มีบัญชีอยู่แล้ว?
💦วันอาสาฬหบูชา💦
🌻🌻วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญ
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในปีนี้ตรงกับ
วันที่ 24 กรกฎาคม (วันนี้นั่นเองค่ะ)
🌻🌻ในสมัยพุทธกาล
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น
4 ประการ คือ
 
1️⃣พระพุทธองค์ทรงแสดง
พระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก 
แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป
ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 
2️⃣พระพุทธองค์ ได้พระสาวกองค์แรก 
คือ ท่านโกญฑัญญะ ซึ่งได้บรรลุธรรม
เป็นพระโสดาบันองค์แรก
 3️⃣มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก 
คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ
 
4️⃣เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย 
คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ครบเป็นครั้งแรก
🌻🌻ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา
คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
.
การที่ปฐมเทศนานี้ชื่อว่า
🌟ธัมมจักกัปปวัตนสูตร🌟
เนื่องจากปฐมเทศนานี้
เปรียบประดุจ ธรรมราชรถ
ซึ่งพระพุทธองค์ทรงปรารถนาจะ
ใช้ขนสรรพสัตว์จากห้วงสังสารวัฎ
ไปสู่พระนิพพาน
โดยมีพระองค์ทรงเป็นสารถี
.
.
ส่วนประกอบสำคัญประการหนึ่ง
ที่จะทำให้รถแล่นไปสู่ที่หมายก็คือ
ล้อรถหรือที่เรียกว่า จักร
ดังนั้น ล้อแห่งธรรมราชรถจึงได้ชื่อว่า
จักรธรรม หรือ ธรรมจักร
“ล้อ” หรือ “จักร” ประกอบด้วย
3 ส่วน คือ ดุม กำ และ กง
ส่วน “จักรธรรม” นี้ พระพุทธองค์
ทรงอุปมาเปรียบ
🌟โพธิปักขิยธรรม เป็น…ดุม
🌟ปฏิจจสมุปบาทธรรม เป็น…กำ
🌟และอริยสัจ 4 เป็น…กง
 
🌻🌻ธรรมเนียมปฏิบัติ
ในวันอาสาฬหบูชา
.
จากความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา
ทำให้คนในยุคเก่า ผู้เฒ่าผู้แก่
จับหลักได้ว่า การเรียนวิชาใดๆ ก็ตาม
จะเข้าใจลึกซึ้งในความรู้นั้นได้
จำเป็นต้องศึกษาแม่บทให้แตกฉานก่อน
.
เช่น
…ในทางโลก จะเก่งวิชาคำนวณ
ต้องใช้สูตรคูณเป็นแม่บท
…ในทางธรรมก็เช่นเดียวกัน
การที่จะศึกษาธรรมะให้แตกฉาน
ต้องศึกษาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เป็นแม่บท
 
🌻🌻เมื่อถึงวันอาสาฬหบูชา
ปู่ย่าตายาย ท่านจึงขวนขวายไปวัด
เพื่อฟังพระธรรม
เรื่องธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เป็นการทบทวนแม่บทธรรมะทั้งหมด
ในพระพุทธศาสนาให้เข้าใจและ
ซาบซึ้งยิ่งขึ้น
.
.
🌟วันนี้แม้พวกเราจะไม่สามารถไปวัด
ทำบุญได้ เราก็สามารถระลึก
ถึงวันสำคัญวันนี้ได้ที่บ้านของเราได้ค่ะ
.
สุดท้ายมีเพลง วันอาสาฬหบูชา
มาฝากทุกคนค่ะ จะได้จำความสำคัญ
ของวันนี้ได้ และตั้งใจสั่งสมบุญให้ตัวเอง
ในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะ
.
.
พรรษานี้ใครตั้งใจทำความดีอะไร
บ้าง เล่าสู่กันฟังได้นะคะ
.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
ขอบคุณที่แวะมาอ่านและทักทายกันค่ะ
💦ฟ้าหลังฝน💦
24/07/64
    ธรรมะชีวี กับแม่มณี และแสงตะวัน
    ขอบคุณมากค่ะคุณฟ้า มาเตือนกันให้ระลึกรู้🐣😊♥️