มีบัญชีอยู่แล้ว?
• ประวัติศาสตร์อยุธยา | ฉบับรวบรัด
1
* เนื้อหาในบทความนี้ จะนำเสนอในรูปแบบของไทม์ไลน์เวลา ดังนั้นในบางเหตุการณ์ที่มีความละเอียดซับซ้อน อาจจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในไทม์ไลน์นี้
4
** ปีที่ปรากฏจะใช้เป็นปีพุทธศักราช (พ.ศ. )
• 1893
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ยุคสมัยของราชวงศ์อู่ทอง
พระเจ้าอู่ทอง ผู้สถาปนาอาณาจักรอยุธยา
สำหรับพื้นเพดั้งเดิมของพระเจ้าอู่ทองนั้น นักประวัติศาสตร์ก็ได้มีการคาดการณ์ไว้หลายข้อ ไม่ว่าจะเป็นมาจากเมืองลพบุรี (ละโว้)
เมืองสุพรรณบุรี, เมืองเพชรบุรี หรืออาจจะเป็นเมืองอโยธยาที่สัณนิษฐานว่าตั้งอยู่ทางฟากตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยาในปัจจุบัน
2
การปกครองในสมัยอยุธยามีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากสมัยสุโขทัย ไม่ว่าจะเป็นการยกย่องพระมหากษัตริย์ให้เป็น "สมมติเทพ" หรือ "เทวราชา" ซึ่งได้รับแนวคิดจากเขมร รวมไปถึงระบบการปกครองแบบจตุสดมภ์ (เวียง, วัง, คลัง, นา) เป็นต้น
6
• 1912
3
พระเจ้าอู่ทองสวรรคต สมเด็จพระราเมศวรพระโอรส เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์อยุธยา
4
• 1913
2
ขุนหลวงพะงั่ว (หรือพ่องั่ว) ผู้มีศักดิ์เป็นพี่เขยของพระเจ้าอู่ทองยกทัพจากเมืองสุพรรณบุรีบุกกรุงศรีอยุธยาเพื่อแย่งชิงราชสมบัติจากพระราเมศวร
1
ขุนหลวงพะงั่วขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 สถาปนาราชวงศ์สุพรรณภูมิปกครองอยุธยา ในขณะที่พระราเมศวรก็ได้ลี้ภัยไปอยู่ที่เมืองลพบุรี
5
• 1931
1
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 สวรรคต พระโอรสคือพระเจ้าทองลันขึ้นครองราชย์
1
แต่พระเจ้าทองลันก็ครองราชย์ได้เพียงแค่ราว 7 วัน ก็ถูกพระราเมศวรที่ยกทัพจากลพบุรีแย่งชิงราชสมบัติคืน พระเจ้าทองลันถูกสำเร็จโทษ พระราเมศวรและราชวงศ์อู่ทองกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่ง
2
• 1939
พระราเมศวรสวรรคต พระรามราชาธิราชพระโอรสขึ้นครองราชย์ แต่พระรามราชาธิราชไม่เป็นที่โปรดปรานของเหล่าขุนนางมากนัก
ด้วยเหตุนี้เหล่าขุนนางจึงได้ทูลเชิญให้เจ้านครอินทร์จากเมืองสุพรรณบุรี ให้มาครองราชย์เป็นกษัตริย์อยุธยาพระองค์ใหม่แทน
2
เจ้านครอินทร์ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระอินทราชา ราชวงศ์สุพรรณภูมิกลับมามีอำนาจอีกครั้ง
• 1967
1
สมเด็จพระอินทราชาสวรรคต เกิดการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างพระโอรสคือ เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา แต่ปรากฏว่าเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาได้ทรงชนช้างต่อสู้จนสิ้นพระชนม์ด้วยกันทั้งคู่
1
ด้วยเหตุนี้พระอนุชาของทั้งสองคือ เจ้าสามพระยาจึงได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์อยุธยาพระนาม สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือสมเด็จเจ้าสามพระยา
1
วัดราชบูรณะ ถูกสร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายเพลิงพระศพของเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา
ในรัชกาลของสมเด็จเจ้าสามพระยา อยุธยาสามารถเอาชนะและเข้ายึดครองอาณาจักรเขมรได้อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้พระองค์ยังได้มอบหมายให้พระราเมศวรพระโอรสไปดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชที่เมืองพิษณุโลก (หรือสองแคว) อันส่งผลให้อำนาจของอาณาจักรอยุธยามีกำลังที่เพิ่มขึ้น
• 1991
1
