โพสต์


8 ก.พ. เวลา 05:58Philosophy

🌕 มาฆะรำลึก 🌕

•••••••••••••••••••••••••••••

ย้อนไปเมื่อ ๒,๖๐๐ กว่าปีก่อน ณ ดินแดนชมพูทวีป

ช่วงท้ายของปลายเหมันต์ อันเป็นฤดูใบไม้ร่วง กำลังย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ หมู่มวลแมกไม้น้อยใหญ่กำลังสลัดผลัดใบเก่าให้ร่วงโรย เหลือเพียงกิ่งก้านสาขาชี้เก้งก้าง ก็นั่นเป็นกระบวนการกักเก็บน้ำเอาไว้หล่อเลี้ยงลำต้น เป็นการเตรียมตัวเผชิญกับหน้าแล้งอันยาวนาน ที่จะมาเยือนในอีกไม่ช้านี้ จึงจำต้องสลัดทิ้งใบเก่าเพื่อลดการคายน้ำ ก่อนจะค่อย ๆ เสียดแทงยอดอ่อน ๆ ขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยในการสังเคราะห์แสง ให้ลำต้นได้คงอยู่ยืนหยัดคู่ผืนแผ่นดินต่อไป

ที่เชิงเขาเวภาระ ริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดี แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย ป่าไผ่อันร่มรื่น แม้ผืนดินเบื้องล่างจะแห้งเป็นผง เพราะฝนทิ้งช่วงไปเสียนาน นั่นก็มิได้ทำให้บรรยากาศโดยรอบจะอบอ้าวเลย พื้นดินที่มีแต่รากไผ่เป็นพืดหนา กลับร่มรื่นและสะอาดตา

บนยอดไผ่ใบที่หนาแน่นเป็นทิวเทือกยังปกคลุมไปทั่วทั้งป่าไผ่อันกว้างใหญ่ผืนนี้ ที่พระเจ้าแผ่นดินมคธถวายอุทยานให้เป็นวัดที่มีชื่อว่า "วัดเวฬุวัน"

พระสมณะรูปหนึ่งในวัยกลางคน เพรียบพร้อมไปด้วยลักษณะผู้เป็นเลิศทุกส่วนสัด ผิวพรรณวรรณะผุดผ่องใส ร่างกายสูงสมส่วน เวลาย่างเยื้องก็องอาจคล่องแคล่วสง่างามกว่าสามัญมนุษย์ทั่วไป บ่งบอกได้ว่าเป็นผู้มาจากชาติตระกูลที่สูงส่ง นำมาซึ่งความน่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น

ครั้นเมื่อพระสมณหนุ่มเสร็จภัตกิจ ก็มายืนให้อาหารแก่กระแตฝูงใหญ่ ที่มีมากมายในป่าไผ่แห่งนี้ ที่ครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อไว้ทุนเลี้ยงดูพวกมัน

( กลันทกนิวาปสถาน = สถานที่ให้เหยื่อแก่กระแต)

ล่วงมา ๘ เดือนแล้วที่พระสมณศากยบุตร ได้ตรัสรู้ธรรมแห่งโลก แล้วออกประกาศเผยแพร่แก่พระสาวกผู้เป็นศิษย์ไปชุดแรก

บัดนี้ถึงกาลเวลาอันสมควรแล้วที่จะได้เรียกประชุมคณะศิษย์ครั้งสำคัญ เพื่อให้โอวาทธรรม อันเป็นหัวใจหลักของพระศาสนา แลจะส่งพวกเธอเหล่านั้นออกไปประกาศเผยแพร่หลักธรรมแก่เวไนยสัตว์ ให้ได้รับอมตรสแห่งธรรมอันประเสริฐนั้น

ครั้นดำริเช่นนั้นแล้ว พระสมณก็เสด็จประทับบนแผ่นหิน อันเป็นอาสน์ศิลาแห่งพุทธบังลังก์ ท่ามกลางลานกว้างที่ถูกล้อมรอบด้วยสวนไผ่อันเขียวครึ้มนั้น

เหล่าลูกศิษย์ผู้ได้รับการบวชโดยตรงจากพระสมณะผู้เป็นพระศาสดาพระองค์นั้น ด้วยการเหยียดพระหัตถ์ออก แล้วเปล่งพระวาจาว่า "เธอจงเป็นภิกษุเถิด" เพียงเท่านั้นเหตุอัศจรรย์อันสุดวิสัยที่เหล่าปุถุชนคนธรรมดาจะจินตการได้ก็บังเกิด เพศฆราวาสของท่านเหล่านั้นก็พลันหายไป บังเกิดเป็นพระภิกษุผู้เพรียบพร้อมด้วยบาตรและจีวร อันเกิดขึ้นด้วยพลานุภาพแห่งบุญญาบารมีแต่ปางก่อน ท่านเหล่านั้นล้วนได้อภิญญา เป็นพระอรหันตขีณาสพ เป็นพระสงฆ์ผู้สง่างามน่าเลื่อมใส ดุจพระเถระผู้บวชมานานเป็นสิบ ๆ พรรษา

