เชื่อหรือไม่ "กระสือ"
คือสิ่งมีชีวิตที่ขัดหลักวิทยาศาสตร์สุดๆ ???... อ่านต่อ