มีบัญชีอยู่แล้ว?
จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอมชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาบำบัดน้ำเสีย( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย )
# แหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดในเพจนี้ กดดูที่ลิ้งค์ในวงเล็บด้านล่างนี้ #
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย&จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) และการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( Anaerobic Bacteria) เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ใน 2 เรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้คือ .-
1. เน้นในเรื่องของการนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย ( จากทุกๆแหล่ง รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ )
บทบาทของจุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสียมีดังนี้.-
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียให้กับบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ทั้งที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาหรือระบบบำบัดที่ยังไม่สมบูรณ์ มีปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเป็นกำลังหนุนช่วยเพิ่มปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้มากขึ้นกว่าปกติที่เคยมีอยู่ในระบบบำบัด การย่อยสลายของเสียในน้ำเสียได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ในการบำบัดน้ำเสียแทบจะทุกๆแห่งนิยมใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ( Activated Sludge : AS ) ซึ่งระบบนี้มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ถ้าการดูแลควบคุมบริหารจัดการไม่เป็นก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นในระบบอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะปัญหายอดนิยมค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด การบำบัดน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์ อันเนื่องมาจากของเสียต่างๆในน้ำเสียถูกย่อยสลายได้น้อย ซึ่งมาจากปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย ย่อยสลายของเสียต่างๆไม่ทัน รวมไปถึงปัญหทางด้านเทคนิคในระบบบำบัดที่ส่งผลต่อจุลินทรียย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมาทำหน้าที่ทดแทนในจุดนี้
1.2 เสริมประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเดิม ( เสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดเดิม ) เพื่อให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียทำได้ดีมากยิ่งขึ้น การย่อยสลายของเสียเร็วมากขึ้น ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานขับเคลื่อนได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมอาจมีปัญหาทางด้านเทคนิค ปัญหาปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียชนิดใช้ออกซิเจนมีปริมาณน้อย ทำให้การย่อสลายของเสียทำได้น้อย ส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์อยู่เป็นประจำ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนค่อนข้างมีเงื่อนไขมาก เช่น ค่า pH ในน้ำเสียต้องไม่ต่ำมากและไม่สูงมากจึงจะอยู่ได้ ถ้าต่ำมากหรือสูงมากเกินไป ก็ส่งผลให้จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนตายยกบ่อได้ทันที หรือกรณีที่ค่า DO ในน้ำเสียต่ำมาก ( ค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ) ก็จะส่งผลให้จุลินทรีย์กลุ่มนี้น้อยลงหรือตายยกบ่อได้เช่นกัน ในทางตรงกันข้ามกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่สามารถต้านทานกันสภาวะออกซิเจนต่ำ ค่าความเป็นกรดด่างต่ำหรือสูงก็สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้ เพราะเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม จะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัด โดยเฉพาะน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องของการบำบัดที่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งยังไม่ผ่านเกณฑ์ ( ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งบางตัวหรือหลายๆตัวไม่ผ่านเกณฑ์ ) เช่น โรงแรม อาคารชุด อาคารสำนักงานต่างๆ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ซึ่งทุกๆแห่งล้วนมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตัวเอง