ผลแห่งอริยวาจา...
การสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ด้วยใจที่เคารพเลื่อมใส ด้วยวาจาที่นอบน้อม การสรรเสริญเป็นทางมาแห่งบุญกุศลที่ไม่มีประมาณ เพราะอานุภาพของพระรัตนตรัยนั้น ไม่อาจจะนับจะประมาณได้ เมื่อเวลามีทุกข์เราก็พึ่งท่านได้
เหมือนพระอธิมุตตเถระ ที่ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยถ้อยคำอันเป็นมงคลเพียงไม่กี่ประโยคเท่านั้น แต่ผลแห่งอริยวาจานั้น ทำให้ชีวิตของท่าน ได้พบแต่สิ่งที่เป็นมงคล นับภพนับชาติไม่ถ้วนทีเดียว
ในสมัยนั้น ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถรํ่าเรียนเขียนอ่านได้อย่างรวดเร็ว จนประสบความสำเร็จในวิชาความรู้ของพราหมณ์ในสมัยนั้น ท่านมองเห็นโทษของการอยู่ครองเรือน จึงสละสมบัติทุกอย่าง และออกบวชเป็นดาบส บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าตามลำพัง
ในคราวนั้น ประจวบเหมาะกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทรงประกาศธรรมจักรสั่งสอนเวไนยสัตว์ ให้ดื่มน้ำอมฤตธรรม เข้าถึงนิพพานกันเป็นจำนวนมาก ข่าวการเสด็จอุบัติของพระพุทธองค์ ระบือไกล ไปจนถึงอาศรมในป่าลึก ซึ่งเป็นที่พำนักของดาบส
เมื่อดาบสได้ฟังข่าวนั้นก็ปีติเบิกบาน เพราะเฝ้ารอคอยมานาน ที่จะพบผู้รู้แจ้งเห็นจริงในสรรพธรรมทั้งหลาย เหมือนต้นกล้าที่คอยหยาดฝน จึงเดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งมีหมู่ภิกษุสงฆ์แวดล้อม ทรงงดงามด้วยพระมหาปุริสลักษณะครบถ้วนทุกประการ ทรงสว่างไสวด้วยฉัพพรรณรังสีที่เปล่งออกจากพระวรกาย รุ่งเรืองโชติช่วงเหมือนดาวประกายพรึก ทรงแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียง ที่ไพเราะดุจเสียงของท้าวมหาพรหม นุ่มนวลไม่แหบไม่พร่า ไพเราะอ่อนหวาน กังวานน่าฟัง ทั้งพระธรรมเทศนาก็แจ่มแจ้งชัดเจน งามทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลางและเบื้องปลาย
ดาบสได้พบสิ่งที่เป็นสิริมงคลเช่นนั้น จึงเอาผ้าเปลือกไม้ ปูลาดตรงที่ใกล้พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า และชโลมพระบาทของพระพุทธองค์ด้วยน้ำมันหอม อีกทั้งนวดเฟ้นด้วยความเคารพ พลางกล่าวสรรเสริญพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความเคารพเลื่อมใส ด้วยใจที่ปลื้มปีติเบิกบานว่า...
