กราบพระพุทธาบทเพลงเพื่อสร้างปีติสุข อันเกิดจากศรัทธาในพระศาสดา ขึ้นต้นมา จะมีเสียงครวญบาดใจ เตือนให้รู้สึกถึงชีวิตอันเป็นทุกข์และการโหยหาความหลุดพ้น แล้วตามด้วยน้ำเสียงแสนซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ชี้ทางออก
เพียงปิดตาฟัง และรู้ลมหายใจไปด้วย ก็จะค่อยๆก่อให้เกิดปีติโสมนัสเอ่อขึ้นทีละน้อย อันเป็นเหตุให้ผ่อนคลาย พร้อมเกิดสมาธิได้ระดับหนึ่ง คล้ายเพิ่งผ่านการสวดมนต์ที่มีคุณภาพมาโดยดี
ประพันธ์โดย ดังตฤณ
ขับร้องโดย ปาน ธนพร

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์