โพสต์

• รู้จักกับนักปรัชญาคนสำคัญในยุคเรืองแห่งปัญญา
จากผลพวงของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (Scientific Revolution) ได้ส่งผลให้มนุษย์เริ่มค้นหาความจริงของชีวิต โดยอาศัยหลักการของเหตุและผล และไม่อ้างอิงความเชื่อของศาสนาเหมือนแต่ก่อน
และนั้นได้นำไปสู่ยุคสมัยที่เรียกว่า "ยุคเรืองแห่งปัญญา" (Age of Enlightenment) ที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 17 จนถึงปลายศตวรรษที่ 19 อันเป็นยุคที่ก่อกำเนิดเหล่านักปรัชญาคนสำคัญ ที่ได้ถ่ายทอดแนวคิดและทฤษฎีสำคัญ โดยเฉพาะความเชื่อของ "สิทธิเสรีภาพของมนุษย์"
• โธมัส ฮอบส์
(Thomas Hobbes : ค.ศ.1588-1679)
เขาเป็นนักคิดและนักปรัชญาชาวอังกฤษ เป็นผู้วางรากฐานสำคัญของทฤษฎีทางการเมือง ซึ่งแนวคิดของฮอบส์ยังเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ , ฟิสิกส์ , จริยธรรม รวมถึงเทววิทยา
ฮอบส์มีแนวคิดว่า ตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนแล้ว ล้วนเห็นแก่ตัวและมองที่ประโยชน์ที่ตนจะได้รับเท่านั้น ไม่มีมนุษย์คนไหนทำเพื่อส่วนรวมเลย ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว นอกจากนี้เขายังเป็นผู้วางรากฐานแนวคิด "สัญญาประชาคม" (The Social Contract) ซึ่งเป็นกฎระเบียบระหว่างสังคมกับมนุษย์อีกด้วย
• จอห์น ล็อก
(John Locke : ค.ศ.1632-1704)
เขาเป็นนักคิดและนักปรัชญาชาวอังกฤษ และเป็นหนึ่งในนักปรัชญาที่สำคัญในช่วงต้นของยุคเรืองปัญญา ทฤษฎีของล็อกล้วนเป็นต้นแบบที่สำคัญ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คน
ล็อกเป็นผู้วางรากฐานสำคัญของวิชา "ญาณวิทยา" (Epistemology) ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความหมายของความรู้คืออะไร กระบวนการเพื่อให้ได้ความรู้ต้องทำอย่างไรบ้าง
นอกจากนี้เขายังเป็นผู้วางรากฐานแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยอีกด้วย เขามีแนวคิดที่เรียกว่า "สิทธิธรรมชาติของมนุษย์" (Natural and Legal Right) ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันตามธรรมชาติ การยอมรับเสียงข้างมากคือสิ่งที่ถูกต้อง เพราะแสดงถึงเจตจำนงของประชาชน และเขายังเชื่อว่าผู้นำที่ดีจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้อยู่ใต้ปกครองด้วย
• มงเตสกีเยอ
(Montesquieu : ค.ศ.1689-1755)
เขาเป็นนักคิดและนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส จริงๆ แล้วเขามีชื่อจริงว่า "ชาร์ลส์-หลุยส์ เดอ เซอคอนดัคต์ (Charles-Louis de Secondat) ส่วนมงเตสกีเยอ เป็นชื่อสถานที่ที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นบารอน (Baron)
แนวคิดที่สำคัญของมงเตสกีเยอ คือ การกระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น รวมถึงการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบอำนาจของผู้ปกครองได้ การใช้อำนาจที่ดี คือการทำตามวิถีประชาธิปไตยอย่างมีจริยธรรม มีความเคารพกฎหมายและนึกถึงสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก
• วอลแตร์
(Voltaire : ค.ศ.1694-1778)
เขาเป็นนักคิดและนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส เขามีชื่อจริงว่า "ฟรังซัวส์-มารี อารูเอต์" (Francois-Marie Arouet) ส่วนวอลแตร์ เป็นชื่อนามปากกาของเขา
แนวคิดของวอลแตร์เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในด้านความเชื่อและศาสนา รวมถึงมนุษย์ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างเสรี เขาเชื่อว่าการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ คือการปกครองที่ดีที่สุด แต่กษัตริย์จะต้องมีคุณธรรมและมีความเป็นนักปราชญ์
• ฌอง-ฌาค รุสโซ
(Jean-Jacques Rousseau : ค.ศ.1712-1778)
นักคิดและนักปรัชญาคนสำคัญชาวฝรั่งเศส เขามีแนวคิดว่า มนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดมานั้น จะมีความบริสุทธิ์และดีงาม แต่ความเจริญของสังคมและอารยธรรม ทำให้ความดีงามของมนุษย์ลดน้อยลงไป ทำให้แนวคิดของรุสโซขัดกับนักปรัชญาคนอื่นๆ ที่มองว่าความเจริญของสังคมต่างหาก ที่ทำให้มนุษย์มีความบริสุทธิ์ดีงามมากขึ้น
รุสโซยังมีแนวคิดที่เรียกว่า "สัญญาประชาคม" (The Social Contract) ที่เชื่อว่าสังคมจะต้องมีกฎเกณฑ์บางอย่าง เพื่อไม่ให้ความดีงามของมนุษย์ลดน้อยลง สังคมจะต้องมีคณะบุคคลที่เรียกว่า "รัฐบาล" (Government) เพื่อทำตามสัญญาประชาคม ซึ่งก็คือกฎเกณฑ์ที่สังคมมีต่อมนุษย์นั้นเอง รุสโซเชื่อว่าหากรัฐบาลใดไม่สามารถทำตามสัญญาประชาคมและมีความเป็นเผด็จการแล้ว ประชาชนสามารถโค่นล้มรัฐบาลนั้นได้ รุสโซจึงสนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตยที่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของมนุษย์
แนวคิดของรุสโซจึงกลายเป็นต้นแบบสำคัญของกลุ่มนักปฏิวัติ โดยเฉพาะในการปฏิวัติอเมริกา (American Revolution) รวมไปถึงการปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) อีกด้วย
ติดตามเพจ Histofun ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกได้ทาง
#HistofunDeluxe
ความคิดเห็น

fernn.

เป็นความรู้มากกคะ
31 ก.ค. เวลา 09:47
1