สมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน

ปรัชญา
โพสต์ปักหมุด
@ ปฏิบัติกรรมฐาน, ปฏิบัติธรรม - (พูดตามที่เข้าใจกันทั่วๆไป แต่คำว่า "ปฏิบัติธรรม" มีความหมายกว้าง คือ หมายถึงการนำเอาธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิต, การดำเนินชีวิตตามธรรม) หรือเรียกชื่ออื่นๆนอกจากนี้อีก
# เบื้องต้น ผู้ที่จะไปทำเรื่องนั้น ตนเองต้องรู้จักสิ่งที่ตัวจะทำก่อนว่าอะ...อ่านต่อ
# คำถามนั่งสมาธิ
- นั่งสมาธิยังไงให้จิตนิ่ง สงบ...ดูเพิ่มเติม
จะตั้งชื่อเรียกกันว่า ปฏิบัติธรรม, ปฏิบัติกรรมฐาน, ดูจิต, ภาวนา,วิปัสสนา. ชื่ออื่นๆจากนี้ หากยังไม่ผ่านเครื่องทดสอบ (สภาวะ) แล้ว ก็ยังเรียกชื่อตามนั้นไม่ได้ เครื่องทดสอบตนเอง (สภาวธรรม) ดูจากที่นี่
ถ้าไม่ศึกษากันให้ดี ก็จะออกแนวๆนี้
# คือ สอนฝึกวิชาขันธมารกัน ดูเขาทำกันยังไง...ดูเพิ่มเติม
@ จิตตั้งมั่น วัดจากอะไร ?
จิตตั้งมั่น คืออะไร เราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตตั้งมั่นแล้ว...ดูเพิ่มเติม
# ตถตา
@ ตถตา - ความเป็นเช่นนั้นเอง...อ่านต่อ
#ทำกิจในอริยสัจจ์แต่ละข้อให้ถูกข้อ
๑. ทุกข์ สภาพกดดันบีบคั้น เป็นที่ตั้งแห่งปัญหา หรือสิ่งสรรพ์อันมีวิสัยให้เกิดปัญหา, กิจ คือ ปริญญา แปลว่า รู้รอบ หรือ รู้เท่าทัน...อ่านต่อ
# ไตรวัฏฏ์
ไตรวัฏฏ์ วัฏฏะ ๓, วงวน ๓ หรือ วงจร ๓ ส่วนของปฏิจจสมุปบาท ซึ่งหมุนเวียนสืบทอดต่อๆกันไป ทำให้เวียนว่ายตายเกิด หรือ วงจรแห่งทุกข์ ได้แก่ กิเลส กรรม และวิบาก (เรียกเต็มว่า ๑. กิเลสวัฏฏ์ ประกอบด้วยอวิชชา ตัณหา...ดูเพิ่มเติม
# ปะ-ติด-จะ-สะ-หมุบ-บาด
ปฏิจจสมุปบาท "การที่ธรรมทั้งหลายอาศัยกัน เกิดขึ้นพร้อม" สภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น, การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมา มีองค์ คือ หัวข้อ ๑๒ ดังนี้...อ่านต่อ
# เอาตอนท้ายของหัวใหญ่ข้างล่างมาวางในที่แจ้งอีกที เพื่อเน้นจุดหมายสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมระดับสูงว่าอยู่นั่น