สมเด็จเจ้าสามพระยาสวรรคต พระราเมศวรอุปราชเมืองพิษณุโลกผู้เป็นพระโอรส จึงได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์อยุธยาพระนาม สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1
ในรัชกาลของพระองค์ได้มีการปฏิรูปการปกครองไม่ว่าจะเป็น การปกครองแบบจตุสดมภ์, การกำหนดลำดับขั้นของศักดินาและบรรดาศักดิ์, การออกกฎมณเฑียรบาลของราชสำนักและตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ
1
วัดพระศรีสรรเพชญ์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถ
ตลอดรัชกาล สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลก เนื่องจากในช่วงเวลานั้นกรุงศรีอยุธยาได้ทำศึกกับอาณาจักรล้านนาของพระเจ้าติโลกราช
นอกจากนี้อาณาจักรสุโขทัยยังได้ถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาอย่างเป็นทางการในรัชกาลของพระองค์อีกด้วย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครองราชย์เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 40 ปี พระองค์จึงเป็นกษัตริย์อยุธยาที่ครองราชย์ยาวนานมากที่สุด
• 2031
1
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสวรรคต พระโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
1
• 2034
พระบรมราชาธิราชที่ 3 สวรรคต พระอนุชาต่างแม่ของพระองค์ขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
ในรัชกาลของพระองค์ ความสัมพันธ์ของไทยกับชาติตะวันตกได้เริ่มต้นขึ้น ในปี พ.ศ. 2054 ชาวโปรตุเกสได้รับอนุญาตให้ตั้งบ้านเรือนและทำการค้าในอยุธยา และตามหัวเมืองต่าง ๆ ของไทย
นอกจากนี้ราชสำนักอยุธยายังได้อนุญาตให้ชาวโปรตุเกสสามารถเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในอยุธยาได้อย่างเสรีอีกด้วย
ในการติดต่อกับโปรตุเกส นอกจากจะทำให้ไทยได้ผลประโยชน์จากด้านการค้าแล้ว ไทยยังได้เรียนรู้ในศิลปะและวิทยาการอันล้ำสมัยของตะวันตกด้วย อาทิ การสร้างป้อมปราการ, การทำปืนไฟ รวมไปถึงยุทธวิธีการรบแบบสมัยใหม่ เป็นต้น
3
• 2072
สมเด็จพระราชาธิบดีที่ 2 สวรรคต พระหน่อพุทธางกูรพระโอรสขึ้นครองราชย์สืบต่อมาเป็น สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
2
เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระหน่อพุทธางกูรได้ทรงตั้งให้พระไชยราชาผู้เป็นพระอนุชาต่างแม่ ดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชครองเมืองพิษณุโลก เพื่อควบคุมอำนาจของหัวเมืองฝ่ายเหนือ
3
• 2077
สมเด็จพระหน่อพุทธางกูรสวรรคต พระโอรสของพระองค์คือ พระรัษฎาธิราช พระชนมายุเพียง 5 พรรษา ขึ้นครองราชย์สืบต่อมา
2
แต่ทว่าพระรัษฎาธิราชก็ครองราชย์ได้เพียงแค่ราว 5 เดือน พระไชยราชาก็ทรงยกทัพจากเมืองพิษณุโลกบุกชิงราชสมบัติ พระไชยราชาทรงปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์อยุธยา ส่วนพระรัษฎาธิราชถูกสำเร็จโทษ
7
• 2081
1
การศึกระหว่างไทยกับพม่าได้เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในรัชกาลของสมเด็จพระไชยราชา เมื่อพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้แห่งอาณาจักรตองอูได้ทรงยกทัพบุกโจมตีเมืองเชียงกราน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเขตแดนของไทยและมอญทางด่านเจดีย์สามองค์
1
นับแต่นั้น ไทยกับพม่าจึงทำศึกสงครามมากกว่า 40 ครั้ง เป็นระยะเวลายาวนานเกือบ 300 ปี
1
• 2089
1
สมเด็จพระไชยราชาสวรรคต พระแก้วฟ้า (บางตำราก็เรียกพระยอดฟ้า) พระโอรสพระชนมายุ 11 พรรษา ขึ้นครองราชย์สืบต่อมา โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของท้าวศรีสุดาจันทร์ ผู้เป็นพระมารดา
7
