มีบัญชีอยู่แล้ว?
เตรียมพร้อมรักลูกอย่างไร ให้ใช้ชีวิตในยุคเอไอได้อย่างสมดุล
ในยุคที่เราได้เห็นวัตกรรมและเทคโนโลยีเอไอ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง และเข้ามามีอิทธิพลกับการดำรงชีวิตของเราในทุกด้าน การเลี้ยงดูลูกในยุคที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในทุกวินาที จึงเป็นสิ่งพ่อแม่ยุคใหม่นี้จะต้องใส่ใจ และปรับแนวคิด รวมถึงปรับวิธีการเลี้ยงดูอบรมด้วยเช่นกัน
ในบทความนี้ ผมจึงอยากพูดถึงประเด็นในการเลี้ยงดูลูกในยุคที่เอไอเป็นตัวแปรสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ ทั้งในด้านการปลูกฝังทักษะพื้นฐานที่เด็กควรมี เพื่อเติบโตไปใช้ชีวิตด้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจัยภายนอกจากการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะร่วมสร้างทรัพยากรที่มีคุณภาพสู่ยุคที่ต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีต่อไป
ทักษะ 4 ด้านที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรปลูกฝังลูก เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับเอไอเมื่อเขาอยู่ในช่วงวัยที่เปิดรับการเรียนรู้ อันดับแรก ควรสอนให้เด็กรู้จักตั้งเป้าหมายกับตัวเอง (Goal) เพื่อเข้าใจความฝัน ความต้องการของตัวเอง และมีแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและสำเร็จ เพราะเอไอ ยังต้องรอการตั้งเป้าหมาย หรือคำสั่งจากมนุษย์ เมื่อฝึกให้เด็กรู้จักวางแผน จะส่งผลให้พวกเขาใช้ชีวิตกับเอไอได้อย่างไร้อุปสรรค
ลำดับถัดมา คือ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (Imagination & Creativity) ซึ่งเป็นสิ่งที่เอไอไม่สามารถริเริ่มเองได้ถ้าไม่มีการสร้างขึ้นจากมนุษย์ เด็กจึงควรมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านดนตรี ศิลปะ การประดิษฐ์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ความคิด เกิดข้อสงสัย มีการตั้งคำถาม และการคิดนอกกรอบ โดยไม่ต้องกังวลถึงความผิดพลาด
ความร่วมมือซึ่งกันและกัน (Collaboration) ก็เป็นอีกทักษะที่เด็กจะได้ฝึกฝนผ่านการใช้ชีวิต จากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น หรือแม้แต่เล่นกับเด็กด้วยกันเอง เกิดการเข้าสังคมและรู้จักแบ่งปัน
และทักษะสุดท้าย คือการสื่อสาร (Communication) ถือเป็นหัวใจในการที่เด็กจะเติบโตเพื่อใช้ทั้งชีวิตส่วนตัว และการทำงาน ผ่านการพูด เขียน และสื่อผ่านภาษากายได้อย่างเหมาะสมกับผู้อื่น ทั้งการรับสาร และส่งสาร โดยสามารถตีความหมายได้อย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึงการรับฟังผู้อื่น และการกล้าที่จะแสดงความเห็นส่วนตัวอย่างมีเหตุผล เหล่านี้ถือเป็นทักษะขั้นพื้นฐาน ที่จะติดตัวเด็กไปตลอดเมื่อเขาเติบโตขึ้น สำหรับเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันจากเอไอ ก็จะเข้าไปมีบทบาทต่อเด็ก ๆ ให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล เมื่อได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่อย่างถูกต้องและเหมาะสม
นอกจากนี้ ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากหน่วยงานด้านการศึกษา ในการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของเด็กให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยเรียนรู้ของเด็ก ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ เช่น หลักสูตรที่พัฒนาให้ก้าวทันยุคสมัย เปิดโลกกว้างด้านเทคโนโลยีให้รับกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างการเขียนโค้ด (Coding) และการสร้างโปรแกรมสำหรับเด็ก เพื่อสร้างความคุ้นเคย และเป็นแต้มต่อที่ดีให้กับเด็กในการทำงานในอนาคต รวมไปถึงการวางนโยบายในการจัดตั้งองค์กร หน่วยงาน และตำแหน่งที่จะรองรับบุคลากรด้านเทคโนโลยี รวมทั้งมอบโอกาสและสนับสนุนการต่อยอดการเรียนรู้ ของบุคลากรที่มีความถนัดทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวทันการแข่งขันในสังคมของโลกยุคเอไอ
