๏ คิดว่าดีมันก็ดีอยู่ที่คิด
เห็นว่าผิดมันก็ผิดตามคิดเห็น
เป็นอย่างไรอยู่ที่ใจจะให้เป็น
ใจมันเต้นเราจึงเต้นเต้นตามใจ...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
กินๆเที่ยวๆ
อยู่ที่ความคิดดเรา
23 ต.ค. เวลา 16:07