การขายสินค้าหรือบริการ

โพสต์ที่มีเนื้อหา และภาพประกอบโดยรวมสื่อไปในทางการขายสินค้าหรือบริการ เกินร้อยละ 20 ของเนื้อหาทั้งหมด จะต้องเปิดปุ่มแจ้งว่าเป็นโพสต์ที่มีการขายสินค้าหรือบริการ โดยปุ่มอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการโพสต์

เมื่อเปิดปุ่มโพสต์ที่มีการขายสินค้าหรือบริการ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

โพสต์ที่มีการขายสินค้าหรือบริการ จะไม่ถูกแสดงในหน้า Explore ทั่วไป แต่จะถูกแสดงในหมวด Ads

หากไม่เปิดปุ่มโพสต์ที่มีการขายสินค้าหรือบริการ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

โพสต์ที่มีการขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่ได้เปิดปุ่มว่าเป็นโพสต์ที่มีการขายสินค้าหรือบริการ จะถูกลบออกจากระบบ