ทุกชีวิตมีสิทธิ์ที่จะคิดหรือทำในสิ่งที่คิด แต่การคิดหรือทำนั้นต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของบุคคลใดหากแต่การคิดหรือทำการนั้นก่อให้เกิดเป็นประโยชน์โดยรวมแก่มนุษย์และสัตว์โลกก็น่าจะไม่มีความผิด
ข้าวนอกนา
ข้าวในนา
ดุจเช่นข้าวในนาที่ชาวนาปลูกไว้ด้วยความตั้งใจไว้บริโภคแต่ก็ยังมีข้าวที่ไม่ได้ปลูกแต่เกิดขึ้นโดยเมล็ดข้าวหรือจากฟางข้าวหรือจากการกระเด็นกระดอนของเมล็ดข้าวมาเกิดไม่ห่างจากแปลงนามากนัก ซึ่งบางคนจะเรียกข้าวที่เกิดนี้ว่า"ข้าวนอกนา" เมื่ิอมีความชื้นมีฝนก็จะผลิแตกใบอ่อนเป็นกล้าข้าวเป็นต้นข้าวและออกรวงเป็นรวงข้าวที่มีเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ซึ่งโดยมากมักจะมีความสมบูรณ์ ปัญหาหาความรู้สึกอยู่ที่ว่าความศรัทธาของแต่ละคนอาจไม่้เหมือนกัน ต่างคนก็ต่างความคิดหรืิออาจจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกัน ซึ่งชาวนาส่วนมากไม่ได้คิดมากและคุ้นเคยกับปรากฎการนี้ที่เกิดขึ้นทุกปี จะอย่างไรก็ตามก็เป็นข้าวที่เกิดโดยตามธรรมชาติไม่ได้มีข้อรังเกียจอะไรและสามารถบริโภคได้ตามปกติ
ขอบคุณครับ
ความคิดเห็น
ครูจำเป็น🌈
ขอบคุณเรื่องราว เปรียบเทียบคือดีมาก ๆ ค่ะ
18 ต.ค. 2020 เวลา 22:49
18 ต.ค. 2020 เวลา 23:21