13 เม.ย. เวลา 01:05 • การศึกษา
1-1+1-1+1+... =?
ผลบวกอนุกรมอนันต์นี้มีค่าเป็นเท่าใด
ก.0
ข.1
ค.1/2
ง. หาค่าไม่ได้
2
    Unbox your thinking
    น่าจะหาค่าไม่ได้นะครับอาจารย์