ที่นี่ปลวกแดง (3)
วงคุยเช้าวันจันทร์
เช้าวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง จัดประชุมกลุ่มย่อย(fucus Group) เพื่อนำเสนอผลการทำงานของบัณฑิตอาสาต้นแบบ EEC โดยให้ บัณฑิตนำเสนอผลการทำงานพื้นที่ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และทบทวนวางแผนการทำงานในสัปดาห์ต่อไป
ในสัปดาห์ที่ 4 ตามแผนงานของบัณฑิตอาสา เตรียมการคัดเลือกพื้นที่ คนละ 1 หนึ่งหมู่บ้านเพื่อลงพื้นที่ ทำงานในชุมชนต่อไป
การเรียนรู้
วงคุยวันนี้ จึงได้จัดให้มีการทบทวนความรู้แก่น้อง ๆ บัณฑิตอาสาโดยมีการตั้งประเด็นคำถาม งานพัฒนาคืออะไร หน่วยในการพัฒนาอยู่ที่ไหน และเรามีกระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาอย่างไร
2 หนุ่มบัณฑิตต้นแบบ EEC
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พวกเราร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่า การพัฒนาคือ การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ,การทำให้ดีขึ้น ,การต่อยอดสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้น มองการเปลี่ยนแปลงใน 5 มิติ ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม คน และ สุขภาพ รวม ๆ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
สัมภาษณ์สื่อ EEC
หน่วยในการพัฒนา ในที่นี้ คือ พื้นที่ทำงาน เราจะทำงานกับใคร อาจเป็นหน่วยตำบล คือพัฒนาตำบลโดยมีตำบลเป็นพื้นที่ตั้ง พัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาเครือข่าย หรือพัฒนาเชิงประเด็น เป็นต้น
กระบวนการพัฒนาชุมชน นั้นคือ หลักในการทำงานพัฒนาที่ เราจะทำอย่างเป็นกระบวนการ มีขั้นมีตอนการทำงาน นับตั้งแต่ กระบวนการศึกษาชุมชน >>>>วิเคราะห์ชุมชน >>>> วางแผนการพัฒนาชุมชน >>>>ลงมือปฏิบัติการ >>>>ติดตามผล สรุปผล
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง มีเป้าหมาในการทำงานครั้งนี้ 2 ประการ คือ 1.บัณฑิตอาสาต้นแบบ EEC เก่งขึ้น มีสมรรถนะสูงขึ้น มีทักษะการทำงาน มีทัศคติที่ดีต่องการทำงานชุมชน 2. บัณฑิตอาสาต้นแบบ EEC สามารถขับเคลื่อนงานร่วมกับชุมชนได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
#ที่นี่ปลวกแดง
#สรรณ์ทัศนะ
การพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้น
ความคิดเห็น
ชีวิตไม่ติดกรอบ🌏🌏🌏
น้องๆมาถูกทางแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอสำหรับนักพัฒนารุ่นต่อไป
26 ต.ค. 2020 เวลา 11:26
26 ต.ค. 2020 เวลา 14:29