ศูนย์ประสานงานดีโอยู
dou_official
การศึกษา
ศูนย์ประสานงานดีโอยู ใครๆ ก็เรียนได้

ภรรยาที่ดี สามีที่น่ารัก...อ่านต่อ

ทำไมกฎแห่งกรรมจึงเข้าใจยาก

สอนโดย..พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล)

พระอาจารย์ผู้ทรงุคุณวุฒิ เชี่ยวชาญเรื่องกฎแห่งกรรม

.......................................................................................ดูเพิ่มเติม

4:34
ฟังเลย

การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ...อ่านต่อ

ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องกฎแห่งกรรม (กฎในวัฏสงสาร)

โดย พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล)

7:43
ฟังเลย
Mew
อนุโมทนาบุญค่ะ

ธรรมจักรฯ ยิ่งสวดยิ่งเข้าถึงธรรม โดย พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.9

4:26
ฟังเลย

ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

5:47
ฟังเลย

Vision Statement...อ่านต่อ

การเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก...อ่านต่อ

คู่รัก คู่รสนิยม...อ่านต่อ