หากขายบ้าน ขายคอนโด หรือที่ดินได้ ต้องเตรียมเอกสารอะไรในวันโอนบ้าง บทความนี้มีคำตอบ
เอกสารที่ใช้ในวันโอนกรรมสิทธิ์
เอกสารที่ใช้ในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน
ไม่ว่าจะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ใช้เอกสารเหมือนกัน ต่างกันที่สำหรับห้องชุดจะต้องมีใบปลอดภาระหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลของอาคารชุดนั้นๆ และในการเตรียมเอกสารเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เพราะไปสำนักงานที่ดินทีนึงใช้เวลาค่อนข้างเยอะ และต่างคนต่างเดินทางมาจากคนละที่หากเตรียมมาไม่ครบจะทำให้เสียเวลาทั้งวัน หรืออาจทำให้ไม่ได้โอนกันเลยทีเดียว และโดยเฉพาะการมอบอำนาจในการขายมักจะเป็นปัญหามากที่สุดกรณีที่ลายเซ็นต์ของเจ้าของเดิมเซ็นต์ไม่เหมือนกับที่มอบอำนาจมา ก็จะทำให้ไม่สามารถโอนได้เพราะทางที่ดินจะรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ของเจ้าของทรัพย์ เนื่องจากว่าการขายเป็นการทำให้เจ้าของทรัพย์เสียผลประโยชน์ ส่วนการซื้อไม่เท่าไหร่ เพราะว่าผู้ซื้อได้ประโยชน์ไป ดังนั้นเรามาดูรายละเอียดของเอกสารทั้งกรณีบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกันเลยครับโดยแยกเป็นผู้ซื้อและผู้ขาย
ผู้ซื้อ
เอกสาร ประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับบุคคลธรรมดาไทย (ผู้ซื้อ)
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ซื้อ และคู่สมรส (ถ้ามี) และเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
2. ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ซื้อ และคู่สมรส (ถ้ามี)
3. หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี) กรณีคู่สมรสไม่ได้มาด้วย
4. ใบทะเบียนสมรสตัวจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
6. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ
เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับบุคคลธรรมดาต่างด้าว (ผู้ซื้อ)
1. สำเนาหนังสือเดินทาง
2. หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ธ.ต.3) หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในประเทศ (ธ.ต.40) หรือหนังสือรับรองจากธนาคารที่รับรองการโอนเงิน หรือหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงินบาท หรือหลักฐานแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศผ่านกรมศุลกากร หรือหลักฐานการถอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากในประเทศ (จากสมุดเงินฝาก)หรือ
3. สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว (ซื้อห้องชุดได้โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการโอนเงิน หรือแสดงบัญชีเงินฝากธนาคาร) หรือ
4. สำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ (RESIDENCE PERMIT) (ซื้อห้องชุดได้โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการโอนเงิน หรือแสดงบัญชีเงินฝากธนาคาร) หรือ
5. บัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือเอกสารการได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลง ทุน
6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
7. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ
หมายเหตุ บุคคลธรรมดาต่างด้าว เป็นบุคคลที่สามารถซื้อได้เฉพาะห้องชุดเท่านั้น สำหรับที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถซื้อได้
เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับนิติบุคคลไทย (ผู้ซื้อ)
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 1 เดือน และรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องมีบุคคลต่างด้าว ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อ และแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ซื้อ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5. หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
7. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ
เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับนิติบุคคลต่างด้าว (ผู้ซื้อ)
1. หนังสือรับรองของนิติบุคคลต่างด้าว (กรณีนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ)
2. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย)
3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทยอายุไม่เกิน 1 เดือน) (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศไม่จำกัดอายุ)
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อ และแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ซื้อ
5. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
6. หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
7. หนังสือรับรองรายการหนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจ และลายมือชื่อกรรมการ จากโนตารีพลับบลิค (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ)
8. หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ธ.ต.3) หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในประเทศ (ธ.ต.40) หรือหนังสือรับรองจากธนาคารที่รับรองการโอนเงิน หรือหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงินบาท หรือหลักฐานแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศผ่านกรมศุลกากร หรือหลักฐานการถอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากในประเทศ (จากสมุดเงินฝาก) หรือ
9. เอกสารการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
10. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
11. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ
หมายเหตุ : นิติบุคคลต่างด้าวเป็นบุคคลที่ซื้อได้เฉพาะห้องชุดเท่านั้น สำหรับทีดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถซื้อได้
ผู้ขาย
เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับบุคคลธรรมดาไทย (ผู้ขาย)
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ขาย และคู่สมรส (ถ้ามี)
2. ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ขาย และคู่สมรส (ถ้ามี)
3. หนังสือยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี) กรณีคู่สมรสไม่ได้มาด้วย
4. ใบทะเบียนสมรสตัวจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
6. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ
7. ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคล (กรณีห้องชุด)
เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับบุคคลธรรมดาต่างด้าว (ผู้ขาย)
1. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้ขาย และคู่สมรส (ถ้ามี)
2. หนังสือยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
3. ใบทะเบียนสมรสตัวจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
5. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ
6. ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคล (กรณีห้องชุด)
เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับนิติบุคคลไทย (ผู้ขาย)
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 1 เดือน
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5. หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
7. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ
8. ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคล (กรณีห้องชุด)
เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับนิติบุคคลต่างด้าว (ผู้ขาย)
1. หนังสือรับรองของนิติบุคคลต่างด้าว (กรณีนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ)
2. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย)
3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทยอายุไม่เกิน 1 เดือน) (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศไม่จำกัดอายุ)
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
7. หนังสือรับรองรายการหนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจ และลายมือชื่อกรรมการ จากโนตารีพลับบลิค (นิตบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ)
8. เอกสารการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
10. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ
11. ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคล (กรณีห้องชุด)
ที่มาของแหล่งข้อมูล https://www.weneedhome.com/article.php?id=31
โดย Weneedhome.com The Real Estate Expert คลิกด้านล่างเพื่อทำความรู้จักกับเรามากขึ้น
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา