วิธีการตรวจวัดการใช้พลังงานในโรงงานหรืออาคาร (Energy Audit) ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่
1. การศึกษารวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานเบื้องต้น เช่น บิลค่าไฟฟ้า 12 เดือน, บิลค่าเชื้อเพลิง 12 เดือน, ปริมาณการผลิต รายละเอียดของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงาน ฯลฯ
2. จำแนกประเภทเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภทของการใช้พลังงาน เช่น ไฟฟ้า, ความร้อน เป็นต้น
3. ศึกษาการใช้พลังงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในจุดต่างๆ ของกระบวนการผลิตว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชนิดใดที่มีการใช้พลังงานมากที่สุด
4. กำหนดแผนการตรวจวัด โดยทำการตรวจวัดตัวแปรที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เช่น การตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น มีตัวแปรที่จำเป็นดังนี้
- ตรวจวัดค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำเย็น
- ตรวจวัดค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำเย็น
- อัตราการไหลของน้ำเย็น
- อุณหภูมิน้ำเย็นเข้า-ออก
5. จัดเตรียมเครื่องมือวัดที่จำเป็น เช่น การตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น มีเครื่องมือวัดที่จำเป็นดังนี้
- Power Meter/Power Recorder
- เครื่องบันทึกอัตราการไหลของน้ำ
- เครื่องวัดอุณหภูมิ
6. ดำเนินการตรวจวัดจริง รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น บันทึกการเดินเครื่องจักร, บันทึกค่าการใช้พลังงานจากมิเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างในการตรวจวัดการใช้พลังงาน คือ ความปลอดภัยในการตรวจวัด โดยก่อนการตรวจวัดทุกครั้งผู้ที่ทำการตรวจวัดจะต้องทำการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน สามารถอ่านรายละเอียดเรื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ที่ http://ienergyguru.com/2016/06/อุปกรณ์ป้องกันอันตราย/
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้