มาบัดนี้ท่านพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้น ก็ได้กระจัดกระจายแยกย้ายกันไปหาที่สงบหลบหลีกปลีกวิเวกในที่ต่าง ๆ

ในป่าบ้าง ในถ้ำบ้าง ใต้โคนไม้ บนภูเขา หรือแม้แต่ใต้น้ำใต้บาดาล ก็สุดแท้แต่ท่านเหล่านั้นจะพึงปรารถนา ต่างพากันเสวยวิมุตติสุขแห่งอมตรสอันประเสริฐสูงสุดของความหลุดพ้น เท่าที่ความเป็นผู้อยู่เหนือโลกเหนือกิเลสจะพึงได้รับ เป็นผู้หมดสิ้นภารกิจที่จะพึงกระทำในมนุษยโลกนี้แล้ว รอเวลาละสิ้นสังขารนี้ เข้าสู่นิพพานธรรมอันเป็นอมตะ ไม่เกิดไม่ดับตลอดกาลนาน

แต่ก่อนที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะเข้าสู่แดนนิพพาน ด้วยความรักความเมตตาที่ท่านมีต่อเหล่าสัตว์โลกทั้งหลาย ปรารถนาให้มวลหมู่สัตว์ข้ามห้วงแห่งทุกข์ในวัฏฏะสงสารอันเยิ่นยาวนี้

การประชุมสงฆ์ครั้งสำคัญแห่งการหมุนวงล้อแห่งกงจักรพระศาสนานี้จึงบังเกิดในวันเพ็ญเดือน ๓

ตามตำราที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถา สมันตปาสาทิกา ที่อธิบายขยายความพระวินัยปิฎก

ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมสงฆ์ในครั้งนี้ ของพระอรหันต์ทั้ง ๑,๒๕๐ องค์โดยมิได้นัดหมายนี้ไว้อย่างพิสดารว่า

เมื่อพระพุทธองค์ทรงดำริถึงการประกาศเผยแพร่พระศาสนาแก่เหล่าเวไนยสัตว์แล้ว

เหล่าพระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย ที่อยู่ในที่ต่าง ๆ ก็รับรู้ได้ว่าจะต้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ด้วยการกระจายข่าวของเหล่าเทพเทวดาในสถานที่นั้น ๆ บ้าง

รู้ได้จากกระแสจิต ในนิมิตต่าง ๆ บ้าง

พระอรหันต์ทั้ง ๑,๒๕๐ องค์ ที่อยู่ตามป่าเขา ในถ้ำ ในน้ำ ใต้บาดาล ก็มุ่งหน้ามายังพระเวฬุวัน ที่มีพระพุทธองค์ประทับรออยู่

บางองค์ก็เหาะมา บางองค์ก็แทรกแผ่นดินมา บางองค์ก็หายตัวมา บางองค์แค่ก้าวเดียวก็มาถึง บางองค์พายเรือมา บางองค์นั่งบนหลังเสือมา ขี่ช้าง ขี่ม้า ขี่นกมาก็มี บางองค์มาในท่ายืน ยืนสองขา ยืนขาเดียว นอนมา นั่งสมาธิมา มาในท่าพิสดารต่าง ๆ ตามวิสัยของพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

พอมาถึงตรงนี้ทำให้ผู้เขียนนึกถึงฉากหนึ่งใน "ไซอิ๋ว" ตอนที่พระอรหันต์มาประชุมกันต่อหน้าพระยูไล 🤚

••• เกร็ดความรู้ในคัมภีร์อรรถกา สมันตปาสาทิกา วินัยกถา ปฐโม ภาโค มหาวิภังค์วรรณณา

: พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในระหว่าง ๒๐ พรรษาแรกเท่านั้น

จากนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงแสดงอีกเลย โดยพระองค์ทรงให้เหตุผลว่า "เราจักไม่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์"

- เพราะมีพระภิกษุต้องอาบัติปาราชิกเข้าร่วมสังฆกรรมในครั้งนั้น

: พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติปฐมปาราชิกเมื่อพระพรรษาที่ ๒๐ ตั้งแต่ตรัสรู้มา

