โพสต์

สรุปมาตรการเข้มจังหวัดแพร่ วันที่ 10-17 เมษายน 2563
1. ตรวจรถทุกคัน ตรวจทุกคน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ของวันที่ 10 ถึงเวลา 22:00 น. ของวันที่ 17 เมษายน
2. ประชาชนทั่วไป เดินทางออกนอกจังหวัดได้ ไม่ต้องขออนุญาต ยกเว้นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชา แต่เมื่อบุคคลนั้นกลับเข้าสู่จังหวัดแพร่ต้องถูกกักตัว 14 วัน
3. การเดินทางเข้าจังหวัดแพร่ต้องผ่านจุดคัดกรองเข้ม ตรวจทุกคัน ตรวจทุกคน ด่านหลัก 4 จุด ประกอบด้วย 1.ด่านประตูสู่ล้านนา อำเภอเด่นชัย 2.ด่านสี่แยกแม่แขม อำเภอลอง 3.ด่านนางฟ้า อำเภอสอง 4.สี่แยกร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง / นอกจากนี้ มีด่านรอง และด่านชุมชน ทุกหมู่บ้านชุมชน มีการลงทะเบียนเข้า-ออก แจ้งพิกัดที่อยู่อาศัย บันทึกทะเบียนรถ แต่เมื่อเข้ามาจังหวัดแพร่ ต้องถูกกักตัว 14 วัน
4. ประชาชนในจังหวัดแพร่สามารถเดินทางทำภารกิจภายในจังหวัดแพร่ได้ตามปกติ
5. ผู้ที่จะเดินทางผ่านจังหวัดแพร่ สามารถเดินทางได้ ไม่ต้องมีใบอนุญาตใดๆ แต่จะมีด่านตรวจ ด่านหลัก ด่านรอง ด่านชุมชน ตรวจทุกคัน ตรวจทุกคน
 
6. ควรงดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยง งานบุญ การดื่มสุราในครอบครัวและในชุมชน
7. ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังบุคคลที่มาในหมู่บ้านพบเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคแจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. ทันที
8. ขอให้อยู่บ้าน งดภารกิจนอกบ้าน เดินทางเฉพาะเมื่อมีความจำเป็น และป้องกัน เฝ้าระวัง คนจากต่างจังหวัด ต่างพื้นที่เข้ามาในหมู่บ้าน
9. ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวตั้งแต่ 22:00 น ถึง 04:00 น.
การขออนุญาตขนส่งสินค้าในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน
1. การขออนุญาตขนส่งอาหารประเภท นื้อสัตว์ ชากสัตว์ ต้องขออนุญาตจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ส่วนการจะขนส่งเข้าจังหวัดใดต้องพิจารณามาตรการของแต่ละจังหวัด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ โทร 054-511098
2. การขออนุญาตขนส่งประเภทอาหาร ปลา ต้องขออนุญาตจากสำนักงานประมงจังหวัดแพร่
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ โทร 054-511999
3. การขออนุญาตขนส่งประเภท พืชผลทางการเกษตร ต้องขออนุญาตจากสำนักงานกษตรจังหวัดแพร่และสำนักงานกษตรอำเภอ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ โทร 054-511214
4.การขออนุญาตส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่ต้องขออนุญตจากสำนักงานพาณิชย์ถังหวัดแพร่
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โทร 054-511118
ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
PR สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ความคิดเห็น

สู้ ต่อไป

ติดตาม เป็นกำลังใจนะคะ
14 เม.ย. เวลา 11:35
1
14 เม.ย. เวลา 11:36

เทวฤทธิ์ ศรีชัยพล

ติดตามนะครับ
14 เม.ย. เวลา 04:48
1
14 เม.ย. เวลา 06:02
1