มีบัญชีอยู่แล้ว?
"เมื่อความตายมาถึง ไม่มีผู้ใดจะสามารถถนอมรักษาหวงแหนทะนุบำรุงร่างกายของตนไว้ได้ แม้สมบัติพัสถานที่แสวงหาไว้ระหว่างมีชีวิตจนเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยเล่ห์ด้วยกลก็ตาม เพื่อใช้ทะนุถนอมรักษาเชิดชูบำรุงร่างของตน ก็ติดกับร่างไปไม่ได้เลย ต้องปล่อยให้ผุพังเน่าเปื่อยคืนสู่สภาพเพิม เป็นดินน้ำไฟลมประจำโลกต่อไป ต้องตามพุทธศาสนสุภาษิตว่าไว้ "สัตว์ทั้งปวงจักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก"
มรณานุสติธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่๑๙
จากหนังสือ "มรณานุสติธรรมของพระเถราจารย์"