มีบัญชีอยู่แล้ว?
ระบบการศึกษาในประเทศนอร์เวย์
1
ในปัจจุบันประเทศนอร์เวย์มีประชากรราวกว่า 5.3 ล้านคน เป็นประเทศที่ถูกจัดว่าร่ำรวยและพัฒนาแล้ว ประชากรอยู่ดีกินดี มีระบบรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็ง มีความเป็นประชาธิปไตยสูง
4
แต่เชื่อไหมคะว่า จากประชากรทั้งหมด มีเพียงแค่ 34.6%** เท่านั้นที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงกว่า (**ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บสำนักงานสถิตินอร์เวย์ ssb.no เมื่อเดือนสิงหาคม 2020)
วันนี้เพจ norwara จะพามาดูกันค่ะ ว่าระบบการศึกษาของนอร์เวย์หน้าตาเป็นยังไงแน่ ทำไมประเทศน่าอยู่ ประชากรดูมีคุณภาพ แม้ไม่ต้องจบปริญญามากมาย แตกต่างจากไทยมากไหม
4
ช่วงชั้นของระบบการศึกษานอร์เวย์ คร่าวๆ ในภาพใหญ่แบ่งเป็น 4 ระดับชั้นค่ะ ได้แก่
1. ระดับปฐมวัย/ก่อนวัยเรียน
เด็กวัย 1-5 ขวบ เข้าศูนย์รับเลี้ยงเด็ก (Barnehagen) ที่ไม่มีการเรียนการสอนเชิงวิชาการ ไม่ฝึกให้เด็กอ่านหรือเขียน เน้นการเข้าสังคม การเล่น เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย ทำกิจกรรมใกล้ชิดกับธรรมชาติ
5
สัดส่วนครู/พี่เลี้ยงต่อเด็ก อยู่ที่ผู้ใหญ่ 1 คน ดูแลเด็กไม่เกิน 3–4 คน
แตกต่างจากโรงเรียนอนุบาลในประเทศไทยโดยสิ้นเชิง ไม่มีการสอบเข้า ไม่มีการแข่งขัน
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กของนอร์เวย์มีจุดประสงค์เพื่อรับเลี้ยงเด็กระหว่างวันแทนพ่อแม่ที่ออกไปทำงาน มีทั้งที่ดำเนินการโดยรัฐบาลและเอกชน ที่ดำเนินการโดยเอกชนมักอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ แต่ส่วนใหญ่เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กของรัฐบาล ที่อัตราค่าธรรมเนียมอุดหนุนโดยรัฐบาล อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล (Kommune)
แต่ละครอบครัวจ่ายค่าธรรมเนียมต่อเดือนแตกต่างกันตามฐานรายได้ ครอบครัวที่มีฐานรายได้น้อยจ่ายน้อยกว่าครอบครัวที่มีฐานรายได้สูง
ในระดับปฐมวัยนี้ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักให้เด็กเข้าศูนย์รับเลี้ยงเด็ก เพื่อไปเข้าสังคม ได้เล่นกับเด็กคนอื่น ไม่ได้คาดหวังให้เด็กอ่านออกเขียนได้ก่อนเข้าโรงเรียน
5
2. ระดับการศึกษาภาคบังคับ
เด็กทุกคนที่มีอายุ 6 ขวบในปีการศึกษานั้นๆ ต้องเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกคน
การศึกษาภาคบังคับ (Obligatorisk) สำหรับเด็กนอร์เวย์ทุกคนเริ่มตั้งแต่ระดับชั้น 1-10 (เทียบกับระบบการศึกษาไทยคือตั้งแต่ระดับ ป.1 – ม.4)
1
นักเรียนที่เรียนระดับชั้น 1-6 (Barneskole) จะไม่มีการวัดผลการเรียน
7
เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นพ่อแม่หรือเพื่อนบ้านคุยข่มกันว่าลูกฉันเรียนเก่ง สอบได้ที่หนึ่ง เก่งคณิต เก่งวิทย์ เก่งภาษา บลาๆ
10
เด็กๆ ในวัยประถมจะไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกเปรียบเทียบและด้อยกว่าเพื่อนในชั้นเรียน ญาติหรือเพื่อนบ้านในวัยเดียวกัน มีความเครียดน้อยกว่าเด็กไทยที่รู้สึกว่าต้องแข่งขันกันตลอดเวลา
1
แต่เมื่อขึ้นระดับชั้นมัธยมต้น (หรือระดับชั้น 7 ตามชื่อเรียกของระบบการศึกษานอร์เวย์) (Ungdomsskole) จะเริ่มมีการสอบและวัดผลการเรียนด้วยเกรด แบ่งเป็นเกรด 1-6 เกรด 6 คือดีเยี่ยม 1 คือแย่สุด
5
การศึกษาภาคบังคับในนอร์เวย์เรียนฟรี อุปกรณ์การเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ยกตัวอย่างเช่น หนังสือฟรี สมุดจดฟรี ปากกา ดินสอ ยางลบฟรี มีแท็บเล็ตให้ใช้ฟรี
