1 ครอบครัว 3 ศาสนา บนพื้นฐานของความหลากหลาย ณ ประเทศอินโดนีเซีย
สังคมอินโดนีเซียเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ที่สังคมชาวอินโดนีเซียให้ความสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและเคารพสิทธิความเชื่อของคนในสังคม เพื่อความสงบสุขของชาวอินโดนีเซีย การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Tolerance ส่วนชาวอินโดนีเซียเรียกว่า Toleransi (โตเลรันซี) เมื่อเปิดดูทีวีของอินโดนีเซีย ท่านจะเห็นหรือได้ยินคำนี้บ่อย เพราะรัฐบาลและคนภายในประเทศนี้ให้ความสำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิตกับความเป็นพหุสังคม สังคมที่มีรัฐธรรมนูญที่อยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายที่คนอินโดนีเซียรู้จักในชื่อ Pancasila (ปัญจศีล)
ในสังคมอินโดนีเซียเป็นสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน วันนี้ผู้เขียนเลยหยิบยกประเด็นของความหลากหลายนี้มาแบ่งปันกัน ในอินโดนีเซียเป็นเรื่องปกติที่มีคนหลายศาสนาอยู่ร่วมกันภายใต้ชายคาเดียวกัน แต่พวกเขายังรักและกลมเกลียว เคารพความเชื่อของคนในสังคมเดียวกันนี่แหละคือคำว่า Tolerance ที่แท้จริงของสังคมอินโดนีเซีย ความแตกต่างไม่ได้ทำให้สังคมแตกแยก อยู่ที่การมองโลกของแต่ละคน ว่าจะกว้างพอที่ยอมรับความแตกต่างได้มากน้อยแค่ไหน
วันนี้ผู้เขียนเลยหยิบยกความหลากหลายภายใต้ชื่อ " 1 Famiy 3 Religions "
1. ครอบครัวรัฐมนตรีพลังงานและทรัพยากรแร่ (ESDM) ท่าน Ignasius Jonan
ครอบครัวของท่าน Ignasius Jonan ซึ่งมีความเข้าอกเข้าใจกันภายในครอบครัวที่มี Tolerance ที่เป็นประจักษ์ในการเคารพความเชื่อและศาสนาของคนในครอบครัว ครอบครัวของท่านมีสมาชิกนับถือสามศาสนาด้วยกัน ท่านโจนันนับถือคริสต์คาทอลิก น้องชายท่านหันมานับถือศาสนาอิสลาม และน้องสาวของท่านที่นับถือศาสนาฮินดู ถึงอย่างไรก็ตามครอบครัวท่านยังไม่เคยขัดแย้งกันในเรื่องศาสนาเลย
2. ครอบครัวคุณโกตง (Kotong), เมืองเบกาซี
พ่อของท่านนับถือคริสต์โปรเตสแตนท์ ลูกของท่านนับถือคริสต์คาทอลิก และลูกอีกคนของท่านนับถือศาสนาอิสลาม ทั้งสามคนยังรักใคร่กลมเกลียวกัน ถึงแม้จะต่างศาสนาก็ตาม
3. ครอบครัวคุณฮาลิม (Halim), เมืองยอกยาการ์ตา
4
คุณฮาลิมเองนับถือศาสนาคริสต์ พ่อของท่านนับถืออิสลาม และแม่ของท่านนับถือพุทธ ไม่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับศาสนาของทั้งสามคนเลย เพราะฮาลิมเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
4. ครอบครัวคริส ฮัตตา (Kriss Hatta) นักแสดงชายอินโดนีเซีย
คริสหันมานับถือศาสนาอิสลาม แต่ก่อนในครอบครัวมีคนที่นับถือศาสนาต่างกันแค่สองคน เมื่อคริสหันมานับถืออิสลามทำให้ครอบครัวนี้ดูมีความหลากหลายทางความเชื่อที่ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับครอบครัวนี้เลย พ่อของคริสนับถือศาสนาพุทธ ส่วนแม่นับถือศาสนาคริสต์ ทุกคนให้เกียรติและเคารพความเชื่อของแต่ละคนในครอบครัว
5. ครอบครัวท่านอูลิส (Ulis), เมือง Cigugur (จีกูกูรฺ)
Cigugur เป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ตีนเขาจีรือไม(Ciremai) เมืองนี้จะแตกต่างจากเมืองอื่นๆในอินโดนีเซีย เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เกือบทุกครอบครัวจะมีความเชื่อทางศาสนาต่างกัน กลายเป็นเรื่องปกติเสียแล้วสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้ ทั้งศาสนาอิสลาม คริสต์ และความเชื่อท้องถิ่น ทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสามัคคีและเคารพซึ่งกันและกันมีความโทเลแรนซ์อย่างเหนี่ยวแน่น จะเห็นได้ทางครอบครัวลุงอูลิสที่ท่านอายุ 40 ปี ท่านและภรรยานับถือความเชื่อซุนดาวีวีตัน (Sunda Wiwitan) ส่วนลูกคนแรกนับถือคริสต์ และลูกคนที่สองนับถือศาสนาอิสลาม

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
อาหาร
ติดตามค่ะ 😁👍
12 ก.ย. 2020 เวลา 02:12
.. แ​ ม่​ ป๋ อ​ ม ..
ต่างศาสนาแต่กลมกลืน ลงตัวในการอยู่ร่วมกัน ดีมากๆเลยนะคะ😊
12 ก.ย. 2020 เวลา 01:08
มะลิ หิรัญ
มีแต่พุทธท่ีสอนให้ไปนิพพาน ออกจากการเวียนว่ายตายเกิด
12 ก.ย. 2020 เวลา 01:00