แต่มีหลายๆแห่งและเป็นส่วนใหญ่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่าน ต้องถูกปรับอยู่บ่อยๆก็มี จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) จะมาทำหน้าเติมเต็มให้ในจุดที่ระบบมีปัญหานี้ โดยเฉพาะค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ( ค่า pH, BOD , COD , SS, TDS , FOG, TKN ฯลฯ ) ซึ่งสามารถปรับลดได้โดยอาศัยการบำบัดและย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งทั่วๆไปในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ในธรรมชาติอยู่ในระบบ และส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศออกซิเจนเป็นหลักในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด แต่ที่มีปัญหาก็คือ ปริมาณของเสียและน้ำเสียมีมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่จะย่อยสลายได้ทันหรือย่อยสลายของเสียได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งดูได้จากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ โดยเฉพาะค่า BOD จะทำให้รู้ทันทีว่าระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นๆมีปัญหาหรือไม่ ถ้าค่า BOD สูงมากแสดงให้รู้ว่าในน้ำเสียนั้นมีปริมาณของสารอินทรีย์มากเจือปนอยู่ในน้ำเสีย นั่นคือ ต้องใช้จุลินทรีย์ในปริมาณมากเช่นกันเพื่อมาย่อยสลายของเสียเหล่านี้ หรือค่า pH ต่ำมาก จะส่งผลเสียต่อกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพ จุลินทรีย์กลุ่มนี้ตายยกบ่อบำบัดได้ทุกเมื่อ ดังนั้น ต้องปรับสภาพแวดล้อมในบ่อบำบัดนั้นๆให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจึงจะไม่เกิดปัญหาขึ้น เพราะจุลินทรีย์เป็นกลไกตัวจักรที่สำคัญมากที่สุดในกระบวนการบำบัดน้ำเสียไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็ตาม ถ้าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียแล้วล้วนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ถ้าโลกใบนี้ปราศจากหรือไม่มีกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียแล้ว ของเสียและน้ำเสียต่างๆคงล้นโลกใบนี้ไปนานแล้ว ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียถูกสร้างและออกแบบขึ้นมาเพื่อนำน้ำเสียมาเข้าระบบบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะต่อไป ดังนั้น จึงต้องออกแบบระบบเพื่อรองรับหรือจับกลุ่มจุลินทรีย์ในธรรมชาติเพื่อนำมาย่อยสลายของเสียในน้ำเสียให้ได้มากที่สุด การออกแบบระบบ การดูแลและบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี ล้วนเกี่ยวข้องกับการดูแลให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่เราสร้างขึ้นมา หากสภาวะแวดล้อมในบ่อบำบัดหรือระบบบำบัดนั้นๆมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบ การติดตามผลด้านต่างๆ การบริหารจัดการระบบบำบัดอย่างดีเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นประจำในทุกๆระบบบำบัด รายละเอียดการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ คลิกดูที่นี่...
2. การนำไปใช้ในการบำบัดกลิ่นทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น (บำบัดกลิ่น)เน้นในเรื่องการบำบัดกลิ่น(กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด ( ทั้งพืชและสัตว์ ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเช่นกันอีกเรื่องหนึ่ง การกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่ใช่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุหรือสาเหตุของปัญหา เป็นการกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติโดยวิธีทางชีวภาพ ( ไม่ใช้สารเคมี ) ที่ตรงจุดมากที่สุด ปัญหากลิ่นส่วนใหญ่มาจากการทำปฏิกิริยาของสารอินทรีย์กับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ โดยเฉพาะกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ เช่น น้ำที่เน่าเสีย บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งเป็นต้น การใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นและกำจัดกลิ่นเหล่านี้จึงตอบโจทย์ในเรื่องของการกำจัดกลิ่นได้ตรงจุดตามหลักธรรมชาติบำบัดนั่นเอง อีกทั้งปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม จะไม่เหมือนกรณีการใช้สารเคมีดับกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นอะไรบ้าง?คลิกที่นี่..)