5
หลังจากการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนเกือบทุกคนเลือกเรียนต่อระดับมัธยมปลาย แม้หลังจากนี้จะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับแล้ว แต่แทบไม่มีนักเรียนคนไหนจบเพียงแค่ระดับการศึกษาภาคบังคับแล้วออกมาหางานทำเลย
2
โรงเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนของรัฐบาล อยู่ในความดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล เช่นเดียวกับศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
1
จำนวนโรงเรียนเอกชนในประเทศนอร์เวย์มีน้อยมากๆๆๆๆๆๆๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองขนาดใหญ่ เช่น ออสโล และเป็นโรงเรียนเอกชนที่เน้นความเชี่ยวชาญพิเศษ เช่น โรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ
2
3. ระดับมัธยมปลาย (ไม่บังคับ)
 
แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ
4
• สายสามัญ (Studieforberedende utdanning) ระยะเวลาเรียน 3 ปี เพื่อเตรียมเรียนต่อมหาวิทยาลัย
4
• สายอาชีพ (Yrkesfaglig utdanning) เพื่อไปประกอบอาชีพเฉพาะในสายงานต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟ ช่างประปา พนักงานโรงแรม กุ๊ก เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยดูแลด้านการศึกษา ฯลฯ
สายอาชีพต้องเรียน 4 ปี แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 2 ปี และฝึกงาน 2 ปี เมื่อเรียนจบจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อประกอบวิชาชีพเฉพาะ (Fagbrev)
หากคนที่เรียนสายอาชีพจบไปแล้ว อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็สามารถเรียนต่อได้ โดยต้องไปเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี (Påbyggingsår)
การศึกษาระดับมัธยมปลายของนอร์เวย์นี้ก็ยังเรียนฟรีอยู่ค่ะ ไม่มีค่าเทอม รัฐบาลอุดหนุนเช่นเคย แถมถ้านักเรียนคนไหนเลือกไปเรียนโรงเรียนไกลบ้าน ต้องมีค่าใช้จ่าย ค่ากิน ค่าเช่าหอ ค่าเดินทาง สามารถกู้เงินเพื่อใช้จ่ายระหว่างเรียนจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ด้วย
5
4. ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป (ไม่บังคับ)
มหาวิทยาลัยในประเทศนอร์เวย์มีทั้งหมด 10 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและสถาบันบัณฑิตศึกษาอีกหลายแห่ง
ระดับปริญญาตรีในนอร์เวย์โดยทั่วไป ใช้เวลาเรียน 3 ปี แต่นักศึกษาจำนวนไม่น้อยเลือกเรียนหลักสูตรควบไปจนถึงปริญญาโท ใช้เวลาเรียนจนจบปริญญาโท รวม 5 ปี
1
ระดับมหาวิทยาลัยในนอร์เวย์นี้เกือบเรียนฟรีค่ะ นักศึกษาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเทอมจำนวนหนึ่ง (ไม่เกินพันโครน) และต้องออกค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียนเอง
3
สามารถกู้เงินเพื่อการศึกษาไว้ใช้จ่ายระหว่างเรียนได้
นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการมาเรียนมหาวิทยาลัยในนอร์เวย์ จ่ายค่าธรรมเนียมเหมือนกับคนนอร์เวย์ คือจ่ายส่วนหนึ่ง (ในจำนวนน้อยมากๆ)
2
แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันส่วนตัวเอง การขอวีซ่านักศึกษาในนอร์เวย์เขาจะพิจารณาสถานะการเงินด้วย ว่ามีเพียงพอต่อการดำรงชีพในนอร์เวย์ระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือไม่
1
เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาในนอร์เวย์
1. นอร์เวย์มีชุดนักเรียนไหม?
