6 ต.ค. 2020 เวลา 05:28
หน้าที่ของครูครับ..เข้าใจตรงกันนะ..เพราะผมกะเรียนคณะศึกษาศาตร์ สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้ ม.ธรรมศาสตร์..มา...แต่ไม่เป็นครู...เป็นเจัานายตัวเองดีกั่ว...อิๆ