มีบัญชีอยู่แล้ว?
ติดตามความคืบหน้าเส้นทางรถไฟจีน-ลาวช่วงภายในสิบสองปันนา บูรณาการระบบคมนาคมขนส่งทางถนน-ราง-น้ำ-อากาศ
1
ภาษาจีนมีคำพังเพยที่ว่า “เสียงหวูดรถไฟดัง เหมือนทองคำหมื่นชั่ง” (火车一响,黄金万两) เปรียบเปรยเส้นทางรถไฟที่นำความเจริญมาสู่พื้นที่ที่ตัดผ่าน ในโอกาสที่เส้นทางรถไฟจีน-ลาวจะเปิดใช้งานในเดือนธันวาคม 2564 ภาครัฐและเอกชนในเขตฯ สิบสองปันนาของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีความสำคัญในฐานะ “ประตู” ผ่านเข้า-ออกของรถไฟจีน-ลาว จึงมีความกระตือรือล้นศึกษาโอกาสและปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจาก “การเปลี่ยนแปลงระบบคมนาคมครั้งใหญ่” ไปสู่ “โอกาสการพัฒนาครั้งใหม่”
1
นายกัว ซาน รองผู้อำนวยการสำนักงานคมนาคมและการขนส่งเขตฯ สิบสองปันนา เปิดเผยว่า เส้นทางรถไฟจีน-ลาวช่วงภายในเขตฯ สิบสองปันนามีสถานีรถไฟ 5 สถานี ได้แก่ เย่เซี่ยงกู่ (หุบช้างป่า) สิบสองปันนา ก๋านหล่านป้า เหมิ่งล่า และโม่ฮาน ในจำนวนนี้ สถานีสิบสองปันนาและก๋านหล่านป้าจะให้บริการเฉพาะการขนส่งผู้โดยสารเท่านั้น ขณะที่สถานีเย่เซี่ยงกู่ เหมิ่งล่า และโม่ฮานจะให้บริการทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ปัจจุบัน งานก่อสร้างโครงสร้างหลักของสถานีรถไฟทั้ง 5 แห่งข้างต้นดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คงเหลือเพียงงานตกแต่งภายในและงานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกสถานีเท่านั้น คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้
1
ในภาพพรวม การเปิดใช้เส้นทางรถไฟจีน-ลาวจะนำความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ระบบการคมนาคมขนส่งของเขตฯ สิบสองปันนา ซึ่งที่ผ่านมาพึ่งพาการขนส่งทางบกเป็นหลัก โดยมีต้นทุนการขนส่งสินค้าอยู่ที่ 0.53 หยวนต่อตันต่อกิโลเมตร ขณะที่การขนส่งระบบรางอาจจะมีต้นทุนการขนส่งสินค้าเพียง 0.18 หยวนต่อตันต่อกิโลเมตรเท่านั้น นับเป็นการช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าถึงสองในสาม
ขณะเดียวกัน ก็เป็นการเพิ่ม “ทางเลือก” ด้านการเดินทางของประชาชนให้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าสถานีรถไฟสิบสองปันนาจะมีจำนวนผู้โดยสารระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกลที่ 2.05 ล้านคน 4.10 ล้านคน และ 6.50 ล้านคน ตามลำดับ ซึ่งแน่นอนว่า พฤติกรรมการเดินทางแบบใหม่นี้ย่อมกระทบต่อการขนส่งรูปแบบเดิม โดยเฉพาะรถโดยสารทางไกลและเที่ยวบินระยะใกล้ในเส้นทางคุนหมิง-สิบสองปันนา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผู้ให้บริการก็จำเป็นต้องปรับตัวและปรับการบริการตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงต่อไป
1
ทั้งนี้ การขนส่งระบบรางนับเป็น “ทางเลือก” การขนส่งรูปแบบที่ 4 ของเขตฯ สิบสองปันนา นอกเหนือจากการขนส่งทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศที่มีอยู่แต่เดิม ดังนั้น นอกจาก การเปิดใช้เส้นทางรถไฟจีน-ลาวตามกำหนดแล้ว ประเด็นสำคัญที่ยังต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือ การบูรณาการการขนส่งระบบรางเข้ากับการขนส่งรูปแบบเดิมอื่น ๆ เพื่อสร้างความครอบคลุมและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
1. เขตฯ สิบสองปันนามีเขตการปกครองระดับอำเภอ 3 แห่ง โดยเส้นทางรถไฟจีน-ลาวตัดผ่านเมืองจิ่งหงและอำเภอเหมิ่งล่า แต่ไม่ผ่านอำเภอเหมิงไห่ อย่างไรก็ดี มณฑลยูนนานมีแผนสร้างเส้นทางรถไฟขนานชายแดนของมณฑลกับเมียนมาจากอำเภอซวงเจียง เมืองหลินชาง ผ่านอำเภอซีเหมิงและอำเภอหลานชางของเมืองผูเอ่อร์ ไปยังอำเภอเหมิงไห่และไปสุดที่เมืองจิ่งหง โดยคาดว่า จะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างเส้นทางช่วงอำเภอเหมิงไห่-เมืองจิ่งหงได้ภายในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (2564-2568) เพื่อให้มณฑลยูนนานบรรลุเป้าหมาย “เส้นทางรถไฟเชื่อมทุกอำเภอภายในปี 2568”
