5 เม.ย. เวลา 00:26 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free float คืออะไร
ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ข่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์จะมีการปรับเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับ “ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ free float ใหม่ วันนี้มารู้จักกันว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ free float คือใคร
2
ผู้ถือหุ้นรายย่อย คือ ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่ใช่” เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders)
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ก็คือ
- ผู้บริหารระดับสูง
- ผู้มีอำนาจควบคุม
- รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ยกเว้น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ซึ่งเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์สำหรับหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว
ส่วนเกณฑ์สำหรับหุ้นที่จะเข้าคำนวณอยู่ในดัชนีต่างๆ นั้น จากเดิมใช้ full market capitalization คือ การใช้ ราคาปิดของหุ้น X ปริมาณหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หุ้นตัวไหนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุดก็จัดอยู่เป็นอันดับแรก แล้วไล่ลงไป และกำหนดเรื่องของ free float ไว้ว่า อย่างน้อย 20% ของทุนเรียกชำระแล้ว
ปรับเป็นการใช้ Free Float Adjusted Market Capitalization ซึ่ง Free Float Adjusted Market Capitalization เป็นการที่จะนำค่าของ Free float หรือสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย ของแต่ละบริษัทเข้ามาถ่วงน้ำหนักด้วย ก่อนที่จะนำมาคำนวณเป็นดัชนี เพื่อให้ดัชนีสามารถสะท้อนสภาพการณ์ตลาดได้ดีมากขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกับสากล
แล้ว free float สำคัญอย่างไร??
Free float จะเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น เนื่องจากการกระจายการถือหุ้นในรายย่อย ทำให้มีสภาพคล่องในการซื้อขาย หุ้นที่มี free float สูง ก็มักจะมีสภาพคล่องในการซื้อขายมาก และราคาก็จะเป็นไปตามกลไกของตลาด ส่วนหุ้นที่มี free float หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อย จะสภาพคล่องในการซื้อขายน้อย และราคามักจะถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ง่าย
แต่ถ้าหุ้นที่มีสัดส่วนของ free float สูงมาก ก็อาจจะก่อให้เกิดคำถามได้ว่า ทำไมพวกผู้ถือหุนรายใหญ่หรือผู้บริหารกลับถือหุ้นตัวเองน้อย และปล่อยหุ้นให้นักทุนรายย่อยมาก
แล้วเราจะหาดูว่าค่า free float ได้จากตรงไหน??
เราสามารถหาข้อมูลของสัดส่วน free float ได้จากในเว็บไซต์ของ set เมื่อเข้าไป “ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์” ตรงหุ้นที่เราสนใจ ให้กดเลือกตรงหัวข้อ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” เราก็จะเห็นข้อมูล จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) และ % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
ซึ่ง free float นี้ตลาดหลักทรัพย์จะดูจากรายงานของบริษัทที่จัดทำจากรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#freefloat
#ผู้ถือหุ้นรายย่อย
#หุ้น