มีบัญชีอยู่แล้ว?
เปิดตัวกองทุนใหม่ KKP GIMPACT-H
ตอบโจทย์นักลงทุนสายรักษ์โลกทุก GEN
เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 29 ก.ค.- 5 ส.ค. 64
กองทุนหุ้นต่างประเทศแบบ Feeder Fund เพื่อโลกอนาคต
เน้นลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่สร้างผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่ช่วยสร้างผลกระทบด้านบวก
ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี
ผ่านการคัดสรร 3 ธีมหลัก คือ การแก้ปัญหาด้านความจำเป็นพื้นฐาน การพัฒนาและเสริมสร้างผู้คน และการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
📌 จุดเด่นกองทุนหลัก
- บุคลากรด้านการลงทุนที่มากด้วยประสบการณ์
- หลักการในการคัดเลือกบริษัทที่สร้างผลกระทบที่ชัดเจนและยังเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ดี
- การกระจายการลงทุนในธุรกิจหลากหลายประเภทที่สร้างผลกระทบเชิงบวก
สนใจลงทุนติดต่อได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา
หรือโทรสอบถามการลงทุนเพิ่มเติม KKP Contact Center
02 165 5555
ศึกษาข้อมูลกองทุน KKP GIMPACT-H เพิ่มเติมคลิก >>>>
คำเตือน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
- กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
- โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม
#กองทุน #FeederFund #เพื่อโลกอนาคต #KKP #KiatnakinPhatra