MovieTalk มูฟวี่ชวนคุย:
น้อมรำลึก พระปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ในปี ๒๕๖๓ ปีที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างใหญ่หลวง
แต่เมื่อย้อนกลับไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงทรงริเริ่มพระราชกรณียกิจที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น...
กิจการด้านไปรษณีย์โทรเลข
กิจการด้านโทรศัพท์
กิจการด้านการขนส่งและสื่อสาร ซึ่งก็คือ กิจการรถไฟไทย
กิจการด้านการไฟฟ้า
กิจการด้านกฎหมาย
กิจการด้านการศึกษา
กิจการด้านพยาบาล และสาธารณสุข
กิจการด้านระบบเงินตรา ธนบัตรก็กำเนิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ ๕ เช่นกัน
และที่สำคัญในปีพ.ศ. ๒๔๔๘ ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาส ทำให้คนไทยไม่ต้องตกเป็นทาสในเรือนเบี้ยอีกต่อไป
เสด็จประพาสทั้งในประเทศเพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของคนไทย และเสด็จประพาสต่างประเทศเพื่อเจริญสันถวไมตรีกับอนารยประเทศ
พระราชกรณียกิจเหล่านี้ล้วนเป็นเอนกอนันต์ ยังความปลาบปลื้มมาสู่ผสกนิกรชาวไทยตราบจนทุกวันนี้
"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระปิยมหาราช"
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
มูฟวี่
Photo: นิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก
ขอบคุณที่มา: Youtube ช่อง ย้อนเวลา

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
ให้เพลงพาไป
ขอบคุณครับ 🙏🙏🙏
23 ต.ค. เวลา 09:59
23 ต.ค. เวลา 06:35
23 ต.ค. เวลา 06:23