มีบัญชีอยู่แล้ว?
กระแตเหนือ
Tupaia belangeri
กระแตเหนือมีขนาดความยาวหัวและลำตัวรวมกันประมาณ18 เซนติเมตร มีหางยาวประมาณ 18 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 150 กรัม
ออกหากินในเวลากลางวันตามพื้นป่า ซึ่งในบางพื้นที่มีความหนาแน่นประชากรสูงถึง 9 ตัวต่อพื้นที่ 100 เมตร x 100 เมตร ตามปกติจะพบกระแตเหนือวัยอ่อนเป็นจำนวนมาก ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี