ศูนย์ประสานงานดีโอยู

dou_official

การศึกษา
ศูนย์ประสานงานดีโอยู ใครๆ ก็เรียนได้
บทที่ 5 สิ่งที่ติดตัวข้ามชาติไปได้
5.8 การบริหารเวลาเพื่อทำชีวิตให้มีคุณค่า
ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 ภายในพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ วัดพระธรรมกาย เป็นบรรยากาศของความอบอุ่นใจ เมื่อคณะศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมไปถึงคณะเจ้าภาพ ได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมมหากุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) โดยก่อนเข้าสู่
บทที่ 5 สิ่งที่ติดตัวข้ามชาติไปได้
5.7 พระรัตนตรัยภายใน
บทที่ 5 สิ่งที่ติดตัวข้ามชาติไปได้
5.6 วิบากกรรม กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์
บทที่ 5 สิ่งที่ติดตัวข้ามชาติไปได้5.5 ความเสื่อมนำไปสู่ความตาย
การพูดจัดว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นคุณสมบัติพิเศษของความเป็นมนุษย์ เพราะในจำนวนสัตว์โลกทุกชนิด มนุษย์เป็นเพียงชนิดเดียวที่สามารถจะสื่อสารกันโดยการพูดได้ ดังนั้นจึงเป็นคุณสมบัติพิเศษ ที่เราควรจะต้องใส่ใจ และสามารถนำสิ่งพิเศษนี้ มาใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองให้ได้มากที่สุด...อ่านต่อ
ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2553 ช่วงนั้น ผมกำลังเรียนปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทราบจากเพื่อนที่เรียนร่วมห้องว่า ที่วัดพระธรรมกาย เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา แบบระบบการศึกษาทางไกล พร้อมให้รายละเอียดให้เข้าไปดูทางเว็บไซต์...อ่านต่อ
บทที่ 5 สิ่งที่ติดตัวข้ามชาติไปได้
5.4 กิเลส
การศึกษาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนผู้ศึกษา 
ให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตน ทั้งทางคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นบุคคลที่มีความดีในจิตใจปฏิบัติตนได้เหมาะสม มีจิตใจสงบผ่องใส ห่างไกลจากความเสื่อม และอบายมุข...อ่านต่อ

Khemika Worasanto

สาธุค่ะ