พระราชอำนาจพระมหากษัตริย์เบื้องเเรกประชาธิปไตย (หลัง 2475) EP.3/...
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยบทฉะเพาะกาล พุทธศักราช ๒๔๘๓
เป็นการเเก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับถาวรวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔ เพื่อต่ออายุสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรประเภทที่ 2 จากเดิมมีอายุ 10 ปี เป็นกำหนดเวลา 20 ปี ของสภาผู้เเทนราษฎรประเภทที่ 2 มีจำนวนเท่ากับสมาชิกประเภทที่ 1
( สมาชิกประเภทที่ ๒ ได้แก่ผู้ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างเวลาที่ใช้บทบัญญัติฉะเพาะกาลใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ )
โดยเดิมรัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ได้กำหนดระยะเวลาให้มีสมาชิกประเภทที่ 2 เป็น 10 ปี
หมายเหตุ : สมาชิกประเภทที่ 2 ได้รับแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ "ตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี" (มิใช่พระราชอำนาจที่พระมหากษัตริย์จะใช้พระราชอัธยาศัยในการเลือก )
และจะยกเลิกโดยกำหนดระยะเวลาไว้ว่าหากมีจำนวนราษฎรผู้มีสิทธิออกเสียง เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรจบการศึกษาขั้นประถมศึกษาเกินกว่าครึ่งหนึ่งของ จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือในระยะเวลา 10 ปี
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้