6 ธ.ค. 2020 เวลา 20:20 • ข่าว
ฝากถึงผู้บริหารโรงเรียนทั้งหลายในประเทศไทย: 'โอกาสดีๆ สำหรับเด็กไทยที่อยู่ในความดูแลของท่าน' ครับ:
สมาธิภาวนากำลังเป็นที่นิยมในโรงเรียนต่างๆ ในประเทศยุโรปและอเมริกา ตอนนี้ เรามีหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาปัญญาเด็กไทย ที่หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโรได้เมตตาออกแบบและอบรมครูสมาธิขึ้นมาเพื่อถ่ายทอด
ท่านใด เป็นผู้บริหารระดับโรงเรียน ขอเชิญฟังและเมื่อเห็นคุณค่าของสมาธิภาวนาแล้ว ก็ขอให้ช่วยกันนำไปอบรมเด็กไทยทั่วประเทศนะครับ เด็กๆ ในความดูแลของท่าน จะได้มีโอกาสฝึกอบรมสมาธิจากหลักสูตรที่ได้เนื้อหามาจากประสบการณ์พระป่าของไทย
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต มีโอกาสปรนนิบัติรับใช้ท่านมากกว่าศิษย์ท่านอื่นๆ จึงมีโอกาสได้ศึกษาสมาธิภาวนาจากท่าน และจากนั้น ท่านก็นำสมาธิภาวนาที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติมาถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ออกแบบสำหรับเด็กและเยาวชนด้วย
โอกาสดีๆ เช่นนี้หายากครับ เพื่ออนาคตของเด็กไทยและประเทศชาติ ขอเชิญชวนทุกท่านได้นำหลักสูตรนี้ไปใช้ ท่านอาจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณได้อธิบายความสำคัญของสมาธิภาวนาและรายละเอียดของหลักสูตร ขอเชิญศึกษาและเข้าโครงการถ้วนหน้ากันนะครับ