สรุปหนังสือ DIGITAL TRANSFORMATION CANVAS
เครื่องมือในการคิดกลยุทธ์ เรียบเรียงทีละขั้นตอนการทำ Digital transformation พร้อมกรณีศึกษาบริษัทชั้นนำระดับโลกของไทย
ผู้เขียน พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 10 ปี และเป็นวิทยากรให้กับ 200 องค์กร
สรุปโดย Certified Mentor คุณ Giffy Gva
New efficiencies เกิดประสิทธิภาพ เช่น ต้นทุนลดลง ผลิตหรือส่งมอบบริการได้เร็วขึ้น
Enhance customer experiences ทำให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ที่ดีกว่าการรับบริการแบบเดิม ๆ
Build new business models สร้างโมเดลการหารายได้ใหม่ ๆ ซึ่งเกิดจากการที่องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันใหม่
New growth/ New S-Curve สร้างการเติบโตครั้งใหม่ให้กับองค์กร
Define คิดใหม่จากฐานธุรกิจเดิม
Discover ค้นหา ตรวจสอบ และทดลอง แนวคิดทางธุรกิจ
Develop วางแผนกลยุทธ์ การพัฒนา บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
Deliver การส่งมอบประสบการณ์ที่ดี และการสื่อสาร
Data (สอดแทรกอยู่ในขั้นตอนทั้งสี่) ถือเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ ที่มีความสำคัญในขั้นตอนการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ
เริ่มต้นโดย
- Aware การสร้างความตระหนักรู้ ถึงความจำเป็น ความเร่งด่วน ความรู้สึกร่วม ทำไมต้อง transform กับทุกคนในองค์กร
- Vision มีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย สื่อสารภาพที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคตอย่างชัดเจน พร้อมระบุถึงสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
- Team เตรียมทีมงานและ change agent แล้วสร้างความร่วมมือกับทุกคน
- Roadmap กำหนด roadmap และสร้างความสำเร็จทีละก้าว มีแผนการดำเนินงานและเป้าหมายในแต่ละช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน
- Eliminate กำจัดอุปสรรค ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
Culture สร้างวัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็น
Nirakka
ขอบคุณครับ
30 พ.ย. 2020 เวลา 22:43