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ( Waste Water Treatment Microorganisms )
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร? จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) ซึ่งมีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียในแต่ละกลุ่มนี้มีที่มาจากหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน มีอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ แต่ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไปแทบทุกๆระบบบำบัดจะนิยมใช้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดใช้ออกซิเจน ดังนั้น จึงมีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียออกมาให้สอดคล้องกับการดำรงชีพของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน จึงมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS ( Activated Sludge ) เกิดขึ้นและเป็นที่นิยมมากที่สุดในบรรดาระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ซึ่งการบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบก็ล้วนใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดทั้งสิ้น แต่ต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ตาม ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่ลิ้งค์ในวงเล็บ..(( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ))
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย เกิดจากการนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียหลากหลายสายพันธุ์มารวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่จุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกำจัดกลิ่นน้ำที่เน่าเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย ได้ประโยชน์อย่างน้อยสองต่อ ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย และการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นน้ำเน่าเสียน้ำเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นๆ ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่ลิ้งค์ในวงเล็บ (( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ))
เพิ่มทางเลือกในการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) ใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียที่ส่วนใหญ่การบำบัดน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนด จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย ( ที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ) สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบมีน้อย การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนในทันทีทำได้ค่อนข้างยาก จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักได้ทันที การย่อยสลายของเสียในระบบเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอนานอีกต่อไป จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ( Anaerobic Bacteria ) สามารถใช้ควบคู่หรือคู่ขนานกับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนได้ ( Aerobic Bacteria )มีปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในระบบมีน้อย ( น้ำเน่าเสียมากขึ้นและค่า BOD สูง) แก้ปัญหาด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ทำงานย่อยสลายได้ทันที แก้ปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัดมีน้อยได้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีศักยภาพในการบำบัดน้ำเสียได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน การย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ค่า BOD , SS , TDS , FOG ในบ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆประเภททุกๆขนาด สามารถใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้ทันที ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นลักษณะจุดเด่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่แตกต่างจากจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆ
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama )เป็นกลุ่มจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีประสิทธิภาพสูง หรือ อีเอ็มหอมคาซาม่า ( emหอมคาซาม่า ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายๆด้านและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย , การย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย, กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือดับกลิ่นที่เกิดจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์ทุกชนิด จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์เอนกประสงค์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง สังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อของจุลินทรีย์ต้นฉบับโดยตรง ไม่ใช่หมักจากเปลือกผลไม้ เป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นและมีความหนาแน่นของจุลินทรีย์สูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างด้วยกัน ทั้งการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่น รวมถึงประยุกต์เป็นปุ๋ยในทางการเกษตรก็สามารถทำได้ เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้หรือดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายในกระบวนการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ แต่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกันกับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถใช้ได้ดีกับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบที่มีในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียรวมถึงการกำจัดกลิ่นในระบบบำบัดน้ำเสีย การนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สูงไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งเป็นการเซฟโลกและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลภาวะและมลพิษในสิ่งแวดล้อมโดยตรง เป็นผลดีต่อโลกและสาธารณะส่วนรวม
จุลินทรีย์คาซาม่าหรือจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-Kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( Anaerobic bacteria ) เป็นจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นจากหัวเชื้อต้นฉบับโดยตรง ไม่มีการหมักจากพืชผักหรือเปลือกส้มใดๆทั้งสิ้น เป็นจุลินทรีย์ที่มีความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์และความเข้มข้นสูงระดับหัวเชื้อจุลินทรีย์ทนทานอยู่ได้นานไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไปเพราะมีอาหารคือโมลาสเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในถังบรรจุของเรา แต่ไม่สามารถนำไปขยายต่อได้อีก เพราะเราได้ขยายให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว ใช้จุลินทรีย์หอม-kasama ได้ประโยชน์อย่างน้อย 2 ต่อ ต่อที่ 1 ให้ประโยชน์ในเรื่องการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียต่างๆ ต่อที่ 2 ได้ประโยชน์ในเรื่องการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ กำจัดกลิ่นห้องน้ำเหม็น ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ดับกลิ่นเน่าเหม็นโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ เปลี่ยนห้องน้ำเหม็นให้กลายไปเป็นห้องน้ำมีกลิ่นหอมพิสูจน์ได้ที่นี่ จุลินทรีย์หอมดับกลิ่น จุลินทรีย์หอมกำจัดกลิ่น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย จุลินทรีย์หอมของแท้ที่ไม่มีการลอกเลียนแบบใครทั้งสิ้นและเป็นเจ้าตำหรับจุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสียและจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น ต้อง จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เท่านั้น..