ปรากฏว่าท้าวศรีสุดาจันทร์กับมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพันบุตรศรีเทพ ท้าวศรีสุดาจันทร์ได้แต่งตั้งให้พันบุตรศรีเทพเป็นขุนวรวงศาธิราช ควบคุมอำนาจทั้งหมดในราชสำนัก
2
ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2091 พระแก้วฟ้าจะถูกลอบปลงพระชนม์โดยฝีมือของขุนวรวงศาธิราช
1
หลังจากนั้นขุนวรวงศาธิราชภายใต้การสนับสนุนของท้าวศรีสุดาจันทร์ จึงได้ประกอบพิธีราชาภิเษกเป็นกษัตริย์อยุธยา
4
แต่ขุนวรวงศาธิราชก็เป็นกษัตริย์อยุธยาได้เพียง 42 วัน ก็ถูกขุนนางกลุ่มหนึ่งจับกุมตัวไปสำเร็จโทษพร้อมกับท้าวศรีสุดาจันทร์ นักประวัติศาสตร์บางส่วนไม่ยอมรับให้ขุนวรวงศาธิราชมีสถานะที่ทัดเทียบกับกษัตริย์อยุธยาพระองค์อื่น ๆ
2
• 2091
พระเฑียรราชา ผู้เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระไชยราชา และเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญที่โค่นล้มอำนาจของขุนวรวงศาธิราช ได้รับการทูลเชิญจากเหล่าขุนนางให้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์อยุธยาพระนาม สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
หลังขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ทรงตอบแทนความชอบแก่ผู้คบคิดสำคัญในการกำจัดขุนวรวงศาธิราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับขุนพิเรนทรเทพ
1
โดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ทรงสถาปนาให้ขุนพิเรนทรเทพเป็นพระมหาธรรมราชาให้ครองเมืองพิษณุโลก และพระราชทานพระธิดาคือพระวิสุทธิกษัตรี ให้เป็นชายาของพระมหาธรรมราชา
1
หลังจากที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิครองราชย์ได้ไม่นาน พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ก็ได้ทรงนำทัพบุกอยุธยา ซึ่งศึกในครั้งนี้ไทยก็ได้สูญเสียวีรสตรีคนสำคัญอย่างสมเด็จพระสุริโยทัย ผู้เป็นพระมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ จากการที่พระองค์ทรงปลอมตัวเป็นชายเพื่อช่วยเหลือพระสวามีในสมรภูมิรบ จนถูกข้าศึกฟันสิ้นพระชนม์บนคอช้าง
2
วีรกรรมของพระสุริโยทัย ณ ทุ่งลุมพลี
• 2106
พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์องค์ใหม่ของอาณาจักรตองอูได้ทรงทูลขอช้างเผือกจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แต่ทางอยุธยาตอบปฏิเสธ ส่งผลให้พระเจ้าบุเรงนองทรงนำทัพทำสงครามช้างเผือกกับอยุธยา
ผลสุดท้ายพระเจ้าบุเรงนองก็สามารถนำทัพล้อมกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ ไทยต้องเสียช้างเผือก ส่วยช้าง และเงินให้แก่พม่า
นอกจากนี้ พม่ายังได้ขอตัวพระราเมศวร พระโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และพระนเรศวร พระโอรสของพระมหาธรรมราชา ไปเป็นตัวประกันอยู่ที่เมืองหงสาวดีอีกด้วย
• 2111
2
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิสวรรคต พระมหินทราธิราช พระโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระสุริโยทัย ขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ท่ามกลางสงครามที่ยังคงมีอยู่กับพม่า
ทว่าหลังจากที่กองทัพพม่าได้ล้อมกรุงศรีอยุธยานานกว่า 9 เดือน อาณาจักรอยุธยาก็ได้สูญเสียเอกราชให้กับพม่าในปี พ.ศ. 2112 พร้อม ๆ กับจุดสิ้นสุดอำนาจของราชวงศ์สุพรรณภูมิ
2
ส่วนตัวของสมเด็จมหินทราธิราชก็ถูกพม่านำตัวไปที่กรุงหงสาวดี แต่ทรงประชวรและสวรรคตระหว่างทางเสียก่อน
1
ภายหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาตกเป็นของพม่า พระเจ้าบุเรงนองก็ได้ทรงสถาปนาให้พระมหาธรรมราชาขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์อยุธยา ในฐานะเจ้าเมืองประเทศราชที่ขึ้นตรงต่อพม่า
