16 ส.ค. 2022 เวลา 16:04 • ปรัชญา
ในมุมมองของเรา "สามารถแยกได้" ค่ะ ถึงแม้กฎของธรรมชาติ กับ กฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นจะดูใกล้เคียงกันไปสักหน่อย
กฎที่มนุษย์สร้างขึ้น ล้วนเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ ของชนกลุ่มหนึ่งที่เป็นจุดศูนย์รวมอำนาจ ทำให้ง่ายขึ้นในการปกครอง จะคล้าย ๆ กับ "คอมมิวนิสต์"
ในขณะเดียวกัน อาจเป็นการหาทางออกร่วมกัน ของปัญหาในสังคมนั้น ๆ โดยกฎเกณฑ์นี้จะเป็นที่ยอมรับ และปฏิบัติโดยทั่วกัน หากใครมีพฤติกรรมที่ผิดแผก อาจถูกดูแคลน จนถึงได้รับบทลงโทษ ที่ร้ายแรงต่างกันไป คล้ายกับ "ประชาธิปไตย" ที่เราคุ้นเคยกัน
ส่วนกฎของธรรมชาตินั้น อยู่เคียงคู่กับธรรมชาติโดยตลอด เกิดขึ้นก่อนที่มนุษยชาติจะอุบัติขึ้นในโลก เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน คล้ายหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ว่า "ใครทำสิ่งใด ย่อมได้รับผลนั้น" หรือเรียกอีกชื่อว่า "กฎแห่งกรรม"
เช่น ถ้าหากเราตัดไม้ ทำลายป่า ผลที่ตามมา คือ โลกจะร้อนขึ้น โอกาสเกิดน้ำป่าไหลหลากที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรง ทั้งบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ำป่า โรคภัยต่าง ๆ ที่มากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงเคยแสดงธรรม เรื่องกฎแห่งกรรม ดังนี้
พระนางโรหิณี เป็นพระขณิษฐาของพระอนุรุทธะ ประชวรเป็นโรคผิวหนังร้ายแรง ทรงละอายจนไม่กล้าพบผู้ใด เมื่อพระอนุรุทธะมาถึงเมืองกบิลพัสดุ์ เหล่าพระญาติต่างมาชุมนุมกัน เว้นแต่พระนางโรหิณี พระอนุรุทธะจึงถามหา ทราบความว่าพระนางเป็นโรคผิวหนัง พระเถระให้เชิญพระนางออกมาแล้วทรงแนะนำ ให้ทำบุญโดยการขายเครื่องประดับต่างๆ เท่าที่มีอยู่ แล้วนำทรัพย์มาสร้างศาลาโรงฉัน ท่านขอแรงพระญาติที่เป็นชาย ให้ช่วยกันทำโรงฉัน
พระนางโรหิณีทรงเชื่อ เมื่อสร้างโรงฉัน 2 ชั้นเสร็จแล้ว ทรงปัดกวาด ตั้งน้ำใช้ น้ำฉัน สำหรับพระภิกษุสงฆ์เอง ถวายขาทนียะโภชนียาหารแก่ภิกษุสงฆ์เป็นประจำทุกวัน โรคผิวหนังของพระนางค่อยๆ หายไปทีละน้อยจนเกลี้ยงเกลา โรคนี้เป็นโรคที่เกิดแต่กรรม ต้องเอาบุญมาช่วยรักษา ลดอิทธิพลแห่งกรรมจนไม่มีอานุภาพในการให้ผลอีกต่อไปเหมือนคนกินยาเข้าไปปราบเชื้อโรค
วันหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยที่โรงฉันของพระนางโรหิณี แล้วตรัสให้พระนางทราบว่าโรคนั้นเกิดขึ้นเพราะกรรมของพระนางเองในอดีตกาล พระนางโรหิณีเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสี มีจิตริษยาหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งของพระราชา ทั้งทำเองและใช้ผู้อื่นเอาหมามุ้ยโรยลงบนสรีระ ของหญิงนักฟ้อนคนโปรดของพระราชา
นอกจากนี้ยังให้บริวารเอาหมามุ่ย ไปโปรยบนที่นอนของหญิงนักฟ้อนคนนั้นอีกด้วย หญิงนักฟ้อนคันมาก เป็นผื่นพุพองขึ้นมา ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส นี่คือบุพพกรรมของพระนางโรหิณี พระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าพึงละความโกรธความถือตัวเสีย
ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น กฎของธรรมชาติ หรือกฎแห่งกรรม สุดท้ายแล้วตัวเราเอง ยังคงต้องเคารพกฎเกณฑ์ และกติกาที่เป็นสากลเช่นเดิม ทุกอย่างในโลกที่เกิดขึ้น มีข้อดีซ่อนอยู่ในตัวเองเสมอ
โฆษณา