ความตึงผิว (Surface tension) คืออะไร?
#ฟิสิกส์เข้าใจง่าย
(จัดทำโดย ณัฐณิชา เมรินทร์)