"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์เป็นผู้พ้นแล้วจากห้วงน้ำ คือ วัฏสงสาร ทรงประกาศพระสัทธรรมให้สัตวโลกได้ข้ามพ้นจากอาสวกิเลส ยังโลกนี้ให้สว่างไสวด้วยแสงแห่งพระญาณ คลื่นในมหาสมุทรย่อมแตกในเวลากระทบฝั่งฉันใด ทิฏฐิทั้งปวงของสรรพสัตว์ย่อมแตกทำลายไป เพราะพระปัญญาบารมีของพระองค์ ฉันนั้น พระองค์เท่านั้นทรงเป็นที่พึ่งของผู้ที่เวียนว่ายอยู่ในห้วงน้ำแห่งสังสารวัฏ ทรงเป็นสรณะของผู้ที่กำลังมีภัย เป็นผู้ทรงวิชชาและจรณะ ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้ว"
พระบรมศาสดาทรงฟังการกล่าวสรรเสริญของดาบสนั้น มองไปในอนาคตกาล เห็นผลบุญที่ดาบสกล่าวสรรเสริญพระองค์ว่ามีอานิสงส์มากมาย จึงตรัสท่ามกลางพุทธบริษัท เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีของดาบสว่า "ผู้ใดกล่าวสรรเสริญ ศีล ปัญญาและสัทธรรมของเรา เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟังเรา ผู้นั้นย่อมบังเกิดในเทวโลก ไม่ตกต่ำเลยตลอด ๕๐,๐๐๐ กัป จักมีทิพยสมบัติมากมาย เกินกว่าเทวดาเหล่าอื่น ภายหลังเขาจะออกบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า โคดม และจะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน กำจัด อาสวกิเลสให้หมดสิ้นไปอย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์"
ทันทีที่สิ้นสุดคำพยากรณ์ ความปีติยิ่งแผ่ซ่าน ท่วมท้นในกายและใจของดาบสอย่างไม่มีประมาณ ตั้งแต่บัดนั้นมา ด้วยอานุภาพแห่งบุญนั้น ไม่ว่าท่านจะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏกี่ภพกี่ชาติก็ตาม ย่อมท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภูมิเท่านั้น วนเวียนอยู่ในมนุษย์และเทวโลกนานนับภพนับชาติไม่ถ้วน จนกระทั่งมาถึงภพชาติสุดท้าย ท่านออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรม และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตามพุทธพยากรณ์
1
จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า วาจาที่เปล่งออกจากปาก จะทำให้เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้ หรือเราจะให้เป็นหอก เป็นเข็มที่มาทิ่มแทงจิตใจคนอื่นก็ได้ แต่บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลาย ท่านจะใช้วาจาเป็นประดุจดอกไม้หอม เพื่อบูชาพระรัตนตรัย วาจาอย่างนี้แหละชื่อว่า อริยวาจา วาจาที่ประเสริฐ ที่เป็นทางมาแห่งความเป็นพระอริยเจ้า เป็นวาจาที่สามารถเปลี่ยนตัวเราเอง จากปุถุชนให้เป็นพระอริยเจ้าได้
ดังนั้น ทุกท่านจงใช้วาจาถ้อยคำให้เป็นประโยชน์สูงสุด หมั่นสรรเสริญพระรัตนตรัย และชักชวนทุกๆ คนให้เห็นคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัย เห็นคุณค่าในการสร้างบุญบารมี สรรเสริญการทำความดี และสรรเสริญผู้รู้ ผู้บริสุทธิ์ ซึ่งการสรรเสริญให้ถูกที่ ถูกตัวจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ หยุดกันให้ถูกส่วน จนกระทั่งเข้าถึงธรรมกาย ให้ใจแช่อิ่มอยู่ในธรรมกายทั้งวันทั้งคืน อย่างนี้จึงเป็นการสรรเสริญที่แท้จริง เป็นการปฏิบัติบูชา ที่ยิ่งกว่าการบูชาหรือสรรเสริญใดๆ ถ้าทำได้อย่างนี้ จะเป็นการสรรเสริญที่ถูกต้องร่องรอยหนทางของพระอริยเจ้า เพราะฉะนั้น ให้ทุกท่านหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าให้ขาด ทำทุกวันทุกคืน เดินตามรอยพระอริยเจ้ากันอย่างนี้ทุกๆ คน
คัดบางส่วนมาจากหนังสือธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับมงคลชีวิต ๒
หน้า ๔๙๑-๔๙๘
อ้างอิง.......พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏฯ (ภาษาไทย)
อธิมุตตเถรคาถา เล่ม ๕๐ หน้า ๕๑๐
ความคิดเห็น
Pairin Hongsuwan
สาธุคะ
27 พ.ย. 2020 เวลา 16:18
พระอนุชิต ธมฺมาสโย
#ขอชื่นชมอนุโมทนาสาธุการ🙏🙏🙏กับ บล็อก.และทีมงานทุกๆท่านด้วยนะครับ ที่นำธรรมะดีๆ มีภาพสวยๆ ให้ได้ข้อคิด-คำคม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เกิดประโยชน์ ขอสนับสนุนชื่นชมครับ สาธุ...สาธุๆๆ...ขอสาธุการ เยี่ยม👍 # “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ" การให้ธรรมทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวงภาพ
26 พ.ย. 2020 เวลา 10:06
มณฑล​
สาธุ​ครับ​
26 พ.ย. 2020 เวลา 06:05