: ท่านพระสุทินน์บวชมา ๘ ปีจึงเป็นต้นบัญญัติ

: พระพุทธเจ้าในอดีตมี พระวิปัสสีพุทธเจ้า เป็นต้น

มิได้ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกเลย

ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ๖ ปีต่อครั้ง (เพราะยุคนั้นคนอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี พระศาสนาอยู่ได้ ๑๖๐,๐๐๐ ปี )

ทรงแสดงเพียง ๓ พระคาถาเท่านั้น ( ขนฺตี ปรม ฯเปฯ เอตํ พุทฺธานสาสนํ )

ทรงแสดงโดยพระองค์เอง และ

เป็นสังฆอุโบสถทำในที่เดียวเท่านั้น

: ยุคของเราคนอายุแค่ ๑๐๐ ปี แสดงปาฏิโมกข์เดือนละ ๒ ครั้ง

: พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ๒๐ ปี ยังไม่มีพระอุปัฏฐาก

: พระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระอานนท์เรียนจากพระพุทธเจ้า ๘๒,๐๐๐ จากภิกษุอื่นอีก ๒,๐๐๐ รวมเป็น ๘๔,๐๐๐

(ท่านพระอานนท์มีความจำเป็นเลิศ)

💗 วันมาฆบูชา วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ในทางพระพุทธศาสนา 💗

••• สทา โสตฺถี ภวนฺตุ โนฯ

ขออานิสงส์แห่งการเผยแพร่ธรรมทานนี้ ขอความสวัสดีจงมีแด่เราท่านทั้งหลายทุกเมื่อเถิด. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ขอได้รับความขอบคุณจากใจ...❣❣❣

••• เจ่าฟาน 🕊 •••

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓

มาฆปุณณมี 🌕

#ภาพวาด : วิถีบูรพา / เจ่าฟาน 🕊

กลอนพาไป
วาดภาพสวยมากๆ ครับ 👍🏻👍🏻👍🏻
27 ก.พ. เวลา 00:13
1
เจ่าฟาน 🕊
ขอบคุณครับที่อุตส่าห์ย้อนมาเยี่ยมชม 🤗🤗
27 ก.พ. เวลา 00:14
1
คนทำคอนเท้นท์ by MyContent
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีดีครับ
12 ก.พ. เวลา 08:51
1
เจ่าฟาน 🕊
ด้วยความยินดีครับ ขอบคุณที่แวะมาอ่านครับ🕊
12 ก.พ. เวลา 08:55
รูปภาพ ให้ ข้อคิด
สาธุค่ะ🙏วาดภาพสวยมากค่ะ
12 ก.พ. เวลา 04:29
1
เจ่าฟาน 🕊
ขอบคุณครับ วาดไปเรื่อย 🤗
12 ก.พ. เวลา 04:31
Happy Life 😊
สวัสดีวันพุธครับเจ่าฟาน
12 ก.พ. เวลา 03:51
1
เจ่าฟาน 🕊
สุขสวัสดีเช่นกันครับผม 🤗
12 ก.พ. เวลา 03:58
สร้างโอกาส
อ่านเพลินเลยค่ะ
9 ก.พ. เวลา 05:59
1
เจ่าฟาน 🕊
ขอบคุณที่แวะมาอ่านครับ
9 ก.พ. เวลา 06:52
จะเล่าอะไรให้ฟัง🍁
เจ่าฟานขยันวาดรูปมาก สวยมากค่ะ เสริมส่งบทความได้ดี ชื่นชมจากใจ
9 ก.พ. เวลา 02:23
1
เจ่าฟาน 🕊
ขอบคุณครับ ฝีมือยังห่างไกลน้องเป้ยมากมายเลยครับ
9 ก.พ. เวลา 02:53
1
8 ก.พ. เวลา 15:11
1
เจ่าฟาน 🕊
สาธุ ๆ ครับ 🙏🏻
8 ก.พ. เวลา 15:24
1
Just Read It แค่อ่านมันส์
เล่าอ่านเพลินครับ
8 ก.พ. เวลา 14:58
1
เจ่าฟาน 🕊
ขอบคุณครับ
8 ก.พ. เวลา 15:23
เจเจ้มีสาระ
มาติดตามค่ะ
8 ก.พ. เวลา 09:39
1
เจ่าฟาน 🕊
ขอบคุณครับที่แวะมา 🤗
8 ก.พ. เวลา 09:40
1
🍀หมอยาท่าBD🍀
สาธุๆขอบคุณครับเจ่าฟ่าน
8 ก.พ. เวลา 08:32
1
เจ่าฟาน 🕊
ด้วยความยินดีครับ
8 ก.พ. เวลา 08:39
1