ต้องใช้วิจารณญาณ คืออะไร??
วิจารณญาณในการฟังและดู
การรับสารให้เข้าใจตลอดเรื่องแล้ว
ใช้ปัญญาคิดไตรตรอง
อาศัยความรู้ ความคิด เหตุผล และประสบการณ์เดิม
สามารถนำสาระต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
โดยมีขั้นตอนดังนี้
ฟังและดูให้เข้าใจตลอดเรื่อง
วิเคราะห์เรื่อง ว่าเป็นเรื่องประเภทใด ลักษณะของเรื่องและตัวละครเป็นอย่างไร มีกลวิธีในการเสนอเรื่องอย่างไร
วินิจฉัย พิจารณาเรื่องที่ฟังเป็นข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เจตนาของผู้เสนอเป็นอย่างไร มีเหตุผลน่าเชื่อถือหรือไม่
ประเมินค่าของเรื่อง ผ่านขั้นตอน 1 – 3 แล้ว ก็ประมาณว่าเรื่องหรือสารนั้นดีหรือไม่ดี มีอะไรที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
นำไปใช้ประโยชน์ ผ่านขั้นตอนที่ 1 – 4 แล้ว ขั้นสุดท้ายคือ นำคุณค่าของเรื่องที่ฟังและดูไปใช้ได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
การวิเคราะห์ หมายถึงการแยกแยะประเภท ลักษณะ สาระสำคัญและการนำเสนอพร้อมทั้งเจตนาของผู้พูดหรือผู้เสนอ
การวินิจ หมายถึงการพิจารณาเรื่องอย่างไตรตรอง หาเหตุผลข้อดีข้อเสีย และคุณค่าของสาร
การวิจารณ์ หมายถึง การพิจารณาอย่างมีหลักเกณฑ์ในเรื่องที่ฟังและดู ว่ามีอะไรน่าคิดน่าสนใจ น่าติดตาม น่าชมเชย น่าชื่นชมและมีไรบกพร่องบ้าง
การวิจารณ์สารหรือเรื่องที่ได้ฟังและดู
วิเคราะห์ วินิจ ใช้วิจารณญาณในการฟังและดู
นำผลมารายงานบอกกล่าวแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล มีหลักฐานประกอบ และเป็นสิ่งสร้างสรรค์
หลักการฟังอย่างวิจารณญาณ
ฟังเรื่องอะไรเป็นการฟังประเภทบทความ บทสัมภาษณ์การเล่าเรื่องสรุปเหตุการณ์
ใครเป็นคนพูดคนสัมภาษณ์ ใครเป็นคนเขียนบทความ
หัวข้อนั้นมีคุณค่าแก่การฟังหรือไม่
คำถามสำหรับการฟังอย่างวิจารณญาณ
มีจุดมุ่งหมาย และมีความจริงใจในการส่งสารนั้นเพียงใด
มีความรู้ ประสบการณ์หรือความใกล้ชิดกับเรื่องราวในสารนั้นเพียงใด
ใช้กลวิธีในการส่งสาร วิธีการธรรมดาหรือยอกย้อนซ่อนปมอย่างไร
เนื้อหาของสารว่า ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น
ข้อเท็จจริง สามารถพิสูจน์ได้ เห็นว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ได้จากตัวเลขเชิงปริมาณต่างๆ ตรวจสอบได้ เช่นประชา หนัก 50 กิโลกรัม ,โอภาสสูงกว่าเสกสรรค์
ความคิดเห็น เป็นการคาดคะเนหรือการทำนาย อาศัยเหตุผลส่วนตัว
ควรจะเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งหรือสนับสนุน
เช่นของเก่าดีกว่าของใหม่ มีเงินดีกว่ามีเกียรติ
สารว่าเป็นไปได้ และควรเชื่อเพียงใด
สิ่งที่ฟังมีประโยชน์และมีคุณค่ามากน้อยเพียงไร
1ถูกใจ
161รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ฮือฮา พบ ‘ดาวเคราะห์คล้ายโลก’ แถมขนาดยังใกล้เคียง ห่างแค่ 31 ปีแสง นักดาราศาสตร์ พบ'โลก'อีกใบ.. เจอ 'ดาวเคราะห์คล้ายโลก' ในแถบที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ห่างจากโลกแค่ 31 ปีแสงเท่านั้น อีกทั้งยังมีขนาดใกล้เคียงกับโลก ตั้งชื่อว่า 'Wolf1069b'
   เรื่องหูด เรื่องเล็ก รู้ทัน รักษาได้ ! หูดเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งบนผิวหนังที่เกิดจากเชื้อฮิวแมนแปปิโลมาไวรัส (Human Papilloma Virus) หรือเอชพีวี (HPV) การติดเชื้อเอชพีวีเป็นสิ่งที่พบได้โดยทั่วไป โดยเชื้อ ไวรัสเอชพีวีมีอยู่หลายชนิดและมีบางชนิดที่ทำให้เกิดหูด
   Kraken ไวรัสโควิดตัวใหม่ล่าสุด ที่จะเป็นสายพันธุ์หลักของโลกต่อไป ในระยะหลัง ผู้คนทั่วโลกเริ่มชินชากับโรคโควิด-19 ชินชากับไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคโควิดสายพันธุ์ต่างๆ และเริ่มไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวัคซีนป้องกันโรค และยารักษาโรคโควิดด้วย
   ประเทศไทย ติดอันดับเมืองที่แรงงาน ทำงานหนักที่สุดในโลก หลังเหตุการณ์การเสียชีวิตคาโต๊ะทำงาน ของพนักงานบริษัทสื่อดังแห่งหนึ่ง ทำให้สังคมตระหนักถึงคุณภาพชีวิตคนทำงานมากขึ้น ในขณะที่การจัดอันดับโลก พบ “กรุงเทพ” ติดอันดับเมืองที่แรงงานทำงานหนักที่สุดในโลก
   ดูทั้งหมด