ระบบการศึกษาในนอร์เวย์ไม่มีบังคับใส่ชุดนักเรียน/นักศึกษา
2
ทุกคนสามารถแต่งกายตามอัธยาศัย รสนิยม ตามสภาพอากาศ จะทำผมสีไหนก็ได้ จะเจาะหู จะสักในร่มผ้านอกร่มผ้าอะไรก็ได้ ฟรีสไตล์ แม้แต่ครูหรืออาจารย์เองก็แต่งตัวสบายๆ ไม่มียูนิฟอร์ม
4
2. การกู้เงินเพื่อการศึกษาในนอร์เวย์
ง่ายมากค่ะ แค่กรอกเอกสารออนไลน์ เขาจะเชื่อมโยงตรวจสอบข้อมูลกับทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเอง ว่าเราลงทะเบียนเรียนจริง ไม่ต้องขอใบรับรอง ต่อคิวขอเอกสารให้ยุ่งยาก ไม่ต้องไปร้องขอคนมีตำแหน่งทางราชการมาช่วยค้ำประกันใดๆ เงินเข้าผ่านบัญชีให้ทุกเดือน
12
3. Free sex เมื่ออายุ 16 ขึ้นไป
เยาวชนนอร์เวย์เมื่ออายุ 16 ปีขึ้นไป สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างอิสระ สามารถซื้ออุปกรณ์ป้องกันการตั้งครรภ์ต่างๆ รวมถึงทำแท้งอย่างถูกกฎหมายได้เอง โดยไม่ต้องขออนุญาตหรืออยู่ในความรับรู้ของผู้ปกครอง
4. ความแตกต่างของมหาวิทยาลัย (Universitet) กับวิทยาลัย (Høyskole)
1
มหาวิทยาลัยเปิดสอนสามระดับคือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ขณะที่วิทยาลัยไม่จำเป็นต้องเปิดสอนทั้งสามระดับ อาจเปิดสอนแค่ระดับปริญญาตรี หรือแค่ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น วิทยาลัยตำรวจ วิทยาลัยด้านธุรกิจ ฯลฯ
2

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
  Lillinen ลินลินิน
  ได้ความรู้มากๆค่ะ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   - 3 เคล็ดลับปฏิเสธพร้อมวิธีรับมือคนยืมเงินไม่คืน - รู้นะว่าทุกๆคนกำลังเผชิญปัญหาของบุคคลอื่นแบบนี้แทบทุกวัน ยิ่งเป็นเพื่อนสนิท หรือญาติพี่น้องเวลามาขอยืมเงินทำให้เราต้องมาปวดหัวเลยเลยก็ว่าได้ โลกมันกลมเลยมีวิธีรับมือเล็กน้อยๆมาฝากกันนะคะ
   "ปั่นสมองให้ฉลาดใช้จัดการปากกับใจ" EP1 สืบเนื่องมาจากอ่านหนังสือแนวNLPทั้งทางตะวันตกและตะวันออกมาหลายเล่มจึงอยากสรุปประโยชน์ที่ได้จากการอ่านมาแบ่งปันกันสนุกๆแบบไม่อิงวิชาการใดๆ เป็นวิชาGUล้วนๆ..555
   ⚠️[BREAKING]⚠️ สิ้นสุดยุคน้ำมันแล้วหรือ ?!? เมื่อซาอุดีอาระเบีย ผู้ส่งออกน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกาศสัญญาว่าจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็น 0 ภายในปี 2060 ! โลกเรากำลังเดินหน้าสู่พลังงานสะอาดแบบไม่มีวันถอยหลังแล้ว ! 🇸🇦 No More Burning Fossil Fuels ! 🛢
   จิตวิญญาณแห่งความเป็นหมอ! นักศึกษาแพทย์ชาวจีนไปกินหม้อไฟ สังเกตเห็นใบหน้าเจ้าของร้านมีสีดำคล้ำ จึงเขียนโน้ตเล็กๆ แนะนำให้ไปตรวจร่างกาย เพราะอาจป่วย และเจ้าของร้านก็ไปตรงจสุขภาพจริงๆในวันรุ่งขึ้น นักศึกษาแพทย์สาวจีนมหาวิทยาลัยเสฉวน 5 คน ไปกินฮั่วกัว-หม้อไฟจีน ในร้านแห่งหนึ่งในเมืองเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) แล้วสังเกตเห็นใบหน้าเจ้าของร้านมีสีดำคล้ำ คาดว่าเจ้าของร้านอาจมีปัญหาสุขภาพ จึงได้เขียนโน้ตเล็กๆไว้ให้ โดยมีใจความว่า
   ดูทั้งหมด