6 เม.ย. เวลา 07:45 • ข่าว
การบินพลเรือน สั่ง ‘ไทยเวียตเจ็ท’ จ่ายชดเชยไฟต์ดีเลย์
ทุกเที่ยวบินในวันที่ 3 เมษายน พร้อมสิทธิ์ที่ผู้โดยสารต้องทราบ
2
จากกรณีเที่ยวบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทล่าช้าและยกเลิกเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลให้สายการบินปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าสาเหตุอาจเกิดจากมาตรการความปลอดภัย แต่สายการบินมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะดูแลผู้โดยสารตามที่ประกาศกระทรวงคมนาคมฯ กำหนด ซึ่งเมื่อทราบเหตุ CAAT ได้ติดตามและแจ้งกำชับให้สายการบินดูแลผู้โดยสารและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้สายการบิน รวบรวมหลักฐานการดูแลผู้โดยสาร โดยเฉพาะการชำระค่าชดเชยเป็นรายบุคคลสำหรับกรณีเที่ยวบินยกเลิกและเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 5 ชั่วโมง ซึ่งสายการบินจะต้องส่งรายละเอียดมาให้ CAAT เพื่อตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดสำหรับการดูแลผู้โดยสารให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2
ซึ่งทางสายการบินดังกล่าวชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้รับการชี้แจงดังนี้
🔵 กรณียกเลิกเที่ยวบิน VZ120/121 และเที่ยวบิน VZ2106/2107 เส้นทาง สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่ และกลับ สายการบินไทยเวียตเจ็ทจัดการดังนี้
🔹️ ให้ผู้โดยสารทั้งหมดเข้าพักค้างคืนที่โรงแรม
🔹️ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อในเช้าของวันที่ 4 เมษายน 2564
🔹️ เสนอการชำระค่าชดเชยใน 2 รูปแบบ คือเงินสด 1,200 บาท หรือ Travel Voucher 1,500 บาท
2
🔵 กรณีเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 5 ชั่วโมง ของเที่ยวบิน VZ204/205 เส้นทาง สุวรรณภูมิ – อุดรธานีและกลับ และเที่ยวบิน VZ310/VZ311 เส้นทาง ภูเก็ต-สุวรรณภูมิ และกลับ สายการบินไทยเวียตเจ็ทจัดการดังนี้
🔹️ จัดอาหารให้ผู้โดยสารระหว่างการรอขึ้นเครื่องบิน
🔹️ เสนอการดูแลผู้โดยสารด้วยการคืนเงินค่าโดยสาร หรือ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น
🔹️ ข้อเสนออื่น ๆ ตามที่ประกาศกระทรวงคมนาคมฯ กำหนด
🔹️ เสนอการชำระค่าชดเชยใน 2 รูปแบบคือ เงินสด 600 บาท หรือ Travel Voucher 900 บาท
2
🔵 กรณีเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 3 ชั่วโมง ของเที่ยวบิน VZ214/215 เส้นทาง สุวรรณภูมิ – ขอนแก่น และกลับ รวมถึงเที่ยวบิน VZ310/311 เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต และกลับ เนื่องจากปัญหาการหมุนเวียนอากาศยานไม่ทัน สายการบินไทยเวียตเจ็ทจัดการดังนี้
🔹️ จัดอาหารให้ผู้โดยสารระหว่างการรอขึ้นเครื่องบิน
🔹️ เสนอการดูแลผู้โดยสารด้วยการคืนเงินค่าโดยสาร หรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น
🔹️ ข้อเสนออื่นๆ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม
🔵 กรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือ ปฏิเสธการขนส่งผู้โดยสารเนื่องจากมีผู้โดยสารเกินที่นั่งบนเครื่องบิน (Overbooking) ผู้โดยสารจะได้รับการปฏิบัติจากสายการบิน ดังนี้
1️⃣ ได้รับเงินค่าโดยสารคืน หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือ เดินทางโดยการขนส่งทางอื่น
2️⃣ ได้รับการดูแลจากสายการบิน
🔹️ อาหารและเครื่องดื่ม
🔹️ โทรศัพท์ / โทรสาร / E-mail
🔹️ ที่พักพร้อมการขนส่งระหว่างสนามบินกับที่พัก (ถ้าต้องพักค้างคืน)
3️⃣ ได้รับค่าชดเชยเป็นเงิน 1,200 บาท หรือชำระเป็น Travel Voucher โดยได้ความยินยอมจากผู้โดยสาร เว้นแต่ สายการบินพิสูจน์ได้ว่าการยกเลิกเที่ยวบินเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือสายการบินได้แจ้งการยกเลิกเที่ยวบินก่อนวันเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือสายการบินเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้แก่ผู้โดยสารไปยังจุดหมายที่ระบุในบัตรโดยสารได้ภายในไม่เกิน 3 ชั่วโมง จากเวลาเดิม
1
🔵 กรณีเที่ยวบินล่าช้า ผู้โดยสารจะได้รับการปฏิบัติจากสายการบิน ดังนี้
1️⃣ เที่ยวบินล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
🔹️ อาหารและเครื่องดื่ม และโทรศัพท์ / โทรสาร / E-mail
🔹️ ได้รับเงินค่าโดยสารคืน กรณีไม่ประสงค์จะเดินทางต่อ
2️⃣ เที่ยวบินล่าช้าเกิน 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง
🔹️ อาหารและเครื่องดื่ม และโทรศัพท์ / โทรสาร / E-mail
🔹️ ได้รับเงินค่าโดยสารคืน หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือ เดินทางโดยการขนส่งทางอื่น
1
3️⃣ เที่ยวบินล่าช้าเกิน 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
🔹️ อาหารและเครื่องดื่ม และโทรศัพท์ / โทรสาร / E-mail
🔹️ ได้รับเงินค่าโดยสารคืน หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือ เดินทางโดยการขนส่งทางอื่น และ
🔹️ ค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 600 บาท หรือชำระเป็น Travel Voucher โดยได้ความยินยอมจากผู้โดยสาร เว้นแต่ สายการบินพิสูจน์ได้ว่าเที่ยวบินล่าช้าเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
1
4️⃣ เที่ยวบินล่าช้าเกิน 6 ชั่วโมง
🔹️ สายการบินต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสารเช่นเดียวกับมาตรการในเรื่องการยกเลิกเที่ยวบิน
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินไทยเวียตเจ็ท เพื่อแจ้งความประสงค์และขอรับค่าชดเชยได้โดยตรง หากมีข้อขัดข้องสามารถร้องเรียนได้ที่ www.caat.or.th/complaint