มีบัญชีอยู่แล้ว?
ขันธ์5 แบบเข้าใจง่ายในรูปแบบของทางโลก โดย Tui Space
PODCAST แนะนำ
เหตุใดขันธ์ 5 จึงไม่ใช่ร่างกายมนุษย์ ✔
 
อริยมรรคมีองค์ 8✔
 
ปฏิจจสมุปบาท✔
สมถะ วิปัสสนา ละเอียด โดยย่อ ✔
    🍫ลูกสาวหล่า มีอิสระ💃
    เข้าใจง่าย ภายใน ๗ นาที เยี่ยมยอดมากเลยค่ะ การเล่าเหมือนเรียนในห้อง วิชา คอมพิวเตอร์ เลยนะคะ... ดูเพิ่มเติม