มีบัญชีอยู่แล้ว?
บุญ คืออะไร ? ตอน บุญ [ ฉบับปรับปรุง ]
ตามความเข้าใจ ของ Tui Space
ทำความเข้าใจ " บุญ " ตามสภาวะความเป็นจริง ที่จับต้องได้ อธิบายจนสิ้นสงสัย " บุญ "แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่มองเห็นได้จับต้องได้ทางจิตใจ
บทความหลังๆจะเข้าทางธรรมบ่อย เนื่องจากต้องการ สื่อความหมายของธรรมะ ในแบบเข้าถึงในจิตใจได้ง่าย
พระพุทธเจ้า ให้นิยาม บุญ คือ สุข อ้างอิงใน คิริมานนทสูตร คนทำบุญจะได้สุข แน่นอนถ้าพูดสั้นๆแบบนี้อาจมีคำถามต่อไปอีกว่า ทำไมบางครั้งทำบุญได้ทุกข์ ทำบาปได้สุข แน่นอนว่าแม้การทำบุญก็ต้องประกอบด้วยปัญญา
1 . บุญ
บุญ เป็นคำนาม แปลว่า การทำความดีตามหลักคำสอนทางศาสนา, ความประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ
เห็นได้ชัดว่าความหมายทั้งหมดข้างต้นเป็น " เหตุ " ส่วนคำว่าบุญเป็น " ผล "
บุญนั้นสามารถสะสมได้ด้วยการทำความดีในรูปแบบต่างๆ เมื่อทำความดีแล้วได้บุญก็ต้องรู้ว่าบุญคืออะไร?
บุญ คือ ความสุข ที่เป็นผลของการทำความดีที่ประกอบไปด้วย ศิล สมาธิ ปัญญา อื่นๆ สรุปได้ว่า บุญ คือ สุข
จะอธิบาย บุญ คือความ สุขด้วย ขันธ์ 5
1 . 1 ความสุขที่เกิดจากรูปขันธ์ จะเกิดขึ้นตอนนั้นและใช้หมดตอนนั้นเลย คือทำแล้วได้สุขทันที
1 . 2 บุญที่สะสม คือบุญที่อยู่ในรูปแบบของวิญญาณขันธ์ เมื่อทำบุญบ่อยๆ บุญก็จะถูกเก็บในสัญญาขันธ์ ทำให้ผู้ทำบุญบ่อยๆ แม้จะเจือด้วยทุกข์อยู่บ้าง แต่บุญที่เป็นวิญญานขันธ์มีมาก จึงทำให้ทุกข์มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
1 . 3 บุญที่สะสมไว้ในสัญญาขันธ์มาก ก็ทำให้สังขารขันธ์ ปรุงแต่งความสุขได้เอง จะเกิดประสบการณ์
1
[ ในที่นี้จะสังเกตุได้ว่าไม่ได้กล่าวถึง เวทนาขันธ์ เนื่องจาก สุข คือ เวทนาอย่างหนึ่ง
เรียกว่า " สุขเวทนา " ]
สุขในใจของผู้ทำความดีจะเกิดขึ้นทันทีที่ทำ สุขนั้นสามารถสะสมได้ จะเห็นได้ชัดว่า ผู้ที่มีจิตใจที่ดีงาม แม้จะมีทุกข์เจืออยู่บ้างบางขณะ
เหตุผลคือ ความสุขสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เลยในชาตินี้ ชาตินี้สุขอย่างไรชาติหน้าก็สุขอย่างนั้น ความทุกข์ก็เช่นกัน
การที่จะให้เรามีบุญมากๆ หรือ มีสุขมากๆ เราจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เราเจอสุขบ่อยๆ เช่น สร้างจากรูปขันธ์ สิ่งใดในรูปขันธ์ที่จะมากระทบ เราบ่อยๆให้ ทำความดีตรงนั้น เช่น แมลงมีมากมายเห็นได้บ่อยๆ เราช่วยแมลงที่มีชีวิต เราก็ได้บุญได้สุข สุนัข แมว นก สัตว์ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายสามารถเห็นบ่อยๆ เราเข้าไปช่วยหรือให้อาหาร
ภูเขา ต้นไม้ อื่นๆ เท่านี้ก็บุญมากแล้ว แม้เห็นพวกสัตว์ต่างๆ แค่เราเดินผ่านใจก็เป็นสุข นี้คือวิธีสร้างสภาพแวดล้อม ให้เกิดบุญ ได้ง่ายๆ บุญนี้เรียกว่าบุญที่เป็นความสุขส่วนตน
บุญที่มีความสุขส่วนร่วม คือ ทำดีกับ พ่อแม่ ผู้มีพระคุณ พระสงฆ์ และ มนุษย์ ด้วยกัน จะยิ่งสร้างมหาบุญให้กับเรา ความสุขนี้จะเกิดขึ้นกับเราและผู้อื่น เพราะเป็นการสร้างความดี ยิ่งกว่าความดี
1
[ ทำความดีกับ คุณพ่อกับคุณม่ หรือ ผู้มีพระคุณ ]
1
ผู้คนเชื่อมั่นว่าตนเป็นคนมีคุณธรรม คุณพ่อคุณแม่ หรือ ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูมา คือที่สุดของญาติมิตร
[ ทำบุญตักบาตร]
อานิสงส์ถือเป็นการทำบุญต่อสังคม พระสงฆ์ท่านเป็นผู้สืบทอดพระธรรมคำสอนจากพระพุทธเจ้า เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอน หลักส่วนหนึ่งคือแนะนำให้คนมีความปฏิบัติชอบ พระท่านเผยแพร่ธรรมให้ผู้คนเป็นคนมีความประพฤติชอบได้ เมื่อเราทำบุญร่วมกับท่าน สังคมจะเกิดการขัดเกลา สังคมดีเราก็มีความสุข
[ ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกัน ]
เราก็จะมีมิตรมาก ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดสุขทั้งกับเราและเพื่อนมนุษย์
สรุป
เมื่อเราทำความดี ที่ประกอบไปด้วย ศิล สมาธิ ปัญญา เราจะรู้วิธีสร้างความสุขได้เองด้วยประสบการณ์ ที่เคยสร้างความสุขให้ตัวเองบ่อยๆ
จะรู้หมดว่าจะสร้างความสุขให้ตัวเองอย่างไร
แม้จะมีทุกข์เข้ามาเป็นสีสันอยู่บ้าง ก็จะดับลงได้อย่างรวดเร็ว สภาวะทุกข์ทนอยู่ในผู้มีปัญญาได้ยาก
บุญ สะสมได้ แต่ไม่ได้สะสมเหมือนเงิน แต่เป็นการสะสมประสบการณ์ในการสร้างความสุข ที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทั้งร่างกายและจิตใจ
ประสบการณ์ในการสร้างความสุข สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้
* ทั้งหมดในบทความนี้กล่าวถึง ความสุขทางจิตใจ ตามความเข้าใจของ Tui Space
อ้างอิงจาก
 
คิลิมานนทสูตร ตอนหนึ่งว่า บุญ คือ สุข
[ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ]
ความสุขเทียม เกิดได้จากการเห็นผิดเป็นชอบ
ขอบคุณที่ติดตาม Tui Space 🙏
ขันธ์ 5 แบบเข้าใจง่าย
    ธรรมมะ ความสุข
    สาธุๆขอบคุณบทความดีๆครับ