มีบัญชีอยู่แล้ว?
แผ่นดินนี้คือโรงพยาบาล
เผยวาระสุดท้ายของ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” แพทย์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่เคยเห็นแบบนี้
ปี ๒๕๓๔ ท่านพุทธทาสภิกขุมีอาพาธหนักด้วยโรคหัวใจ ตอนนั้นท่านอายุ ๘๕ ปีแล้ว ลูกศิษย์มีความเป็น... อ่านต่อ