โคกหนองนา พัฒนาชุมชน บ้านริมห้วย
เริ่มขุด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564ใช้เวลาขุด 4 วัน
หนองแบบ ฟรีฟอร์ม
สภาพหนอง ที่มีตะพัก เป็นระดับ ชั้น
คลองไส้ไก่
วันที่ สองของงาน
น้ำดีมาก ๆ วันนี้ เต็มตะพัก 1
ต้นไม้
ข่าเหลือง