เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ คือหนทางในการเพิ่มความนับถือตนเอง
Learning to say no is the way to raise self-esteem! (English follows)
คนที่เป็นคนขี้เกรงใจมักจะตกอยู่ในฐานะถูกเอาเปรียบและไม่กล้าปฏิเสธคนอื่น ยิ่งเราฝืนตนเองและไม่ปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่ต้องการมากเท่าไหร่ ความนับถือในตนเองของเราก็จะน้อยลงเท่านั้น
วิธีการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ต้องการอย่างสุภาพ ด้วยเหตุผลที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างความนับถือในตนเองให้มากขึ้นและเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างด้วย
ยกตัวอย่างเช่น หากเรารับปากจะทำงานชิ้นหนึ่งให้กับเพื่อนทั้งๆที่เราไม่มีเวลา แต่ในที่สุดเราก็ไม่สามารถทำงานชิ้นนั้นให้กับเพื่อนได้ ย่อมทำให้สูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่หากว่าเราเปลี่ยนเป็นการปฏิเสธด้วยเหตุผล และเสนอความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ เพื่อนก็จะเข้าใจความจำเป็นของเราและไม่สูญเสียความสัมพันธ์ต่อกันเป็นต้น
วิธีง่ายๆ ในการฝึกปฏิเสธคือ
1. ถามตัวเองว่าเราต้องการทำเช่นนั้นจริงหรือไม่ หากคำตอบคือไม่ ให้หาทางที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพ
2. ให้เหตุผลในการปฏิเสธนั้นและยืนยันการตัดสินใจของเราด้วยความหนักแน่น
3. ปล่อยวางจากความรู้สึกผิดใดๆ และเป็นอิสระจากความคิดของคนอื่น
4. ฝึกฝนการพูดคำว่า ่ไม่' กับตนเองก่อนที่จะปฏิเสธจริงๆ โดยซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเอง
5. หากยังไม่กล้าพูดคำว่า 'ไม่' ในขณะนั้น ให้ประวิงเวลาและตอบว่า 'ขอฉันคิดดูก่อนนะ'
มาฝึกทำในสิ่งที่ใจเราต้องการ (ที่เป็นเรื่องถูกต้อง) และหัดปฏิเสธให้เป็น เราจะมีความรักในตนเองเพิ่มอีกหลายเท่าเลยค่ะ
Learning to say no is the way to raise self-esteem!
Someone who is too shy to say no is always taken advantage of. The more we don't learn how to say no, the less we respect ourselves.
How to learn to say no politely in anything we don't want with rational reasons will raise self-esteem and maintain good relationship with other people.
For example, if we agree to do something for a friend even if we have no ability to do it (no available time or other reasons), and eventually we cannot keep our promise, the relationship will be broken. However, if we say no to a friend with reasons while offer some helps we can actually do, he or she will understand and the relationship is still fruitful.
1
Easy steps of how to say no:
1. Ask yourself either you want to do that. If the answer is no, find some way to say no politely.
2. Give some reasons of rejection and affirm our decision.
3. Let go of any guilt or resentment and be free from other people's thinking
4. Practice saying no to yourself before actually say it. Be truthful with your own feelings.
5. If you don't dare saying no at that time, just say that 'I will think about it' to delay the answer
Let's practice doing the right thing for ourselves and learn how to say no. We therefore love and respect ourselves more and more.
Credit photo Freepik
    ดรรชนี เมธเศรษบ
    ขอคิดดูก่อน น่าจะเป็นคำพูดที่ค้องฝึกพูดแล้วล่ะ