1
และเนื่องด้วยพระมหาธรรมราชาทรงสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์พระร่วง แห่งกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้พระมหาธรรมราชาจึงทรงสถาปนาราชวงศ์สุโขทัยปกครองกรุงศรีอยุธยา
3
• 2127
1
พระนเรศวร อุปราชเมืองพิษณุโลก ผู้เป็นพระโอรสของพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตรี ที่ได้ทรงเป็นตัวประกันอยู่ที่กรุงหงสาวดีตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ได้ทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2127 ขณะที่พระชนมายุได้ 29 พรรษา
5
พระนเรศวรทรงหลั่งน้ำประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลง
• 2133
1
พระมหาธรรมราชาสวรรคต พระนเรศวรทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์อยุธยา
• 2135
2
พระนเรศวรทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชา ที่ดอนเจดีย์ เมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135
พระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา ที่ดอนเจดีย์ เมืองสุพรรณบุรี
ชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีนับเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาและชาวไทย หลังจากนั้นพม่าก็ไม่ได้บุกรุกรานไทยอีกเลยเป็นเวลากว่าหลายร้อยปี
1
ด้วยวีรกรรมในฐานะของผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย พระนเรศวรจึงได้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
• 2149
พระนเรศวรมหาราชสวรรคต พระเอกาทศรถพระอนุชาของพระองค์ จึงได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อมา
ในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ ไทยได้มีการส่งคณะราชทูตเดินทางไปยังทวีปยุโรปเป็นครั้งแรก โดยเป็นคณะราชทูตที่ได้เดินทางไปที่ฮอลันดา เมื่อปี พ.ศ. 2151
• 2153
5
พระเอกาทศรถสวรรคต พระศรีเสาวภาคย์ พระโอรสของพระเอกาทศรถขึ้นครองราชย์
1
แต่พระศรีเสาวภาคย์ก็ครองราชย์ได้เพียง 1 ปี 2 เดือน ก็ถูกพระอินทราชา พระโอรสอีกพระองค์หนึ่งของพระเอกาทศรถชิงราชสมบัติ พระศรีเสาวภาคย์ถูกสำเร็จโทษ
• 2154
พระอินทราชาขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ในรัชกาลของพระองค์ ไทยได้ส่งเสริมการค้ากับต่างชาติอย่างกว้างขวาง
1
โดยในปี พ.ศ. 2155 บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษได้เปิดสัมพันธ์ทางการค้ากับอยุธยา และในปี พ.ศ. 2164 เรือสินค้าของเดนมาร์กก็ได้แวะมาทำการค้ากับท่าเรือของไทยที่เมืองตะนาวศรี
1
• 2171
พระเจ้าทรงธรรมสวรรคต พระเชษฐาธิราชพระโอรสพระชนมายุ 15 พรรษา ครองราชย์สืบต่อมา
1
แต่พระองค์ก็ครองราชย์ได้เพียงแค่ 1 ปี ก็ถูกเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ ขุนนางผู้กุมอำนาจในราชสำนักสั่งสำเร็จโทษ
2
• 2172
หลังการสำเร็จโทษพระเชษฐาธิราช เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ก็ได้ทูลเชิญพระอาทิตยวงศ์ ผู้เป็นพระอนุชาของพระเชษฐาธิราช ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์อยุธยา ในขณะที่มีพระชนมายุเพียงแค่ 9 พรรษาเท่านั้น
1
แต่สุดท้ายพระอาทิตย์วงศ์ก็ครองราชย์ได้แค่ 38 วัน ก็ถูกเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์สั่งสำเร็จโทษอีก
3
หลังจากนั้น เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์จึงได้ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์อยุธยามีพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ราชวงศ์สุโขทัยสิ้นสุดลง และถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์ปราสาททอง