2. เร่งพัฒนาเครือข่ายทางหลวงและทางด่วน โดยเขตฯ สิบสองปันนาตั้งเป้าหมายมีทางหลวงเปิดใช้งานระยะทาง 10,000 กิโลเมตรภายในปี 2568 ในจำนวนนี้ เป็นทางด่วนระยะทาง 560 กิโลเมตร โดยเฉพาะการยกระดับ “เส้นทางระหว่างเขตฯ 3 สาย (เหมิงไห่-ผูเอ่อร์เชื่อมยูนนานตะวันตก จิ่งหง-ผูเอ่อร์เชื่อมยูนนานตอนกลาง และเหมิ่งล่า-ผูเอ่อร์เชื่อมยูนนานตะวันออก) รวมถึงเส้นทางระหว่างประเทศ 4 สาย (ด่านต่าลั่ว จุดผ่อนปรนม่านต้ง จุดผ่อนปรนเหมิงหม่าน และด่านโม่ฮาน)” เป็นทางด่วนทั้งหมด ตลอดจนก่อสร้างทางด่วนวงแหวนรอบเมืองจิ่งหง พร้อมเพิ่มจุดขึ้น-ลงทางด่วนที่มีเพียงจุดเดียวในปัจจุบันเป็น 7 จุด เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะปริมาณผู้โดยสารและสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างสูงภายหลังเส้นทางรถไฟจีน-ลาวเปิดใช้งาน
3. เมื่อปี 2562 ท่าอากาศยานสิบสองปันนามีผู้โดยสาร 5.52 ล้านคน เกินขีดความสามารถของท่าอากาศยานที่รองรับผู้โดยสารได้ 3.50 ล้านคนแล้ว ปัจจุบัน เขตฯ สิบสองปันนาได้เริ่มโครงการขยายท่าอากาศยานสิบสองปันนาระยะที่ 4 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 12.5 ล้านคนแล้ว โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (2564-2568)
1
4. การขยายร่องน้ำเพื่อการเดินเรือระดับ 4 (รองรับระวางเรือ 500 ตัน ความลึกระดับน้ำไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร และความกว้างของตลิ่งไม่น้อยกว่า 40 เมตร) จากหลักหมุดเขตแดนจีน-เมียนมาบนแม่น้ำล้านช้างหมายเลข 244 จนถึงท่าเรือหลินชาง โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2568 แม่น้ำล้านช้างจะมีร่องน้ำเพื่อการเดินเรือระดับ 4 เป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า 182 กิโลเมตร รวมทั้งการขยายร่องน้ำจากหลักหมุดเขตแดนจีน-เมียนมาบนแม่น้ำล้านช้างหมายเลข 244 จนถึงหลวงพระบาง ระยะที่ 2 โดยร่วมมือกับลาว เมียนมา และไทย เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งบนแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้าง และยกระดับการขนส่งหลายรูปแบบระหว่างทางบกกับทางน้ำ และทางน้ำกับระบบราง เป็นต้น
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
ที่มา:
【聚焦玉磨铁路】西双版纳州交通运输局党组成员、副局长郭杉:交通运输将迎来群众出行方式和运输结构调整大变革
ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการลงทุนในจีนได้ทาง www.thaibizchina.com
ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจ สมัครรับ e-newsletters (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ทาง https://thaibizchina.com/about-us/newsletter/
#ThaiBizChina
#เพื่อนคู่คิดเพื่อธุรกิจไทยในจีน
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   20 นาที ที่นานกว่า 20 นาที 1. มีอยู่วันหนึ่ง ผมนั่งกินข้าวในฟู้ดเซนเตอร์ เห็นชายหญิง ไม่แน่ใจว่าแฟนกันหรือเปล่า ทั้งคู่กินข้าวอยู่โต๊ะเดียวกัน นั่งฝั่งตรงข้ามกัน ภาพที่สะดุดตา จนอยากถ่ายรูปเก็บไว้ (แต่ไม่ได้ถ่าย) ก็คือ ขณะที่มือขวาของทั้งคู่ตักข้าวเข้าปาก มือซ้ายก็ถือมือถือ มองจอ ไม่มองจาน และแน่นอน ...ไม่มองกัน
   ## ลุย! ใช้ ATK คุณภาพดีและประหยัดตรวจสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ช่วยสะกัดการแพร่ระบาดของโควิดอย่างได้ผล ## แม้ตอนนี้จะเลยช่วงโปรโมชั่น 11.11 มาแล้ว แต่องค์การเภสัชกรรม ก็ได้จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิดแบบเร็ว (Rapid Antigen Test Kit: ATK) ผ่านเว็บไซต์ในราคาเฉลี่ยชุดละ 40 บาท ซึ่งถือเป็นเรื่องดี
   รวมดีล BITKUB กับพันธมิตร ราคาพุ่งแรง ก่อนร่วงหนัก!! จากข่าวการจับมือของ BITKUB กับพันธิมตรหลากหลายบริษัทชั้นนำของไทย ส่งผลให้ ราคาเหรียญ KUB ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ และทะยานขึ้นต่อเนื่องทำ All Time High โดยพุ่งขึ้นไปถึง 500 บาท ในวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รับข่าวจากดีลใหญ่ๆ ของ BITKUB เช่น
   เมื่อสหรัฐฯเรียกร้องให้คว่ำบาตร โอลิมปิกที่ "ปักกิ่ง" โอลิมปิกที่ปักกิ่ง ประเทศจีน ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ส่อเค้าวุ่น หลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้คว่ำบาตร การแข่งขัน
   ดูทั้งหมด