แม้เอไอจะถูกพัฒนาให้มีความสามารถรอบด้าน แต่ยังมีอีกหลายสิ่ง และหลากหลายปัจจัยที่ทำให้เอไอยังไม่สามารถเข้ามามีบทบาทแทนมนุษย์ได้ โดยเฉพาะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือการมีจิตสำนึกด้านจริยธรรม ที่มีเพียงมนุษย์ที่ได้รับการเลี้ยงดูและการปลูกฝังที่ดีจากพ่อแม่เท่านั้น ที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เหนือกว่าเอไอ จึงจำเป็นสำหรับพ่อแม่ ที่จะเตรียมพร้อม และเสริมความมั่นใจในตัวลูก ให้พวกเขาพร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตอย่างสมดุลร่วมกับเอไอ โดยให้มองหาโอกาสที่จะได้รับจากเอไอ มากกว่ากังวลว่าเอไอจะเข้ามาทดแทนความสามารถของลูกในอนาคต
บทความโดย:
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ไทยประกันชีวิต ยื่น Filing เพื่อ IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อ ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประมาณ 20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่าย และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเป็นจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้
   ทำอย่างไรให้สินค้าเข้าไปอยู่ในกิจวัตรประจำวันรวมไปถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้บริโภค เพื่อสร้างรากฐานของยอดขายในระยะยาวได้? . . วิทยาศาสตร์ Neuroscience ช่วยเพิ่มยอดขายของธุรกิจคุณได้อย่างไร? . . รับชมได้ที่: https://youtu.be/VFIFKmDUIek . . The Time Capsule Podcast นำท่านไปทำความรู้จักกับ Consumer neuroscience ที่เอาหลักการทำงานของสมองมาเชื่อมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งหลายบริษัทนำมาใช้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อและออกแบบสินค้าเเละบริการให้เกิดการซื้อซ้ำได้ง่ายขึ้น มีข้อคิดอะไร ที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้บ้าง? . . ดำเนินรายการโดย เบน ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้บริหาร และ ดารินทร์ ลัญจกรสิริพันธุ์ Senior Consultant บริษัท LiB CoTimestamp ติดตาม The Time Capsule Podcast ได้ที่ Youtube: www.youtube.com/TheTimeCapsulePodcast Facebook: www.facebook.com/TheTimeCapsulePodcast Spotify: spoti.fi/39gp1Sa SoundCloud: bit.ly/2NSOfys Website: libcon.co.th/ #TheTimeCapsule #TheTimeCapsulePodcast #bensra #drpezdarin
   สรุป ดราม่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง ‘โมเดอร์นา’ เข็มบูสเตอร์ เข็มละ 555 บาท ทำให้หลายๆ คนแสดงความไม่พอใจเพราะก่อนหน้านี้มีการจองวัคซีนโมเดอร์นากับโรงพยาบาลเอกชนในราคาเข็มละ 1,650 บาท 2 เข็ม ราคา 3,300 บาท จน #โมเดอร์นา ติดเทรนด์อันดับ 1 ในทวิตเตอร์แบบข้ามคืน 1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิ 2 ยี่ห้อ คือ ซิโนฟาร์ม และ โมเดอร์นา เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
   หลังจากนี้ การใช้จ่ายด้วยการผูกบัตรเครดิต หรือเดบิต อาจจะต้องระวังมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แนะนำว่าไม่ควรใช้บัญชีเงินเดือน หรือบัญชีหลักไปผูก 📌 ติดตามข่าวสำคัญ สถานการณ์เด่นในรอบวันกับ #ThaiPBS ได้ที่ https://thaip.bs/News #ล้อมวงข่าว #เตือนภัย
   ดูทั้งหมด