วัดไชยวัฒนาราม วัดสำคัญที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง
• 2199
พระเจ้าปราสาททองสวรรคต เจ้าฟ้าไชยพระโอรสขึ้นครองราชย์
แต่ปรากฏว่าเจ้าฟ้าไชยครองราชย์ได้เพียงแค่ 5 วัน ก็ถูกพระศรีสุธรรมราชา ผู้มีศักดิ์เป็นพระปิตุลา (อา) และพระนารายณ์ ผู้มีศักดิ์เป็นพระอนุชาต่างแม่ ชิงราชสมบัติ เจ้าฟ้าไชยถูกสำเร็จโทษ
หลังจากนั้นพระศรีสุธรรมราชาจึงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์อยุธยา แต่สุดท้ายครองราชย์ได้แค่ 2 เดือน ก็ถูกพระนารายณ์ชิงราชสมบัติ และถูกสำเร็จโทษ พระนารายณ์ขึ้นครองราชย์
6
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
• 2199 ถึง 2231
รัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยุคสมัยอันเฟืองฟูของอาณาจักรอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2228 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ได้ทรงส่งคณะราชทูตชุดแรกเข้ามาในอยุธยา ตามข้อเสนอที่คณะบาทหลวงฝรั่งเศสในอยุธยาได้เสนอไว้
พระนารายณ์มหาราชโปรดให้จัดการต้องรับคณะราชทูตของฝรั่งเศสที่มี เชอวาลิเย เดอ โชมองต์ เป็นหัวหน้า อย่างใหญ่โตสมเกียรติ
เชอวาลิเย เดอ โชมองต์ หัวหน้าคณะราชทูตฝรั่งเศส ถวายพระราชสาส์นของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อคณะราชทูตชุดนี้จะเดินทางกลับฝรั่งเศส พระนารายณ์มหาราชก็ทรงโปรดให้ส่งคณะราชทูตของไทยซึ่งมี ออกพระวิสุทธสุนทร (หรือ โกษาปาน) เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางไปยังฝรั่งเศสด้วย
ในปี พ.ศ. 2229 คณะราชทูตของไทยก็ได้เดินทางถึงฝรั่งเศส และได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่พระราชวังแวร์ซายส์ กรุงปารีส
ออกพระวิสุทธสุนทร (โกษาปาน) หัวหน้าคณะราชทูตไทย เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่พระราชวังแวร์ซายส์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2230 คณะราชทูตฝรั่งเศสชุดที่ 2 ก็ได้เดินทางมาที่อยุธยาพร้อมกับกำลังทหารราว 400 นาย เพื่อเข้ามาเจรจาการค้าดีบุก และขอสร้างป้อมปืนของทหารฝรั่งเศสที่เมืองบางกอก และเมืองมะริด
3
เมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลมากขึ้น คนไทยก็เกิดหวั่นวิตกว่า คอนสแตนติน ฟอลคอน หรือออกญาวิไชเยนทร์ ขุนนางชาวกรีกที่ทรงอิทธิพลและมีความใกล้ชิดกับพระนารายณ์ กำลังวางแผนนำทหารฝรั่งเศสเข้ายึดอำนาจของอยุธยา
ด้วยเหตุนี้จึงมีกลุ่มคนไทยที่นำโดยพระเพทราชา ได้นำกำลังเข้าต่อสู้กับทหารฝรั่งเศส และได้จับกุมตัวของออกญาวิไชเยนทร์ไปประหารชีวิต
3
ขณะที่เกิดการจลาจลระหว่างคนไทยกับทหารฝรั่งเศส พระนารายณ์มหาราชก็ได้สวรรคตที่เมืองลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2231
หลังจากนั้นพระเพทราชาจึงได้ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ของอยุธยา สถาปนาราชวงศ์บ้านพลูหลวง และขับไล่ทหารฝรั่งเศส รวมไปถึงชาวยุโรปให้ออกไปจากอยุธยา
2
• 2246
พระเพทราชาสวรรคต หลวงสรศักดิ์ผู้เป็นโอรสบุญธรรมขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือพระเจ้าเสือ
พันท้ายนรสิงห์ เรื่องราวของนายเรือผู้เคารพต่อกฎเกณฑ์บ้านเมือง ที่ได้ทูลขอให้พระเจ้าเสือสั่งประหารชีวิตตน ก็เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลของพระเจ้าเสือนี้
• 2251
พระเจ้าเสือสวรรคต พระเจ้าท้ายสระพระโอรสขึ้นครองราชย์
• 2275
