โลกมนุษย์ ? ( TIME & DAY ) ปรโลก ?
เนื่องจากโลกของเรานี้มีลักษณะเป็นทรงกลม (มีแกนกลางเอียงเล็กน้อย) หมุนรอบตัวเอง และโคจรเป็นเส้นทางคล้ายทรงรีรอบดวงอาทิตย์ ทำให้ส่งผลต่อพื้นที่ต่างๆของโลกได้รับปริมาณแสงแดดแตกต่างกันไป เมื่อแต่ละที่ได้รับแสดงแดดไม่พร้อมกัน จึงส่งผลต่อเวลาตามนาฬิกาของพื้นที่ต่างๆในโลกด้วย
อกาลิโก หมายความว่า
พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยไม่จำกัดกาลเวลา ไม่ขึ้นกับกาลเวลา ให้ผลทุกเมื่อทุกโอกาส ให้ผลตามลำดับแห่งการปฏิบัติ คือได้บรรลุเมื่อใดก็ได้รับผลเมื่อนั้น ได้บรรลุถึงระดับใหนก็ให้ผลในระดับเมื่อนั้น ทั้งความจริงความแท้แห่งพระธรรมนี้ไม่มีกำหนดอายุกาล จริงแท้อยู่ตลอดกาล จริงแท้อย่างนั้นทุกยุคทุกสมัย ด้วยเหตุนี้ พระธรรมจึงได้ชื่อว่า อกาลิโก (ไม่ขึ้นกับกาล)
แล้วเวลาบนโลกมนุษย์ กับ ปรโลก ต่างกันอย่างไร ?
มหานรกนี้มีทั้งหมด ๘ ขุมใหญ่ อายุขัยในปรโลก มีดังนี้
อายุของสัตว์นรก ขุมที่๑ สัญชีว มหานรก ๕๐๐ ปีนรก
อายุของสัตว์นรก ขุมที่๒ กาฬสุตต มหานรก ๑,๐๐๐ ปีนรก
อายุของสัตว์นรก ขุมที่๓ สังฆาฏ มหานรก ๒,๐๐๐ ปีนรก
อายุของสัตว์นรก ขุมที่๔ โรรุว มหานรก ๔,๐๐๐ ปีนรก
อายุของสัตว์นรก ขุมที่๕ มหาโรรุว มหานรก ๘,๐๐๐ ปีนรก
อายุของสัตว์นรก ขุมที่๖ ตาปน มหานรก ๑๖,๐๐๐ ปีนรก
อายุของสัตว์นรก ขุมที่๗ มหาตาปน มหานรก ประมาณครึ่งอันตรกัป
อายุของสัตว์นรก ขุมที่๘ อเวจี มหานรก ประมาณ ๑ อันตรกัป
เมื่อเทียบเวลาและอายุขัยบนโลกมนุษย์ แล้ว ได้ดังนี้
๑ วัน ๑ คืน ของ สัญชีวมหานรก ขุมที่ ๑ เท่ากับ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์
๑ วัน ๑ คืน ของ กาฬสุตตมหานรกขุมที่ ๒ เท่ากับ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์
๑ วัน ๑ คืน ของ สังฆาฏมหานรกขุมที่ ๓ เท่ากับ ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์
๑ วัน ๑ คืน ของ โรรุวมหานรกขุมที่ ๔ เท่ากับ ๕๗๖,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์
๑ วัน ๑ คืน ของ มหาโรรุวมหานรกขุมที่ ๕ เท่ากับ ๒,๓๐๔,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์
๑ วัน ๑ คืน ของ ตาปนมหานรกขุมที่ ๖ เท่ากับ ๙,๒๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์
๑ วัน ๑ คืน ของ มหาตาปนมหานรก ขุมที่ ๗ ประมาณครึ่งอันตรกัป
๑ วัน ๑ คืน ของ มหาตาปนมหานรก ขุมที่ ๘ ประมาณ๑อันตรกัป
( อายุขัย ๕๐๐ ปีนรก * ๑๒ เดือน * ๓๐ วัน * ๙,๐๐๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ = ๑,๖๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ )
( อายุขัย ๑,๐๐๐ ปีนรก * ๑๒ เดือน * ๓๐ วัน * ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ = ๑๒,๙๖๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ )
( อายุขัย ๒,๐๐๐ ปีนรก * ๑๒ เดือน * ๓๐ วัน * ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ = ๑๐๓,๖๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ )
( อายุขัย ๔,๐๐๐ ปีนรก * ๑๒ เดือน * ๓๐ วัน * ๕๗๖,๐๐๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์
= ๘๒๙,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ )
( อายุขัย ๘,๐๐๐ ปีนรก * ๑๒ เดือน * ๓๐ วัน * ๒,๓๐๔,๐๐๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์= ๖,๖๓๕,๕๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ )
( อายุขัย ๑๖,๐๐๐ ปีนรก * ๑๒ เดือน * ๓๐ วัน * ๙,๒๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์= ๕๓,๐๘๔,๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านปีมนุษย์ )
อันตรกัป ซึ่งเป็นหน่วยของเวลาที่ถูกแบ่งย่อยออกมาจาก อสงไขยกัป อีกทีหนึ่ง ถ้าหากจะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆ เราก็มาลองสมมติกันต่อว่า...ถ้าเราเอาเค้กที่ถูกตัดแบ่งออกมาเป็นสี่ส่วน (ซึ่งก็คือสี่อสงไขยกัป)-มาตัดแบ่งย่อยให้มีขนาดที่เล็กลงไปอีก โดยให้แต่ละส่วนหรือในแต่ละอสงไขยกัป ถูกตัดแบ่งย่อยออกมาอีก 64-ส่วน ซึ่งในแต่ละส่วนที่ถูกตัดแบ่งย่อยออกมานี้...ก็คือ อันตรกัป นั่นเอง เพราะฉะนั้น ในหนึ่งอสงไขยกัปก็จะมีจำนวนอันตรกัป เท่ากับ 64-อันตรกัป และในหนึ่งมหากัป (ซึ่งมีอยู่สี่อสงไขยกัป)-จึงมีจำนวนอันตรกัป เท่ากับ 256 อันตรกัป
ติดต่อสอบถาม ศูนย์ประสานงาน DOU
DOU - 062-620-9090
Line : @dou-us
Website : www.dou.us
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้