มีบัญชีอยู่แล้ว?
คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด
1
“ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการทำบุญใหม่ ให้มองทะลุไปถึงการทำบุญจริงๆ ซึ่งก็คือ การให้โดยแท้ หนึ่งในการให้นี้ก็คือการช่วยเหลือชีวิต ผมไม่อยากเห็นการทำบุญมันจบที่วัดเพียงอย่างเดียว แต่ผมอยากเห็นการทำบุญมันไปสู่ชีวิตของคนจริงๆ วัดก็มีหน้าที่ที่จะทำให้สังคมดีขึ้น ถ้าเราจะต้องเอาเงินไปให้ใครสักคนที่ทำให้สังคมดีขึ้น ที่นี่ก็เป็นที่ทำให้สังคมดีขึ้น ผมอยากให้ทุกคนมองเห็นปลายทางของการให้ว่ามันจะตกไปที่ตรงไหน แล้วมันไปเกิดประโยชน์สูงสุดยังไงกับทุกคน”
คำพูดนี้เป็นคำพูดของคุณต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับที่สร้างภาพยนต์ "ต่อชีวิต" เพื่อเชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคเงินให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ที่เคยลงไว้ในนิตยสาร Marketeeronline.com ซึ่งน่าจะช่วยให้เราตระหนักและช่วยสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพว่าเป็นการทำบุญกับชีวิตของคนจริงๆ
ไม่นานมานี้ ผมมีโอกาสได้ฟังผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เล่าถึงการทำหน้าที่ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการระดมและจัดหาเงินทุนผ่านการรับบริจาคเพื่อใช้ในภารกิจการดูแลสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จนทำให้เกิดความคิดที่อยากจะเผยแพร่ให้ชาว Blockdit ร่วมสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพแก่คนไทยผ่านหน่วยงานที่ดำเนินการด้านสุขภาพ
ในแต่ละปีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลต่างๆ รับภาระไว้สูงกว่าเงินสนับสนุนที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งได้รับจากงบประมาณราชการ แต่โรงพยาบาลต่างๆ ก็ยังคงให้การบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอย่างเต็มที่ และก็ต้องพยายามหาเงินสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้
2
สำหรับโรงพยาบาลรามาธิบดีเอง นอกจากการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนคนไทยทุกคนแล้ว ยังต้องพยายามยกระดับคุณภาพการรักษาทั้งด้านการฝึกบุคคลากรด้านการแพทย์ ด้านการพยาบาล และการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งการขยายบริการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ
โดยเฉพาะโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ยังคงขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อขยายการให้บริการได้ตามเป้าหมาย 1 ล้านคนต่อปี
มูลนิธิรามาธิบดี
มูลนิธิรามาธิบดี เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี คณบดีคนแรกของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งความรู้บริการรักษาพยาบาล ผลิตบุคลากรทางการแพทย์คุณภาพดี การศึกษาวิจัยและการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและวิธีป้องกันโรคติดต่อให้กับประชาชนจำนวนมาก
เนื่องจากเงินรายได้รวมทั้ง งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรขึ้นมานั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ ที่จะนำมาใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มระบบ นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของทางราชการ ที่มีขั้นตอนอันซับซ้อน จึงทำให้เกิดความล่าช้า
1
พระราชดำรัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
เงินบริจาคที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ถูกนำไปช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้าง
1. ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง
ถือการใช้เงินบริจาคในลำดับแรกที่เร่งด่วนที่สุด เมื่อผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เงินที่บริจาคมาจึงถูกนำไปใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเป็นลำดับแรก รวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และใช้ปรับปรุงก่อสร้างอาคารสถานที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. วิจัยเพื่อสร้างรากฐานการรักษาในระยะยาว
เงินบริจาคส่วนหนึ่ง จะถูกนำไปใช้สนับสนุนให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ค้นคว้าและวิจัย รวมถึงส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเป็นรากฐานที่ยั่งยืนในการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วยในอนาคต
3. สร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
เงินที่ได้รับบริจาคมาจะนำไปสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
4. สร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลโรคอย่างยั่งยืน
สนับสนุนการให้ความรู้ทางสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อเป็นเกราะป้องกันความเจ็บป่วยเบื้องต้น และสร้างสุขลักษณะที่ดีเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเจ็บป่วยอย่างยั่งยืน
5. ช่วยเหลือโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ
เงินบริจาคทุกบาท คือโอกาสในการรักษาและมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วย ผ่านโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ได้แก่ โครงการผู้ป่วยยากไร้ หรือ โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการทางการแพทย์ทั้งในโรคทั่วไป แผนกฉุกเฉิน และโรคเฉพาะทางแล้ว ในอนาคตจะเปิดในส่วนของโรงเรียนแพทย์เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป แต่ยังขาดแคลนงบประมาณอีกกว่า 1,400 ล้านบาท ในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น
วิธีการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี
1
สามารถทำได้ทั้งการบริจาคให้มูลนิธิโดยตรง หรือ ผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ ดังนี้
1. การโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี
- ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 026-3-05216-3
- ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 879-2-00448-3
- ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 090-3-50015-5
2
2. บริจาคออนไลน์ www.ramafoundation.or.th
3. การสนับสนุนของที่ระลึกการกุศล "รักคือการให้...ไม่สิ้นสุด" ดูรายละเอียดได้จาก https://www.ramafoundation.or.th/products
4. การบริจาคหรือสนับสนุนผ่านโครงการความร่วมมือ เช่น
- Carenation พวงหรีดเพื่อสังคม ที่เกิดความคิดจากการโครงการก้าวคนละก้าวของ คุณตูน อาทิวราห์ คงมาลัย https://www.care-nation.com/ เป็นต้น
ใครที่กำลังคิดจะทำบุญลองพิจารณาการทำบุญให้กับมูลนิธิหรือโรงพยาบาลที่นำเงินบริจาคไปใช้ช่วยชีวิตคนโดยตรงอย่างโปร่งใส เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยตรงครับ
สำหรับคนที่บริจาคเงินเพื่อลดหย่อนภาษี ลองพิจารณาเพิ่มเงินบริจาคจากเดิมให้เป็นเงินทุนในการดูแลรักษาสุขภาพผู้ยากไร้หรือสร้างรากฐานการดูแลสุขภาพในระยะยาวกันครับ
“คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด” นอกจากการวางแผนการเงินให้ตัวเราเอง เรายังสามารถช่วยสนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบปัญหาได้ครับ
ถ้าเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ สามารถแชร์ต่อเพื่อมีคนรับทราบรายละเอียดมาก ๆ นะครับ ขอบคุณครับ
หมายเหตุ : เงินที่เราบริจาคให้โรงพยาบาลสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ได้ 1-2 เท่าตามรายละเอียดของกรมสรรพากร แต่เท่าที่ได้รับทราบมาสำหรับเงินบริจาคให้โรงพยาบาลในนามมูลนิธิของโรงพยาบาล หรือกองทุนของโรงพยาบาล จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่านะครับ
    ตัวเบาใจเบา Body&Soul by O-Som🍊
    เวลาไปรามา จะอุดหนุนสินค้า และบริจาคให้มูลนิธิทุกครั้ง