พระเจ้าท้ายสระสวรรคต โดยก่อนที่จะสวรรคต พระเจ้าท้ายสระได้ทรงมอบตำแหน่งพระมหาอุปราชให้กับเจ้าฟ้าอภัยผู้เป็นพระโอรส ซึ่งเป็นตำแหน่งของผู้ที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป
การที่เจ้าฟ้าอภัยได้เป็นพระมหาอุปราช ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าฟ้าพร ผู้เป็นพระอนุชาของพระเจ้าท้ายสระ
ดังนั้นเจ้าฟ้าพรจึงทำศึกกับเจ้าฟ้าอภัยเพื่อแย่งชิงราชสมบัติ ผลสุดท้ายเจ้าฟ้าพรเป็นฝ่ายชนะ และได้ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในขณะที่เจ้าฟ้าอภัยก็ถูกสำเร็จโทษ
ในปี พ.ศ. 2292 พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ทรงส่งคณะสมณทูตเดินทางไปยังศรีลังกา เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในศรัลังกา ด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ จึงได้ประดิษฐานในศรีลังกานับแต่นั้นมา
• 2301
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคต เจ้าฟ้าอุทุมพรพระโอรสขึ้นครองราชย์
2
แต่พระเจ้าอุทุมพรก็ครองราชย์ได้ไม่ถึงเดือน ก็ทรงถวายราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าเอกทัศ ผู้เป็นพระเชษฐา แล้วจึงเสด็จออกผนวช (ชาวอยุธยาเรียกขานพระเจ้าอุทุมพรว่า ขุนหลวงหาวัด)
• 2303
พระเจ้าอลองพญาแห่งอาณาจักรคองบองได้ทรงยกทัพล้อมกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าเอกทัศน์ได้ทูลขอให้พระเจ้าอุทุมพรลาผนวชเพื่อกลับมาทำศึกช่วยกรุงศรีอยุธยา
1
โดยพระเจ้าอุทุมพรก็ทรงสามารถช่วยขับไล่กองทัพพม่าให้ออกไปจากกรุงศรีอยุธยาได้ แต่เมื่อเสร็จศึกแล้ว พระเจ้าอุทุมพรก็ทรงออกผนวชอีกครั้งหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกับพระเจ้าเอกทัศน์
1
• 2310
1
พระเจ้ามังระโอรสของพระเจ้าอลองพญาทรงนำกองทัพบุกล้อมกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง
2
ผลสุดท้ายหลังจากที่กองทัพพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาได้ราว 1 ปี 2 เดือน กรุงศรีอยุธยาก็ได้เสียเอกราชให้กับพม่าเป็นครั้งที่ 2
พระเจ้าเอกทัศน์ทรงสวรรคตขณะหลบหนีจากกองทัพพม่า ในขณะที่พระเจ้าอุทุมพรก็สวรรคตขณะถูกกองทัพพม่านำตัวไปที่กรุงอังวะ
1
อาณาจักรอยุธยาจึงถึงกาลล่มสลายลง หลังจากที่ครองอำนาจเป็นเวลารวมกันทั้งสิ้น 417 ปี
*** Reference
1
- หนังสือประวัติศาสตร์ไทย สำนักพิมพ์ Torch
- หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 3
#HistofunDeluxe
  Billie Jean
  สนับสนุน50 เพชร
  sarayuth Hompu-nga
  ขอบคุณครับกับข้อมูลดีๆครับ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ข่าวดี คกก. ควบคุมยาเสพติด ปลดล็อกกัญชาพ้นยาเสพติดประเภท 5 แล้ว ข่าวดี มติที่ประชุม คกก.ควบคุมยาเสพติด ปลดล็อกกัญชาพ้นรายชื่อยาเสพติดประเภท 5 แล้ว ส่งไม้ต่อ คกก.ป.ป.ส. 25 ม.ค.นี้ ก่อนสิ้นสุดที่ อนุทิน ลงนามประกาศใช้
   Block Quote ฟีเชอร์ใหม่ ช่วยเน้นข้อความสำคัญในบทความให้โดดเด่น ปล่อยมาให้ได้ลองใช้กันแล้วใน Ver.14.16 โดย Block Quote จะเป็นบล็อกข้อความพิเศษช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำเสนอข้อความสำคัญจากบทสัมภาษณ์, คำคมแง่คิดดีๆ ให้มีความโดดเด่น แทรกอยู่ระหว่างบทความได้
   เรื่องราวของ : อดีตเด็กผู้หญิงที่ถูกกดขี่และต้องเผชิญกับความรุนแรงทุกรูปแบบจากอัฟกานิสถาน สู่การลี้ภัยและเติบโตมาเป็น ดาราหนังผู้ใหญ่ และนักเคลื่อนไหวทางเพศเพื่อสิทธิสตรี ในสหราชอาณาจักร /เธอเชื่อว่าทุกวันนี้กลุ่มตอลิบานคงกำลังหมายหัวเธออยู่แน่ๆ
   ซื้อไว้ กับ เช่าใช้ แบบไหนกำไรสูงสุด ? อยากมีรถไว้ใช้สักคัน ซื้อกับเช่า แบบไหนกำไรมากกว่ากัน
   ดูทั้งหมด