ความลับจากไหล่ซ้าย
หนังสือ
การศึกษา
ประวัติศาสตร์
..If any man have an ear, let him hear.. 💙💙 ..ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา.. แต่มาบอกว่าพระเจ้ารักคุณ ..
ซีรีส์
โพสต์ปักหมุด

มาดูหนังกัน..📽

The Passion of the Christ

เดอะ พาสชั่น ออฟ เดอะ ไครสต์

ฉายเมื่อ 23 เมษายน 2547

..หนังเรื่องนี้จะนำทุกท่าน ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งในปฏิทินของชาวยิวแสดงให้เห็นว่า วันนั้นเมื่อหลายพันปีที่แล้วในอดีตตรงกับวันนี้ คือวันศุกร์ค่ำคืนที่พระ...อ่านต่อ

Yod SonofGai
ใกล้แล้ว....เหลืออีกกี่ปีสุดท้ายแห่งความอุดมสมบูรณ์ จาก....ก้าวข้ามไปสู่... https://shiloheducation.web.app/crossover.html

พ ร ะ เ ย ซู ค ริ ส ต์ จะ ก ลั บ ม า

..และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำที่เชื่อถือได้และสัตย์จริง และองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าแห่งหัวใจของการเผยพระวจนะ ทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาสำแดงถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์” และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำที่เชื่อถือได้และสัตย์จริง แล...อ่านต่อ

เจ่าฟาน 🕊
ขอพระคุณของพระองค์จงอยู่กับเราทุกคนเถิด...อามีน 🙏🏻

..พระมหาบัญชาก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์..

พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์จากความตาย

และทรงปรากฏแก่สาวก และเหล่าผู้เชื่อ สาวก 11คนก็ไปยังกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูทรงกำหนดไว้ พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่า "สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบ...อ่านต่อ

ที่ ม า ก ว่ า บ ท เ พ ล ง..🎼🎼

..สวัสดี สวัสดีวันอีสเตอร์ค่ะ..🐣

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่พิเศษนะคะ..

ตามปฏิทินยิว วันนี้เป็นวันอีสเตอร์

วันอีสเตอร์ : วันที่พระเยซูคริสต์ฟื้นพระชนม์

หลังจากถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์แล้วถูก...อ่านต่อ

สุภาษิต..💡

บ ท ก ล อ น ย ก ย่ อ ง ภ ร ร ย า ที่ ดี

ภรรยาที่เลิศประเสริฐใครเล่าจะหาพบ? คุณค่าของเธอเลิศล้ำกว่าทับทิม...อ่านต่อ

จุดหมายความฝัน อีกก้าวนึงก็ถึงละ
คนทำดีย่อมได้ดีครับ ไม่มีใครรู้เห็น ตัวเราก็รู้เห็น ตัวเราไม่ค่อยอยากจะรู้เห็น พระเจ้าก็รู้เห็นครับ

💙 วันอีสเตอร์

พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว!...อ่านต่อ

ชายผู้แสนดี..🐏🐏

อี ส เ ต อ ร์ แ ร ก ..🐣

..ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์ เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่เพราะกลัวพวกยิว พระเยซูก็เสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่า "สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย"...อ่านต่อ

zaba x2
เเอดมินหนีไปเเต่งงานเหรอครับ.. happy easter day

อี ส เ ต อ ร์ แ ร ก..🐣

🐣..ทำไมต้องไข่?..🐣

วันอีสเตอร์คือ..?

หลังจากพระเยซูคริสต์ได้ถูกตรึงสิ้นพระชนม์ที่บนกางเขนนั้น เขาได้เอาพระศพของพระองค์ไปเก็บไว้ที่อุโมงค์ฝังศพ ผ่านไปเวลา 3วัน พระเยซูคริสต์ได้ ฟื้ น คื น พ ร ะ ช น ม์...อ่านต่อ

ลงมือทำ
ดีจังเลยครับ

ที่ ม า ก ก ว่ า บ ท เ พ ล ง ..🎼🎼

..วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ ความตายต้องพ่ายแพ้

พระเยซู ฟื้นขึ้นแล้ว ทรงชนะความตาย

ไม้กางเขนอุโมงค์ว่างลง ทรงประทานชีวิตนิรันดร์

สรรระเสริญ พระเยซู พระองค์ เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว...อ่านต่อ

เสียงของหัวใจ
แวะมาทักทายนะค่ะ 😊😊