#TarotStory Three of Wands หรือ ไพ่ 3 ไม้เท้า บ่งบอกถึงการทําอะไรบางอย่าง แล้วมาถึงจุดที่ต้องรีบดําเนินการหรือว่า ถึงจุดที่ต้องลงมือทําแบบเต็มที่
===================... อ่านต่อ
18รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...