

เราได้ค้นพบว่าจริงๆ ยังมีสิ่งที่เป็นพื้นฐาน อยู่เบื้องหลังในการแสดงพฤติกรรมของแต่ละคนอยู่ ที่เรียกว่า “Mindset – มายด์เซต”

(โดยผู้ค้นพบอย่าง ดร. เทอรี่ วอร์เนอร์ (Dr. Terry Warner) อาจารย์นักวิจัยด้านจิตวิทยา ผู้ก่อตั้งสถาบัน Arbinger Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ได้บ่งชี้ว่ามนุษย์เรามีการกำหนด Mindset ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

Inward Mindset หรือการมองที่เป้าหมายของตนเองเป็นใหญ่ ไม่เห็นคุณค่าเเละความสามารถของคนอื่น คนอื่นเป็นเพียงส่วนประกอบในการทำงานของตนให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น และ

Outward Mindset คือ การมองคนอื่นสำคัญไม่น้อยกว่าตัวเรา โดยมองถึงเป้าหมายรวมของทีมเป็นสำคัญ ทุกคนต่างต้องปรับตัวเข้าหากันเพื่อทำให้งานสำเร็จลุล่วง จากการวิจัยจึงสรุปได้ว่า

การปรับเปลี่ยน mindset นั้นเปรียบเสมือนการปรับเปลี่ยนเลนส์ในการมองโลก มองตัวเรา และมองคนอื่น

ซึ่งจะนำมาสู่ความสมานฉันท์และทำให้ตัวเราสามารถใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์ และการทำงานได้อย่างเป็นสุข

“Outward Mindset – เอาท์เวิร์ด มายด์เซต” คือ การเปลี่ยนวิธีมอง จากที่เรามองโลกผ่านเลนส์ของตัวเองเท่านั้น

มาเป็นการมองผ่านเลนส์ใหม่ มองในมุมของคนอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เราเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหา เห็นเรื่องราวต่างไป

แต่การเปลี่ยนเลนส์เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนให้เคยชิน และต้องใช้เวลาในการปรับตัว

เหมือนกับการที่เราใส่แว่นตาเป็นครั้งแรกที่ต้องใช้เวลาปรับตัว

จาก Seas (August 23, 2018)

สำหรับผมมีแนวคิดที่คล้ายๆกัน โดยผมจะแนะนำให้ ทุกคนมีแนวคิดกับ Partner / Supplier ดังนี้

"สิ่งแรกที่เราจะต้องคิดเสมอ เมื่อจะต้องมาทำงานร่วมกัน

พวกเขาจะได้อะไรจากเรา !!

และเราสามารถให้ได้เขาได้มั้ย !!

ถ้าเรานึกก่อนเสมอว่า เราจะต้องได้อะไร จากใคร !!

ความร่วมมือนั้นก็ยากที่จะเกิดขึ้น หรือ

ถ้ามันเกิดขึ้น ก็คงได้เพียงครั้งเดียว“

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง ขอบคุณครับ

By อนันต์ วชิราวุฒิชัย (Tangram Strategic Consultant)

#principle4biz #tangram

#professionalpurchasing #Internationaltrade

#parttimegm

Act to change เป็นโปรแกรมการอบรม Feb – Mar 2020

“ก้าวสู่การเป็น Overseas Purchaser & Overseas Sale ด้วย International Trade” (Import & Export Knowledge) at KU. 28 Feb 2020

“ จัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Professional Purchasing)” at KU. 12 Mar 2020 :

ทุกๆวันที่มีคุณค่า
ข้อมูลที่ดี ติดตามครับ
26 ม.ค. เวลา 01:42
Principle4biz
ขอบคุณครับ
26 ม.ค. เวลา 12:42
1