23 ก.ค. 2020 เวลา 12:41 • ปรัชญา
....... .. ห น ท า ง เ ดี ย ว .. ........
ที่ คุณ จะ สามารถ ทำ งาน ให้ ออก มา
♥ ได้ อ ย่ า ง ย อ ด เ ยี่ ย ม ♥
....
นั่ น คื อ
"คุ ณ ต้ อ ง รัก ♥
ใ น สิ่ ง ที่ คุ ณ ทำ"
ถ้ า คุ ณ ...
ยั ง ห า ง า น ที่ คุ ณ รั ก ไม่ เจอ ...
" อ ย่ า ห ยุ ด "
จ ง ไข ว่ ค ว้ า ห า ต่ อ ไ ป...
เ พ ร า ะ นั่ น คื อ..
สิ่ ง ที่ ส ำ คั ญ ที่ สุ ด ข อ ง หั ว ใจ..
คุ ณ จะ รู้ เอง..
~ เ มื่ อ คุ ณ ห า มั น เ จ อ ~
"The only way to do great work ...
is to love what you do.
If you haven't found it yet,
keep looking.
Don't settle.
As with all matters of the heart ♥ ,
you'll know when
you find it. "
- Steve Jobs
ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะคะ ^^
นี่คือ"สุดยอดคำคม" สมัยที่ปิงปองอยู่ ม.6
ได้อ่านแล้วชอบมากกกกกกก ถึงมากที่สุด!
วันนี้เลยเอามาฝากทุกคนนะคะ ^^ อิอิ
ว่าแต่...มีใครเจอสิ่งที่ตัวเองรักรึยังน้าาา? 💓💓💓💓💓💓🙈💓💓💓💓💓💓
#มากินเค้กส้มจี้ดจ้าดไปถึงใจกันค่ะ ><
ก่ำบี้
เค้กส้มน่ากินมากกกก🤣